https://www.svensksegling.se/explorer/images/4_Om_oss/4.4_Seglardagen/bild-med-klubba

Seglardagen

Kallelse till Seglardagen 2023  - lördagen den 25 mars

Svenska Seglarförbundets styrelse kallar, enligt förbundets stadgar Kap III § 2, distriktsseglarförbund, klassförbund och röstberättigade klubbar till:

Datum:         Lördagen den 25 mars 2023

Plats:            Scandic Crown, Polhemsgatan 3, 411 11 Göteborg

                      Tel 031-751 51 00, https://www.scandichotels.com/crown
Tid:              Seglardagen öppnas kl 10.00,
lunch för närvarande på plats serveras ca 12.30 
                      och dagen avslutas ca 17.00 när förhandlingarna avslutats.
                   

Fullmakt för röstberättigade ombud ska vara Seglarförbundets kansli tillhanda senast den 23 mars eller lämnas den 25 mars 2023 på Seglarförbundets Seglardagssekretariat.

Seglardagsprotokoll 2023 signerat

Stadgar ud 2022

Svenska Seglarförbundets Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2022

Valnämndens förslag till styrelse mm inför Seglardagen 2023

Inbjudan till Seglardagen 2023

Här anmäler du dig till Seglardagen 2023

Handlingar inför Seglardagen 2023 hittar du samlat i dokumentbanken i mappen "Seglardagen 2023" och  "Motioner 2023" eller längst ner på denna sida.

Seglardagen för U25


Motioner till Seglardagen

Distriktsseglarförbund, klassförbund och föreningar som önskar få fråga behandlad av Seglardagen, har att senast den 1 januari att insända motion i ärendet till Seglarförbundets kansli.

Här hittar du inkomna motioner med styrelsens svar

 


Ombud/observatör

Röstlängd Seglardagen 2023 - Distrikt - Klassförbund - Klubbar

De organisationer inom Seglarförbundet som har rätt att delta vid Seglardagen som ombud/observatörer framgår av Seglarförbundets stadgar, kap III §2 (finns på www.svensksegling.se). Röstlängden på hemsidan anger antal röster och ombud för distriktsseglarförbund, klubbar och klassförbund.

§ 5                 Rösträtt

 

Vid Seglardag och extra Seglardag har:

Distriktsseglarförbund (DSF)  en (1) röst för varje påbörjat 5-tal föreningar i distriktet som enligt röstlängden senast den 30 april föregående verksamhetsår har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot
Svenska Seglarförbundet, dock högst femton (15) röster.


Varje till Seglarförbundet ansluten klubb, som enligt redovisning* senast den 31 januari föregående
verksamhetsår har min 300 medlemmar har en (1) röst och varje klubb som enligt
motsvarande redovisning har min 1000 medlemmar har två (2) röster.


Varje till Seglarförbundet anslutet klassförbund, som representerar olympisk/paralympisk klass eller
klass med SM eller JSM sanktionerat av Riksidrottsstyrelsen, har en (1) röst.

Rösträtt utövas av den som DSF, klubb eller klassförbund befullmäktigar.


DSF har rätt att sända ombud till Seglardagen i proportion till sina anslutna föreningar enligt
denna tabell: 
1-9 anslutna sällskap ett (1) ombud
10-39 anslutna sällskap två (2) ombud
40-89 anslutna sällskap tre (3) ombud
90 eller fler anslutna sällskap fyra (4) ombud


Röstberättigad klubb med 300-999 medlemmar har rätt att sända ett (1) ombud och
röstberättigad klubb med mer än 999 medlemmar har rätt att sända två (2) ombud.


Röstberättigat klassförbund så har rätt att sända ett (1) ombud.


Ombud får inte representera mer än en huvudman.


*) Föreningsrapport för föregående verksamhetsår ska lämnas senast 31 januari innevarande år.