Starta och driva klubb

På denna sida hittar ni följande avsnitt:

Bli medlem i Seglarförbundet/starta ny klubb 

Lämna föreningsrapport 

Avgifter 

Vem är medlem?

Medlemsförmåner

Om ideella föreningar

Nätverk: Segling oavsett bakgrund

Samarbete med SISU

Bildbank för klubbar


Bli medlem i Seglarförbundet/Starta ny klubb

I Svenska Seglarförbundet kan klubbar och klassförbund söka medlemskap. Det finns inget personligt medlemskap.

De klubbar som är anslutna till Seglarförbundet kan låta sina medlemmar representera klubben vid mästerskap samt själva arrangera mästerskap och andra sanktionerade tävlingar och därigenom använda regelboken (KSR).

Medlemskap i Seglarförbundet innebär också att klubben ansluts till ett distriktsseglarförbund. Klubbarna har rösträtt på distriktens årsmöten och kan därigenom påverka beslut gällande svensk segling. Distriktsseglarförbunden har, utifrån antalet medlemsklubbar i distrikten, rösträtt på Seglardagen (Seglarförbundets årsmöte).

Klubbar som är medlemmar i Seglarförbundet blir också en del av idrottsrörelsen och Riksidrottsförbundet (RF). Därav följer en hel del förmåner och möjlighet till bidrag. Bland annat omfattas klubben då av RF:s Grundförsäkring i Folksam och äger rätt att teckna båtförsäkring i Svenska Sjö, båtorganisationernas eget försäkringsbolag.

Här kan ni läsa mer om alla fördelar med att vara en del av Svenska Seglarförbundet.

 

Ansökan om medlemskap – Klubb/förening
Ansökan om medlemskap i Seglarförbundet samt namnändring görs på ett digitalt ansökningsformulär via IdrottOnline. 

Klicka här för att komma till det digitala ansökningsformuläret

Följade dokument ska bifogas den digitala ansökan:
1. Föreningens stadgar
2. Årsmötesprotokoll med beslut om inträde i Svenska Seglarförbundet
3. Medlemsförteckning – uppgift om antalet medlemmar i föreningen
4. Kvitto på inbetald inträdesavgift – 200 kr (sätts in på bg 641-6945, ange föreningens namn)

Organisationsnummer
RF-stämman 2009 beslutade att medlemsföreningar från och med den 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Föreningen tilldelas ett sådant i samband med ansökan.

Mer information om att bilda förening finns här

 

Föreningens namn
Av föreningsnamnet ska framgå vilken idrott föreningen sysslar med. Dessutom bör ordet "klubb", "förening" eller "sällskap" ingå i namnet (RFs stadgar § 30).

Läs mer här om Riksidrottsförbundets Namnregler för föreningar.

Här kan ni ansöka om namnbyte

Föreningar ska vid inträde i Seglarförbundet ha minst 20 medlemmar.

En ansluten förenings stadgar bör i möjligaste mån anpassas till "RF:s stadgemall för föreningar." För en nystartad förening är det enklast att utgå från stadgemallen och anpassa den till föreningens verksamhet. Ni hittar stadgemallen på RF:s hemsida här: information om att bilda förening

 

Obligatoriskt organisationsnummer för föreningar
Riksidrottsförbundet beslutade 2009 att medlemsföreningar från och med den 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket.

För att slippa deklarera kan ansökan göras om befrielse från att lämna särskild uppgift. 
Till ansökningsblankett på skatteverkets hemsida. 

 

Tillbaka till toppen på sidan


Lämna föreningsrapport

Föreningsrapporten ska lämnas senast den 31 januari 2023 och debitering av årsavgiften sker därefter för betalning senast den 30 april. 

Föreningsrapporten lämnas av klubbens huvud- eller klubbadministratör via IdrottOnline. Det kommer att vara möjligt att lämna ”Föreningsrapport för 2022” mellan den 
25 november 2022 till och med den 31 januari 2023. - Förlängt till 15 februari 2023!

Så här gör klubbens huvud- eller klubbadministratör för att lämna Föreningsrapport för 2022:

  1. Logga in på IdrottOnline som är den administrativa inloggningssidan för klubbar.
  2. Kontrollera att klubbuppgifterna stämmer (adress, e-post, hemsida, org. nr, bg/pg etc.). Ange också gärna en faktureringadress med e-post till klubben. Klubben kan också koppla till e-faktura via klubbens bokföringssystem.
  3. Ange klubbens organisationsledare; ordförande, sekreterare och kassör. Med fördel anges även roller för personer med ansvar för utbildning, tävling, LOK-stöd, Idrottslyft, etc.
  4. Ange om klubben också är medlem i Svenska Båtunionen – SBU vilket ger en rabatt på medlemsavgiften.

Lämna föreningsrapport - en handledning

Tillbaka till toppen på sidan


Avgifter

Kostnader för medlemskap
En inträdesavgift på 200 kr skall betalas in på Svenska Seglarförbundets Bg 641-6945 i samband med att medlemsansökan skickas in. Ange klubbens namn på inbetalningen.

Årsavgifter klubbar 2022 och 2023

Fast avgift: 800 kr/år              
Rörlig avgift  
Individuella medlemmar:                 50 kr/medlem
Familjer: 100 kr/familj
   
Klubb ansluten till SBU  
Fast avgift: 800 kr/år
Rörlig avgift  
Individuella medlemmar: 45 kr/medlem
Familjer: 67 kr/familj
 

Årsavgiften erläggs för hela det år under vilket anslutning sker.
Respektive distriktsavgift tillkommer. Information om denna avgift erhålls från aktuellt distrikt.

 

Tillbaka till toppen på sidan


Vem är medlem?

Vi får ibland frågor kring hur medlemskapet definieras och om det finns olika sorters medlemskap. Nedan finner ni några frågor och svar på detta tema. 

Hur definieras medlemskapet i en klubb och vilka medlemmar är det som räknas? 
Enligt Riksidrottsförbundets stadgar finns det bara medlem och icke medlem. En medlem är en person som uppfyller de kriterier som klubben har definierat i sina stadgar; två av dessa brukar vara ”har ansökt om medlemskap och erlagt medlemsavgift”. Detta är sedan sammankopplat med ett antal rättigheter/förmåner såsom rösträtt, motionsrätt, rätt att deltaga på klubbens aktiviteter, försäkring och rabatter etc.

Får vem som helst vara medlem i en segelklubb? 
Ja. Enligt RF ska ideella idrottsföreningar vara öppna för alla. En klubb kan endast neka en person medlemskap om det är uppenbart att personen motarbetar klubbens syften. Se RF´s Kap 8, 6§ Medlemskap i förening.

 

Vilka är det som är medlemmar i Seglarförbundet, kan en person vara medlem direkt i SSF? 
Det är klubben som är medlem i Seglarförbundet och därmed även i distriktet klubben tillhör. Då det är klubbens medlemmar som är klubben så innebär detta att alla klubbens medlemmar också är medlemmar i SSF, genom sitt medlemskap i klubben. En individ kan alltså inte vara medlem direkt hos SSF, men blir det genom att vara medlem i en klubb som har medlemskap hos SSF. 

 

Är klubben medlem i både SSF och distriktet? 
Ja, en klubb som ansöker om medlemskap i SSF blir automatiskt medlemmar i det distikt klubben hör hemma i. SSF har en avgift och distriktet har en avgift, dessa beslutas på respektive årsmöte. 

 

Är alla klubbens medlemmar anslutna till Seglarförbundet, även de som har motorbåt? 
Alla som enligt klubbens stadgar är medlemmar är också medlemmar hos Seglarförbundet och distriktet, exempelvis Uppland/Gästriklands seglarförbund, i och mer klubbens medlemskap hos oss. Medlemskapet skiljer sig inte åt oavsett om personen seglar eller inte, äger egen båt eller inte. Alla är lika mycket medlemmar. 
Det är samma sak gällande rättigheter och förmåner hos oss, alla medlemmar får lov att gå utbildning, representera klubben på kappsegling och få rabatt hos exempelvis Svenska Sjö. Även när klubben söker bidrag från oss, RF eller kommunen så baseras ansökan på hur många medlemmar klubben har.

 

Hur fungerar det om klubben har familjemedlemmar? 
En klubb kan välja att ha differentierade medlemsavgifter (junior, senior, familj etc) men de har fortfarande samma rättigheter och skyldigheter och är alla medlemmar i föreningen. När klubben ska lämna föreningsrapport till SSF, som ska ligga som underlag till medlemsfakturan räknar vi att en familj är desamma som 2,8medlemmar. Alla medlemmar bör dock vara med i klubbens medlemsregister, även om klubben debiterar familjen som familjemedlemmar. Detta är viktigt exempelvis för föreningens försäknringar.

 

Hur gör vi med de medlemmar som exempelvis isseglar eller seglar kanot och som klubben har rapporterat in till Isseglarförbundet, respektive Kanotförbundet? 
Om dessa medlemmar endast är verksamma inom någon av dessa idrotter behöver inte klubben ta med dem i sammanräkningen till Seglarförbundet. De är då anslutna till RF genom något av de andra idrottsförbunden och är då försäkrade och har tillgång till medlemsförmåner via dem. 

 

Tillbaka till toppen på sidan


 

Medlemsförmåner

På Svenska Seglarförbundet, SSF, arbetar vi för att fler ska prova på segling och inspirera fler att även börja kappsegla – antingen bara på klubbnivå eller ända till elitnivå. Men det är så mycket mer vi kan stötta med. En båtklubb som är medlem i SSF får tillgång till ett brett utbud av tjänster och möjligheter till ekonomiska bidrag. Klubben får exempelvis:

Ekonomiskt stöd

Förmånliga försäkringar

Exklusiva partneravtal och rabatter

Övriga medlemsrabatter

En partner inom kappsegling

Läs senaste nummret av Båtliv

 

Tillbaka till toppen på sidan


Om ideella föreningar

Här kan du läsa mer om Ideella föreningar och Idrottsföreningar 

Skatteverket
Om Ideella föreningar
Om Idrottsföreningar
Skatteregeler för ideella föreningar och stiftelser

 

Tillbaka till toppen på sidan


Nätverk: Segling för alla - oavsett bakgrund

Ett nätverk som vänder sig till er ledare ute i klubbarna som vill ge fler människor med utländsk bakgrund möjlighet att segla och delta i er klubbs verksamheter. 

Alla som vill är välkomna till detta nätverk! Du som bara är nyfiken på ämnet såväl som du som redan arbetar med integrationsfrågan på klubben. Nätverket syftar till att förmedla kunskap kring hur man skapar och driver inkluderande aktiviteter. Samt hur man bjuder in målgrupper som klubben normalt inte når.

Vill du ta del av vad som händer i nätverket? Anmäl ditt intresse till theres@ssf.se

Kom så seglar vi! Handledning för inkludering av nya målgrupper.

Den 7 november gästades vi av Muna Idow
Muna är 24-åringen som lärde sig själv att simma och sedan startade simskolan Mermaid. Hennes vision är tydlig - att bidra till ett bättre och mer inkluderande samhälle.  Sedan 2020 har Muna också utforskat vattenmiljön genom segling och seglar på fritiden tillsammans med GKSS Vattenvana. 

Här kan du lyssna på ett avsnitt med Muna i P3 Verkligheten

Tips:
På Riksidrottsförbundets hemsida ett informationsmaterial om idrottsrörelsen i Sverige på flera språk. Speciellt framtaget för att förklara på ett enkelt sätt hur idrotten i Sverige fungerar. Här hittar du den: https://www.rf.se/RFarbetarmed/Inkluderandeidrott/idrottfornyanlanda/
 

Bakgrund:
Segling och båtliv har många gånger höga trösklar för deltagande, och vi på Svenska Seglarförbundet arbetar för att sänka dem. Genom en metod som projektet Vattenvana på GKSS tagit fram hjälper klubben unga som är nya i Sverige i sin etableringsfas genom aktiviteter som segling. En film om Vattenvana  Vattnet och segling är en spännande arena för nya möten mellan människor och genom att berätta om Vattenvanas metod och resa vill vi med detta nätverk inspirera till och dela kunskap inför liknande projekt i framtiden. Vi kommer bland annat prata om hur man sänker trösklarna inom seglingssporten, når ut och hur man kan integrera den här typen av projekt med ordinarie verksamhet.  Och på så vis, på sikt, få fler nyanlända och personer med utländsk bakgrund att bli en del av seglingen.

 

Tillbaka till toppen på sidan


Samarbete med SISU

Lärgrupper

Så fort någon lär sig något vill SISU vara med. Deras motto är "Vi är där idrotten lär". När två personer, eller fler, och en ledare träffas och det sker ett lärande så kan det kallas en lärgrupp. En träningsgrupp är också en Lärgrupp under förutsättning att passet innehåller min 45 min teori och det är två deltagare och en ledare. Vilket träningspass i segling har inte genomgångar före och efter övning?
Detsamma gäller när vi lär oss om navigering, planerar större regattor som vi inte har arrangerat tidigare eller lär oss om kappseglingsreglerna. 
Mer om lärgrupper läser du SISU:s hemsida
 

Utbildning ger mer utbildning
Genom att samarbeta med SISU när klubben genomför sina utbildningar, skapas en resurs hos SISU. Denna resurs kan användas till kursmaterial, utbildning för klubbens ledare och andra medel för att göra klubbens utbildningar ännu bättre. 
Kontakta SISU i ditt distrikt så hjälper de dig vidare.              


Klubbens SISU konsulent
I varje SISU distrikt arbetar en idrottskonsulent med ansvar för att stötta just seglingsföreningarna i det distriktet. Dessa konsulenter samarbetar i stor utsträckning med Klubbkonsulenterna. De är duktiga på föreningsarbete, värdegrundsfrågor och mycket annat som kan vara nyttigt för klubben.  

Kontakta SISU i ditt distrikt , din klubbkonsulent eller Klubbstödsansvarig Emelie Lindström emelie@ssf.se för mer information.

SISUs utbildningar hittar ni här.

 

Tillbaka till toppen på sidan


Bildbank för klubbar

Som en förmån erbjuder vi alla våra klubbar tillgång till en bildbank.

Detta för att vi tror att det gynnar seglingen att Svenska Seglarförbundets klubbar kan profilera sin klubb, sin seglarskola och sina aktiviteter med bra bilder.

Samtliga bilder är tagna av fotograf Daniel Stenholm som äger de fulla rättigheterna till bilderna. Fyll i formuläret här nedan för att gå tillgång till bilderna.


Här ska vi ha med vill du starta ny verksamhet:

- para

- vindsurf

- inkludering

- senior/vuxenseglarskola

 

Tillbaka till toppen på sidan