Träning och seglarskola

Sidan Träning och Seglarskola är för dig som junioransvarig ledare, seglarskoleansvarig, tränare, instruktör och aktiv. 

Den tar upp praktiska exempel på hur vi tillämpar riktlinjerna i Handbok Barn- och ungdomssegling, trygg & säker segling och hur vi får fler att stanna inom seglingen och utvecklas som seglare långsiktig och hållbart.  

VI har samlat information, mallar och tips. Tanken är att ni här ska kunna hitta det mesta ni kan behöva veta och verktyg som ska hjälpa er i er träning och seglarskoleverksamhet. 

 


Långsiktig och hållbar barn-och ungdomssegling 

Svensk seglings vision och mission ”Segling tillgänglig för alla” och att ”Vi hjälper seglare att utvecklas hela livet” förutsätter att vi har ett helhetsperspektiv på seglingsverksamheten.  

Att se seglingen som en del i livet tillsammans med många andra betydelsefulla delar är väsentligt om grundförutsättningarna för tillgänglighet och utveckling skall finnas. Vår gemensamma värdegrund - ansvarstagande - glädje - gemenskap – demokrati – delaktighet – allas rätt att vara med och rent spel utgör nycklar i denna utveckling. 

För att hjälpa dig som tränare inom seglingen i arbetet med Barn och ungdomssegling har vi tagit fram en Handbok där vi har riktlinjer för en långsiktig barn-och ungdomsverksamhet.  

Det finns ett antal riktlinjer som hela idrottsrörelsen har kommit överens om, hur svensk barn- och ungdomsidrott ska bedrivas. Dessa riktlinjer har uppdaterats Mars 2022.  Du hittar riktlinjerna här.

För ledare och tränare handlar det om att se seglingskarriären ur ett längre perspektiv än bara ”nästa tävling” eller ”årets säsong”. När det gäller verksamheter riktade till barn och ungdomar är det speciellt viktigt att ledarskap och pedagogik följer barn och ungdomars utveckling.

  • Långsiktig utveckling ska stå före kortsiktigt resultat
  • Ledarskap och pedagogik ska följa barn och ungdomars utveckling
  • Vi ska ha ett helhetsperspektiv där vi ser skola, fritid och segling för utövaren

Handboken för Barn och ungdomssegling 

Matrisen åldersrelaterad verksamhet