Starta och driva klubb

På denna sida hittar ni följande avsnitt:

Bli medlem i Seglarförbundet/starta ny klubb 

Lämna föreningsrapport 

Avgifter 

Vem är medlem?

Medlemsförmåner

Om ideella föreningar

Nätverk: Segling oavsett bakgrund

Samarbete med SISU

Bildbank för klubbar

GDPR - Hantera personuppgifter

KanslietOnline/WeUnite

IdrottOnline

Plan för krishantering

Bidrag och projektmedel (temasida)

Klubbkampanj - Från klubb till OS


Bli medlem i Seglarförbundet/Starta ny klubb

I Svenska Seglarförbundet kan klubbar och klassförbund söka medlemskap. Det finns inget personligt medlemskap.

De klubbar som är anslutna till Seglarförbundet kan låta sina medlemmar representera klubben vid mästerskap samt själva arrangera mästerskap och andra sanktionerade tävlingar och därigenom använda regelboken (KSR).

Medlemskap i Seglarförbundet innebär också att klubben ansluts till ett distriktsseglarförbund. Klubbarna har rösträtt på distriktens årsmöten och kan därigenom påverka beslut gällande svensk segling. Distriktsseglarförbunden har, utifrån antalet medlemsklubbar i distrikten, rösträtt på Seglardagen (Seglarförbundets årsmöte).

Klubbar som är medlemmar i Seglarförbundet blir också en del av idrottsrörelsen och Riksidrottsförbundet (RF). Därav följer en hel del förmåner och möjlighet till bidrag. Bland annat omfattas klubben då av RF:s Grundförsäkring i Folksam och äger rätt att teckna båtförsäkring i Svenska Sjö, båtorganisationernas eget försäkringsbolag.

Här kan ni läsa mer om alla fördelar med att vara en del av Svenska Seglarförbundet.

 

Ansökan om medlemskap – Klubb/förening
Ansökan om medlemskap i Seglarförbundet samt namnändring görs på ett digitalt ansökningsformulär via IdrottOnline. 

Klicka här för att komma till det digitala ansökningsformuläret (på Riksidrottsförbundets hemsida)

Följade dokument ska bifogas den digitala ansökan:
1. Föreningens stadgar
2. Årsmötesprotokoll med beslut om inträde i Svenska Seglarförbundet
3. Medlemsförteckning – uppgift om antalet medlemmar i föreningen
4. Kvitto på inbetald inträdesavgift – 200 kr (sätts in på bg 641-6945, ange föreningens namn)

Organisationsnummer
RF-stämman 2009 beslutade att medlemsföreningar från och med den 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Föreningen tilldelas ett sådant i samband med ansökan.

Mer information om att bilda förening finns här

 

Föreningens namn
Av föreningsnamnet ska framgå vilken idrott föreningen sysslar med. Dessutom bör ordet "klubb", "förening" eller "sällskap" ingå i namnet (RFs stadgar § 30).

Läs mer här om Riksidrottsförbundets Namnregler för föreningar.

Här kan ni ansöka om namnbyte

Föreningar ska vid inträde i Seglarförbundet ha minst 20 medlemmar.

En ansluten förenings stadgar bör i möjligaste mån anpassas till "RF:s stadgemall för föreningar." För en nystartad förening är det enklast att utgå från stadgemallen och anpassa den till föreningens verksamhet. Ni hittar stadgemallen på RF:s hemsida här: information om att bilda förening

 

Obligatoriskt organisationsnummer för föreningar
Riksidrottsförbundet beslutade 2009 att medlemsföreningar från och med den 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket.

För att slippa deklarera kan ansökan göras om befrielse från att lämna särskild uppgift. 
Till ansökningsblankett på skatteverkets hemsida. 

 

Tillbaka till toppen på sidan


Lämna föreningsrapport

Föreningsrapporten ska lämnas senast den 31 januari 2024 och debitering av årsavgiften sker därefter för betalning senast den 30 april. 

Föreningsrapporten lämnas av klubbens huvud- eller klubbadministratör via IdrottOnline. Det kommer att vara möjligt att lämna ”Föreningsrapport för 2023” mellan den 
25 november 2023 till och med den 31 januari 2024.

Så här gör klubbens huvud- eller klubbadministratör för att lämna Föreningsrapport för 2023:

 1. Logga in på IdrottOnline som är den administrativa inloggningssidan för klubbar.
 2. Kontrollera att klubbuppgifterna stämmer (adress, e-post, hemsida, org. nr, bg/pg etc.). Ange också gärna en faktureringsadress med e-post till klubben. Klubben kan också koppla till e-faktura via klubbens bokföringssystem.
 3. Ange klubbens organisationsledare; ordförande, sekreterare och kassör. Med fördel anges även roller för personer med ansvar för utbildning, tävling, LOK-stöd, Idrottslyft, etc.

  Såhär ser formuläret ut: 

4. Ange om klubben också är medlem i Svenska Båtunionen – SBU vilket ger en rabatt på medlemsavgiften.

5. Arrangerar klubben seglarskola i någon form? 

6. Arrangerar klubben klubbkappseglingar (exempelvis kvällskappseglingar)?

7. Om ni svarat JA på fråga 6, hur många individer uppskattar ni har deltagit under säsongen 2023?

8. Bedriver klubben seglingsträning i någon form?

9. Har klubben en hamn med minst 25 båtplatser?

Tillbaka till toppen på sidan


Avgifter

Kostnader för medlemskap
En inträdesavgift på 200 kr skall betalas in på Svenska Seglarförbundets Bg 641-6945 i samband med att medlemsansökan skickas in. Ange klubbens namn på inbetalningen.

Årsavgifter klubbar 2024 och 2025

Fast avgift: 800 kr/år              
Rörlig avgift  
Individuella medlemmar:                 50 kr/medlem
Familjer: 100 kr/familj
   
Klubb ansluten till SBU  
Fast avgift: 800 kr/år
Rörlig avgift  
Individuella medlemmar: 45 kr/medlem
Familjer: 67 kr/familj
 

Årsavgiften erläggs för hela det år under vilket anslutning sker.
Respektive distriktsavgift tillkommer. Information om denna avgift erhålls från aktuellt distrikt.

 

Tillbaka till toppen på sidan


Vem är medlem?

Vi får ibland frågor kring hur medlemskapet definieras och om det finns olika sorters medlemskap. Nedan finner ni några frågor och svar på detta tema. 

Hur definieras medlemskapet i en klubb och vilka medlemmar är det som räknas? 
Enligt Riksidrottsförbundets stadgar finns det bara medlem och icke medlem. En medlem är en person som uppfyller de kriterier som klubben har definierat i sina stadgar; två av dessa brukar vara ”har ansökt om medlemskap och erlagt medlemsavgift”. Detta är sedan sammankopplat med ett antal rättigheter/förmåner såsom rösträtt, motionsrätt, rätt att deltaga på klubbens aktiviteter, försäkring och rabatter etc.

Får vem som helst vara medlem i en segelklubb? 
Ja. Enligt RF ska ideella idrottsföreningar vara öppna för alla. En klubb kan endast neka en person medlemskap om det är uppenbart att personen motarbetar klubbens syften. Se RF´s Kap 8, 6§ Medlemskap i förening.

Vilka är det som är medlemmar i Seglarförbundet, kan en person vara medlem direkt i SSF? 
Det är klubben som är medlem i Seglarförbundet och därmed även i distriktet klubben tillhör. Då det är klubbens medlemmar som är klubben så innebär detta att alla klubbens medlemmar också är medlemmar i SSF, genom sitt medlemskap i klubben. En individ kan alltså inte vara medlem direkt hos SSF, men blir det genom att vara medlem i en klubb som har medlemskap hos SSF. 

Är klubben medlem i både SSF och distriktet? 
Ja, en klubb som ansöker om medlemskap i SSF blir automatiskt medlemmar i det distikt klubben hör hemma i. SSF har en avgift och distriktet har en avgift, dessa beslutas på respektive årsmöte. 

Är alla klubbens medlemmar anslutna till Seglarförbundet, även de som har motorbåt? 
Alla som enligt klubbens stadgar är medlemmar är också medlemmar hos Seglarförbundet och distriktet, exempelvis Uppland/Gästriklands seglarförbund, i och mer klubbens medlemskap hos oss. Medlemskapet skiljer sig inte åt oavsett om personen seglar eller inte, äger egen båt eller inte. Alla är lika mycket medlemmar. 
Det är samma sak gällande rättigheter och förmåner hos oss, alla medlemmar får lov att gå utbildning, representera klubben på kappsegling och få rabatt hos exempelvis Svenska Sjö. Även när klubben söker bidrag från oss, RF eller kommunen så baseras ansökan på hur många medlemmar klubben har.

Hur fungerar det om klubben har familjemedlemmar? 
En klubb kan välja att ha differentierade medlemsavgifter (junior, senior, familj etc) men de har fortfarande samma rättigheter och skyldigheter och är alla medlemmar i föreningen. När klubben ska lämna föreningsrapport till SSF, som ska ligga som underlag till medlemsfakturan räknar vi att en familj är desamma som 2,8medlemmar. Alla medlemmar bör dock vara med i klubbens medlemsregister, även om klubben debiterar familjen som familjemedlemmar. Detta är viktigt exempelvis för föreningens försäknringar.

Hur gör vi med de medlemmar som exempelvis isseglar eller seglar kanot och som klubben har rapporterat in till Isseglarförbundet, respektive Kanotförbundet? 
Om dessa medlemmar endast är verksamma inom någon av dessa idrotter behöver inte klubben ta med dem i sammanräkningen till Seglarförbundet. De är då anslutna till RF genom något av de andra idrottsförbunden och är då försäkrade och har tillgång till medlemsförmåner via dem. 

 

Tillbaka till toppen på sidan


Medlemsförmåner

På Svenska Seglarförbundet, SSF, arbetar vi för att fler ska prova på segling och inspirera fler att även börja kappsegla – antingen bara på klubbnivå eller ända till elitnivå. Men det är så mycket mer vi kan stötta med. En båtklubb som är medlem i SSF får tillgång till ett brett utbud av tjänster och möjligheter till ekonomiska bidrag. Klubben får exempelvis:

Stöd, partneravtal och rabatter

Ekonomiskt stöd

Förmånliga försäkringar för klubben, seglaren och dig 

Klubbstöd på plats

Utbildningsstöd 

Arrangera seglarskola

En partner inom kappsegling

Juridiskt stöd (på rf.se)

Exklusiva partneravtal och rabatter

Övriga medlemsrabatter

Båtförsäkring (Svenska Sjö)

Försäkringsbrev 

Rabatter och avtal via RF

 • Banktjänster
 • Blomsterbud
 • Boende och konferens
 • Bokföring
 • Försäkringar
 • Resor
 • Öka intäkter till förening/förbund

 

Tillbaka till toppen på sidan


Om ideella föreningar

Här kan du läsa mer om Ideella föreningar och Idrottsföreningar 

Skatteverket
Om Ideella föreningar
Om Idrottsföreningar
Skatteregeler för ideella föreningar och stiftelser

 

Tillbaka till toppen på sidan


Nätverk: Segling för alla - oavsett bakgrund

Ett nätverk som vänder sig till er ledare ute i klubbarna som vill ge fler människor med utländsk bakgrund möjlighet att segla och delta i er klubbs verksamheter. 

Alla som vill är välkomna till detta nätverk! Du som bara är nyfiken på ämnet såväl som du som redan arbetar med integrationsfrågan på klubben. Nätverket syftar till att förmedla kunskap kring hur man skapar och driver inkluderande aktiviteter. Samt hur man bjuder in målgrupper som klubben normalt inte når.

Vill du ta del av vad som händer i nätverket? Anmäl ditt intresse till theres@ssf.se

Kom så seglar vi! Handledning för inkludering av nya målgrupper.

Affisch om sjövett på svenska, persiska och somaliska.

Exempel ifrån en nätverksträff

Under en nätverksträff hade vi besök av Muna Idow. Muna är 24-åringen som lärde sig själv att simma och sedan startade simskolan Mermaid. Hennes vision är tydlig - att bidra till ett bättre och mer inkluderande samhälle.  Sedan 2020 har Muna också utforskat vattenmiljön genom segling och seglar på fritiden tillsammans med GKSS Vattenvana. 

Här kan du lyssna på ett avsnitt med Muna i P3 Verkligheten

Tips:
På Riksidrottsförbundets hemsida ett informationsmaterial om idrottsrörelsen i Sverige på flera språk. Speciellt framtaget för att förklara på ett enkelt sätt hur idrotten i Sverige fungerar. Här hittar du den: https://www.rf.se/RFarbetarmed/Inkluderandeidrott/idrottfornyanlanda/
 

Bakgrund:
Segling och båtliv har många gånger höga trösklar för deltagande, och vi på Seglarförbundet arbetar för att sänka dem. Vi vill med detta nätverk inspirera till och dela kunskap om hur vi kan nå fler inom seglingen. Vi kommer bland annat prata om hur man sänker trösklarna inom seglingssporten, når ut och hur man kan integrera nya målgrupper i den ordinarie verksamheten.

Tillbaka till toppen på sidan


Samarbete med SISU

Lärgrupper

Så fort någon lär sig något vill SISU vara med. Deras motto är "Vi är där idrotten lär". När två personer, eller fler, och en ledare träffas och det sker ett lärande så kan det kallas en lärgrupp. En träningsgrupp är också en Lärgrupp under förutsättning att passet innehåller min 45 min teori och det är två deltagare och en ledare. Vilket träningspass i segling har inte genomgångar före och efter övning?
Detsamma gäller när vi lär oss om navigering, planerar större regattor som vi inte har arrangerat tidigare eller lär oss om kappseglingsreglerna. 
Mer om lärgrupper läser du SISU:s hemsida
 

Utbildning ger mer utbildning
Genom att samarbeta med SISU när klubben genomför sina utbildningar, skapas en resurs hos SISU. Denna resurs kan användas till kursmaterial, utbildning för klubbens ledare och andra medel för att göra klubbens utbildningar ännu bättre. 
Kontakta SISU i ditt distrikt så hjälper de dig vidare.              


Klubbens SISU konsulent
I varje SISU distrikt arbetar en idrottskonsulent med ansvar för att stötta just seglingsföreningarna i det distriktet. Dessa konsulenter samarbetar i stor utsträckning med Klubbkonsulenterna. De är duktiga på föreningsarbete, värdegrundsfrågor och mycket annat som kan vara nyttigt för klubben.  

Kontakta SISU i ditt distrikt , din klubbkonsulent eller Klubbstödsansvarig Emelie Lindström emelie@ssf.se för mer information.

SISUs utbildningar hittar ni här.

 

Tillbaka till toppen på sidan


Bildbank för klubbar

Som en förmån erbjuder vi alla våra klubbar tillgång till en bildbank.

Detta för att vi tror att det gynnar seglingen att Svenska Seglarförbundets klubbar kan profilera sin klubb, sin seglarskola och sina aktiviteter med bra bilder.

Samtliga bilder är tagna av fotograf Daniel Stenholm som äger de fulla rättigheterna till bilderna. Fyll i formuläret här nedan för att gå tillgång till bilderna.

 

Tillbaka till toppen på sidanGDPR - hantera personuppgifter

Övergripande

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning som reglerar hur personuppgifter får hanteras – GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (PUL).

GDPR idrotten, såväl förbund som föreningar. Riksidrottsförbundet (RF) har det övergripande ansvaret för att förstå och tolka hur GDPR påverkar oss inom idrotten. RF har därför tagit fram en gemensam uppförandekod (uppförandekod är i detta sammanhang en juridisk term) för hur vi inom idrotten ska hantera personuppgifter utifrån att stärka individens rättigheter kring sina uppgifter, men även för att vi som organisationer ska leva upp till GDPR. RF har även tagit fram instruktioner och mallar som underlättar för såväl föreningar som förbund att följa GDPR.

 

Stöd till Seglarförbundets medlemmar

Seglarförbundet lutar sig på Riksidrottsförbundets arbete med GDPR. För att påbörja och hitta struktur i ert arbete med GDPR finns en checklista framtagen av RF. Checklistan har uppdaterats av Seglarförbundet för att förtydliga vissa punkter. Samtliga mallar och instruktioner som omnämns i checklistan återfinns här. Seglarförbundet har även sammanställt ett dokument som sammanfattar grundprinciperna för personuppgiftsbehandling. 

Grundprinciper - behandling av personuppgifter

 

Mer information och stöd

Webbutbildningar i GDPR för föreningar. Läs mer och anmäler er här.

Riksidrottsförbundets sida för information och stöd i personuppgiftshantering.

På denna sida hittar ni samtliga mallar och instuktioner RF tagit fram.

För frågor om dataskydd kontakta dataskydd@rf.se

 

 

Tillbaka till toppen på sidan

 


KanslietOnline/WeUnite

KanslietOnline byter namn och blir WeUnite.

Genom ett samarbete kan Seglarförbundet erbjuda alla sina medlemmar 25% rabatt på WeUnites tjänster.

Med WeUnite får du ett komplett verksamhetssystem som låter alla ägna mer tid åt det roliga – seglingen! WeUnite tar hand om det administrativa så att ni kan fokusera på att skapa minnesvärda seglarupplevelser för medlemmarna. Här är några av de funktioner som ingår i WeUnite:

 • Användarvänlig hemsida: Få en färdig och fungerande hemsida som är enkel att använda och skräddarsydd för din klubbs behov. Med WeUnite får du en professionell online-närvaro som både lockar nya medlemmar och stärker relationen med befintliga.
 • Fullständigt medlemssystem och app: Med vårt medlemssystem online och i app får du alla funktioner som behövs för medlemskap, bokning av t.ex. seglarskola, fakturering, betalning, närvaro, kommunikation med mera. Vi integrerar också med IdrottOnline och LOK-stöd för en helt automatiserad hantering av medlems- och närvaroadministration.
 • Ekonomi på autopilot: med onlinebetalningar och möjlig Fortnoxintegration.
 • Ledar-app för enkel närvaroregistrering.
 • Uthyrning & resursbokning för de som väljer WeUnite guld.

Anmäl dig här om du vill komma igång med WeUnite redan idag.

Här kan du se vår demo-sida på WeUnite där det också finns en demo som hölls i april 2022. Samt två genomgångar från 2024 om medlemsadmin och aktivitetshantering.

WeUnite Kampanj 2024

Tillbaka till toppen på sidan


IdrottOnline

Under hösten 2021 inleddes en genomlysning av IdrottOnline med målet att optimera systemet för att skapa största möjliga medlemsnytta och erbjuda funktioner i linje med RF/SISU:s digitala strategi.  

Genomlysningen resulterade i att alla föreningar och förbund behövde hitta en ny hemsidelösning före 31 december 2022, då RF stängde ner denna delen av IdrottOnline. 

Efter ett gediget undersökningsarbete har vi på Seglarförbundet valt att använda oss av KanslietOnline till vår nya hemsida. De har full integration med IdrottOnline och vi rekommenderar varmt denna lösning till våra förbund och föreningar.  

IdrottOnline är ett administrationssystem för klubben. 

IdrottOnline i korthet:   
- har ett kostnadsfritt medlemsregister. 
- ger klubben bra koll på tävling och träning.  
- har digital LOK-stödredovisning och Idrottslyftsansökan. 
- har en kalender. 
- har funktion att skicka SMS inom grupper. 
- är en gemensam plattform mellan förening/förbund.  

IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all administration mellan medlem, förening och förbund.  

RF-anslutna föreningar får tillgång till allt detta helt kostnadsfritt.  

Administrationsverktyget innehåller information och kopplingar för person och organisation inom hela idrotten. Tack vare detta underlättar IdrottOnline både obligatorisk och nödvändig administration inom en idrott till exempel genom digitaliserad Idrottsmedelansökning, ett webbaserat medlemsregister kopplar mot SPAR och automatiserat underlag för LOK-stödsansökning.  

Genom att binda samman; medlemsregister, organisation, utbildning, tävling, ansökningsförfaranden tillhandahåller IdrottOnline ett uppdaterat register över idrotten som resulterar i mer korrekt data och i sin tur ett kraftfullt statistik och rapportunderlag. 

 
Länkar: 

Logga in på IdrottOnline 
IdrottOnline support 
IdrottOnlines Youtube-kanal 
GENOMLYSNING AV IDROTTONLINE - RF

 

Tillbaka till toppen på sidan


Hur man aktiverar IdrottOnline

Det är lätt att aktivera er förenings egna IdrottOnlinesida

Så här gör ni:

 1. En förening ansluts inte direkt till Riksidrottsförbundet utan ansöker om medlemskap i ett eller flera av RF's medlemsförbund, specialidrottsförbund (SF). Ansök om inträde och invänta klartecken att ni är godkända. För er som redan har ett föreningsnummer så fortsätt till steg 2.
   
 2. Utse en kontaktperson i er förening som blir huvudadministratör för er sida. Det är den personen som bygger upp ert medlemsregister och utformar er hemsida. Se till att medlemmarna i föreningen vet vem som har den här rollen då hjälp med inloggningsuppgifter och ändring av personuppgifter ges av huvudadministratören i föreningen.
   
 3. Skicka ett e-postmeddelande till klubb@idrottonline.se med:
  Föreningens namn och Föreningsnummer. (Inte organisationsnummer)
  Den valda huvudadministratörens 
  Förnamn, Efternamn
  Fullständiga personnummer
  Postadress
  Telefonnummer
  E-post

   
 4. När sidan är aktiverad så får huvudadministratören ett e-postmeddelande med instruktioner om hur sidan aktiveras och administreras. Ett användarnamn och lösenord skickas i ett separat e-postmeddelande. Inloggningen är personlig och ska inte delas med andra.
 5. Huvudadministratören kan därefter logga in på er IdrottOnlinesida och direkt börja använda våra tjänster helt kostnadsfritt!

 

Tillbaka till toppen på sidan

 


Medlemsregistret

Alla anslutna föreningar till RF har möjlighet att använda sig av medlemsregistret i IdrottOnline. Här kan administratören sköta om hela föreningens register och ta ut rapporter till styrelsen och förbundet. 
Medlemmar med fullständigt personnummer uppdateras mot folkbokföringen (SPAR) utan kostnad för föreningen.

För att få tillgång till olika delar av Idrott Online krävs olika behörigheter. Detta för att medlemmarnas uppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. 

Därför är det viktigt att fördela rollerna och behörigheterna till rätt personer.  

Den personen i klubben som är Klubbadministratör är den som kan tillsätta roller och behörigheter. 

 

Tillbaka till toppen på sidan

 


Tips IdrottOnline

Här finns en rad hjälpmedel för klubben för att snabbare och enklare komma igång med användningen av IdrottOnline som ett verktyg för klubben:

Det finns även en rad bra knep för hur man gör datan enkel att importera med hjälp av excel, som vi kan förmedla.

 

Tillbaka till toppen på sidan

 


Plan för krishantering

Det är viktigt att ha en krisgrupp för den dagliga verksamheten men även för tävlingar, event och andra aktiviteter.

Riksidrottsförbundet har stöd och mallar gällande detta. Här hittar du bl.a. deras mall för krishantering: https://www.rf.se/bidragochstod/Krisberedskap/

Du kan också läsa mer under vår guide för träning och seglarskola - Trygg och säker:
Trygg & säker (svensksegling.se)

Tillbaka till toppen på sidan


Klubbkampanj - Från klubb till OS

Uppdaterad info 240613 

22 klubbar har nu gått med i kampanjen "Från klubb till OS" som vi lanserade i slutet av maj där din klubb kan delta utan kostnad. Nu förlänger vi anmälningsperioden så se till att din klubb tar chansen att ta vara på uppmärksamheten som vår idrott får i samband med OS. Kampanjen syftar till att locka fler seglare till sporten, hylla de lokala klubbarnas viktiga arbete och utnyttja den ökade mediala uppmärksamheten kring OS och våra medaljchanser.  

Kanske kommer inte årets OS-seglare just från din klubb men kanske finns flera (bus) frön i årets seglarskola som kommer att gro i er föreningsmylla och en dag i framtiden kliva upp på en OS-prispall? 

Varför delta? 
Öka medlemsantalet: Inspirera nya och befintliga seglare att fortsätta utvecklas inom sporten. 
Lyft fram er klubb: Visa upp er klubb som en central plats för segling och utbildning. 
Stärk gemenskapen: Engagera medlemmar, volontärer och lokalsamhället i ett gemensamt mål. 
Gratis deltagande: Kampanjen är helt kostnadsfri för alla klubbar! 
 
Vad ingår?  
Fysisk affisch: 5 st 50x70 affischer som skapar visuell närvaro och inspirerar unga seglare och deras familjer. Med klubbens logo & er fysiska plats/ort. 
Inspirerande film: Berättar om seglingens magi och de personliga resorna till olympiska framgångar. Att användas i sociala medier. 
SOME-inlägg: Sprider kampanjens budskap brett och engagerar en yngre publik online. 

Ev. möjlighet till tryckoriginal för att ta fram ytterligare posters. 
 
Hur deltar ni? 

Anmäl er klubb via länken så snart ni har möjlighet. Just nu har vi ingen deadline utan vi kan distribuera både de fysiska affischerna och det digitala materialet löpande fram ca 20 juli så ni har materialet senast när OS-seglingarna börjar 28 juli. 

https://forms.gle/JmjU3adsQ5aXE5K87 
 
Här hittar du en presentation (PPT) om kampanjen 
 
Ta chansen att bli en del av denna fantastiska kampanj och hjälp oss att inspirera nästa generation av seglare. Tillsammans kan vi skapa något stort! 
 
Frågor - mejla/ring Marit Söderström, kommunikationsansvarig marit@ssf.se 08-459 09 94. 

Tillbaka till toppen på sidan