Styrelsen informerar nr.3 2024

  • 26 apr 2024

image: Styrelsen informerar nr.3 2024

Seglarvänner

Säsongen är inledd
I den isfria delen av landet har både träningsverksamhet och de första kappseglingarna dragit i gång även om inte alla båtar ännu kommit i vattnet. Iskylan som kopplat greppet över Sverige innebär utmaningar för både de som håller på att vårrusta och för de som tagit sig ut på vattnet. En kylig inledning på säsongen ställer också krav på noggranna förberedelser och en extra vaksamhet vad gäller säkerheten med tanke på risk för nedkylning. Vi ser verkligen fram mot en rolig, spännande och intressant säsong.

Lyckad Seglardag
Seglardagen genomfördes enligt plan och från styrelsens sida vill vi tacka för allas bidrag. Både för de motioner som inkommit som är en viktig del av vår demokrati och för de inspel och de synpunkter som framförts under de diskussionerna som genomfördes. Styrlsen var efteråt nöjda och det kändes bra när vi efteråt sammanfattade dagarna på Bosön. Den goda stämningen på Bosön bidrog i hög grad till den känslan. Vi vill också tacka för förtroendet att få leda Svenska Seglarförbundet även det kommande året. Det blir ett intensivt år för styrelsen att tillsammans med kansliet och alla ni andra förtroendevalda runt om i landet jobba fram ett förslag till beslut om vår framtida struktur inför kommande seglardag.

Det var också roligt att få presentera ett nytt sätt att presentera vår verksamhetsberättelse för det genomförda året. Ta er lite tid och läs, inte bara titta på de fina bilderna, om vår gemensamma verksamhet och se vilken bredd som finns inom Seglarförbundet från klubben till mästerskap i olika former. Lika roligt var det också att presentera kommande verksamhetsplan med alla de projekt som vi har på gång och som kommer att utveckla dagens seglare och förhoppningsvis också fånga intresset hos morgondagens seglare.

Arbetet inlett av utformning av vår organisationsstruktur.
Nu när enkätsvaren och gruppdiskussionerna samlats in påbörjar styrelsen att analysera och diskutera utfallet av Seglardagsdiskussionerna. Till vår hjälp kommer vi att i första steget nyttja all den kunskap som insamlats under de båda utredningarna som genomförts. I maj planerar styrelsen att fatta beslut om vägen framåt och vi återkommer med information när det finns någon sådan. En viktig hållpunkt som berör både distrikt, klassförbund och klubbar är sista helgen i september då vi avser att bjuda in till ett möte för att stämma av arbetet. Alltså, ”save the date”, 28 och 29 september så återkommer vi med inbjudan.

Dialogen och samtalen måste fortsätta.
Från styrelsens sida vill vi fortsätta det samtal vi hade på Seglardagen. Som ordförande nämnde i avslutningen vill styrelsen gärna att vi kontaktas och bjuds in till att vara med t.ex. på ett ordinarie styrelsemöte (fysiskt eller digitalt) som ni har på ert distriktsseglarförbund eller på ert klassförbunden. Dels för att sprida kunskap om vad vi jobbar med just nu, dels att diskutera respektive distriktsseglarförbunds- och klassförbundsperspektiv och behov inför fortsättningen av vår organisationsöversyn. Vi ser detta som en viktig del inför höstens avstämningsmöte. Självklart – vill någon av er klubbar att vi besöker er i samband med något möte eller annan aktivitet är vi öppna för det också. Så kontakta styrelseordförande så kommer en koordinering och översyn av möjligheterna att ske. Tillsammans kan vi fortsätta framåt.

Fredrik Liljegren adjungerad till styrelsen
Vid det konstituerande styrelsemötet som vi hade i direkt anslutning till att Seglardagen avslutades beslutade styrelsen att adjungera Fredrik Liljegren till styrelsens arbete som SSF valnämnd föreslog. Vi ser fram mot att ha med Fredrik och hans djupa och breda kompetens i styrelsearbetet. När det gäller särskilda ansvarsområden som ska bevakas av respektive styrelseledamot kommer dessa att presenteras efter vårt nästa styrelsemöte i maj.

Internationellt aktuellt.
Ordförande och Vice ordförande har tillsammans med vår Förbundsdirektör deltagit i det Nordiska Seglarförbundets möte i Oslo. Detta möte äger rum två gånger per år. Syftet är att utbyta erfarenheter och goda exempel. Samtidigt förbereder mötet också kommande möten i World Sailing, det internationella Seglarförbundet. Den nordiska kretsen består utöver Sverige, Norge, Finland Danmark och Island även av de tre baltiska länderna. Tillsamman utser länderna representanter som vi vill nominera till olika arbetsgrupper och kommittéer i World Sailing. Var fjärde år, normalt efter OS väljs de som ska utgöra representanter från olika länder i World Sailing. Ett sådant val ska nu förberedas och genomföras i november i år.  

Vid det nordiska mötet fick vi ta del av vad som händer i de övriga ländernas förbund. Spännande och omfattande arbete och det finns en del att ta med till oss själva. Bl.a. hur flera jobbar och funderar på möjligheten att segla med tillhandahållna båtar och hur några av de andra jobbar med att möta klubbar i olika dialogforum. Vi tog också del av det Brittiska Seglarförbundets (RYA) erfarenheter från sitt arbete med att rekrytera och utbilda seglare. Intressant men också slående att vi har så lika interna diskussioner i flera länder. Med fortsatt utbyte kan vi helt säkert lära av varandra.

Medlemskap i Svenskt friluftsliv.
Dagarna efter vår Seglardag genomfördes årsmöte i Svenskt friluftsliv där Svenska Seglarförbundet blev invalda som medlemmar. Medlemskapet är en del av ett långt och dedikerat fotarbete av vår Förbundsdirektör och kansliet som nu bar frukt. Stort tack för det fantastiska arbetet. Genom medlemskapet kan SSF nu jobba genom olika nätverk som vi får tillgång till och som via olika påverkansarbeten gör att vi än bättre kan värna om våra medlemmars intressen för segling runt om i våra kuster och i våra sjöar. Ett strategiskt viktigt steg för att stödja klubbarna inom förbundet och för ett hållbart kappseglande och båtliv.

Har ni frågor eller inspel är ni närsomhelst välkomna att höra av er till ssf@ssf.se eller direkt till olof.granander@ssf.se.

Avslutningsvis vill från styrelsens sida än en gång tacka för en bra Seglardag.

Olof Granander
Ordförande

Här kan du läsa de andra numren av "Styrelsen informerar"