Bidrag och projektmedel

Svenska Seglarförbundets klubbstödgrupp har samlat ihop de vanligaste bidragen som finns att söka för klubbens verksamhet i en katalog.

Bidragskatalogen 2023 

Det finns information om bidrag till:

 • Anläggning
 • Redskap (båtar, brädor, radiostyrt, osv)
 • Miljöförbättrande åtgärder
 • Verksamhet

Utöver det hittar du på denna sida mer information om:

 


Idrottsmedel 2022-2023

Syfte
Seglingens del av föreningsstödet syftar till att hjälpa SSFs klubbar att skapa goda förutsättningar att bedriva seglingsverksamheter för barn och ungdomar i åldern 7-20 år inom ramen för Svenska Seglarförbundets vision ”Svensk segling – tillgänglig för alla”.

Inriktning
• Seglingens projektstöd riktar sig till att stödja segelklubbarnas verksamheter för barn och ungdomar i åldern 7-20 år.
• Verksamheterna skall genomföras i enlighet med SSFs intentioner och anvisningar för barn och ungdomssegling i åldersgruppen 7-20 år.
• Medel ur Seglingens projektstöd kan beviljas för att stödja verksamheter med inkludering av underrepresenterade grupper och skapa trygga och hållbara utvecklingsmiljöer för de aktuella åldrarna (13-20 år) för att fler ska stanna inom seglingen.

Generella villkor
Grundvillkor för att kunna erhålla stöd inom seglingens idrottsmedel är att klubben;
• är medlem i Svenska Seglarförbundet
• har gjort en självskattning inom "Moderna Föreningen (excel-fil)" och uppnår lägst grön nivå inom samtliga områden
• redovisar samtliga medlemmar i åldern 7-25 år samt 80% eller minst 1500 av övriga klubbmedlemmar i IdrottOnline
• arrangerar SSF Seglarskola enligt gällande förutsättningar
• redovisar samtliga berättigade seglingskurser, utbildningar och aktiviteter till SISU Idrottsutbildarna respektive LOK-stöd
• redovisat tidigare erhållna bidragsmedel från SSF.

Möjliga bidrag 2022-2023:

Redskapsbidrag

Utbildningsbidrag (2022)

Upprustningsbidrag 

Se lathund för ansökan i Dokumentbanken "Klubbverksamhet"

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökan om bidrag ska göras på Svenska Seglarförbundets applikation för Idrottsmedel som finns på klubbens IdrottOnline-sida under rubriken ”Idrottsmedel”. 
För redskapsbidrag finns inget angivet ansökningstillfälle utan ansökan och beslut sker fortlöpande inom ramen för disponibel budget. 

Utbildningsbidraget; ansökan är stängd. Missade ni att söka för utbildade ledare under 2022, kontakta Emelie@ssf.se.  

Ärendeprocess för ansökan till Idrottsmedel och beslut
1. SSFs ansvarige tjänsteman tar emot ansökningarna och förbereder förslag på fördelning i samråd med klubbkonsulenter. 
2. Därefter beslutas om bidragstilldelning eller avslag.
3. Beslut meddelas därefter till klubben snarast möjligt.

Utbetalningsrutiner
För redskapsköp gäller att utbetalning sker efter att bidragstagaren till SSF redovisat fakturakopia/kvitto och undertecknat Redskapsavtal.
För utbildningsbidrag sker utbetalning efter genomförd och godkänd utbildning.  

Uppföljning
Bidragstagares redovisning av projekt ska göras senast 29 januari året efter avslutat projekt på Svenska Seglarförbundets ”Idrottsmedelsapplikation” på klubbens IdrottOnlinesida ”Idrottsmedel - Återrapport”.

Läs mer om RF´s riktlinjer för fördelning av Idrottsmedel 

 

Återrapport 

Ni som har fått Idrottsmedel utbetalt under 2022 ska fylla i en återrapport senast 31 januari 2023. En lathund för hur ni hittar i Dokumentbanken "Klubbverksamhet"

Tillbaka till toppen på sidan


Redskapsbidrag

För att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar och för att fler ska stanna inom seglingen.

Målgrupp
Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–20 år. 

Inriktning
Projektstödet ska användas till att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar att komma till och/eller stanna kvar i den organiserade idrotten.

För bidrag till redskap (jolle, kölbåt eller bräda) ska projektet syfta till att:
- att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
- att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.
- att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för 
målgruppen

Bidrag för redskapsinköp (klubb-ägda redskap)

Bidragets storlek är max 50% av inköpskostnaden, samt max 50 000 kr per redskap och/eller klubb per år. Bidraget beviljas även för begagnade redskap. 
Klubben argumenterar i ansökan om varför just det valda redskapet skapar möjlighet för ungdomar att börja med segling och/eller fortsätta inom seglingssporten. 
I detta fall räknas Optimisten som en instegsbåt och kan därför inte beviljas.  

Villkor för redskapsbidrag:

 • Uppfylla generella villkoren för Seglarförundets idrottsmedel
 • Det ska tydligt framgå att bidraget används för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper och/eller en utveckling av den ordinarie verksamheten som gör att fler stannar inom seglingen. (nytt för 2022-2023).
 • Det ska tydligt framgå att verksamheten riktar sig till målgruppen 13-20år.
 • Bidraget binds genom av klubben undertecknat Redskapsköpeavtal över 4 år där beviljat bidrag avskrivs med 25% per år (se redskapsavtal)
 • Klubben är skyldig att i samband med ansökan redovisa en tydlig avskrivningsplan för båten/båtarna.
 • Redskapsavtalet ger SSF möjlighet att nyttja redskapet/en upp till 7 dagar/båt och år
 • Till Redskapsavtalet ska fakturakopia/kvitto biläggas
 • Då Seglarförbundet har en begränsad pott av Idrottsmedel kommer de som inte redan beviljades fullt bidrag 2022 att prioriteras. 
 • Självskattning utifrån Moderna föreningen (se Dokumentbanken "Moderna föreningen")

Läs mer under "Idrottsmedel" hur ansökan görs och går till.

Tillbaka till toppen på sidan

 


Upprustningsbidrag 

Har ni en seglarskolebåt som behöver lagas eller segel och skot som sett sina bästa dagar, nu har ni chansen att söka ett upprustningsbidrag. Det kan också användas till nya låne-flytvästar, seglarkläder för utlåning eller annan icke-personlig utrustning. 

Villkor för upprustningsbidrag:

▪ Uppfylla generella villkoren för Seglarförundets idrottsmedel

▪ Det ska tydligt framgå att bidraget används för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper och/eller en utveckling av den ordinarie verksamheten som gör att fler stannar inom seglingen. (nytt för 2022-2023).

▪ Det ska tydligt framgå att verksamheten riktar sig till målgruppen 13-20år.

▪ Kvitto biläggas ansökan efter inköp

- Max 20 000kr per klubb.

Tillbaka till toppen på sidan

 


Återstartsstöd 

Uppdatering 26/10 2022

Ansökan för Återstartsstöd 2023 är öppen! 
Nytt för denna period är att klubben kan söka stöd för ett värdegrundsarbete.  

Vad är Återstartsstödet?
Syftet med återstartsstödet är att stimulera en uppstart eller återstart av verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att idrottsrörelsen ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Ansökningskriterier: 
- Betald medlemsavgift till Seglarförbundet och distriktet
- Minst 80% av medlemmarna i IdrottOnline (eller minst 2000 medlemmar)
- Redovisar LOK-stöd för sina berättigade aktiviteter

Hur söker man? 
För att kunna ansöka behöver du behörighet "Huvudadministratör" alternativt "Idrottsmedel firmatecknare". 
Logga in på IdrottOnline via login.idrottonline.se - klicka på Idrottsmedel, sedan "Skapa ansökan". Välj Idrottsmedel via Svenska Seglarförbundet och kategori Återstart 2023


Vilka projekt/aktiviteter kan klubben ansöka om stöd för?
Det går bra att utforma projekten på ert eget vis utifrån era behov och förutsättningar. En klubb kan söka för upp till fem aktiviteter (uppdaterat 18/8 2023) under 2023. Under varje aktivitet finns exempel på tips och idéer.


Kategori utbildning


Kategori seglingsaktivitet

 • Kappsegling i tillhandahållna båtar, 15 000kr
  Sprint eller fleetrace med likadana båtar eller SRS segling med olika båtar. 
  Ta gärna hjälp av checklistan för tävling med tillhandahållna båtar (se Dokumentbanken). 
   
 • Uppstart ny träningsverksamhet för ungdomar (13+) och vuxna, 15 000kr Ny målgrupp, nytt redskap, ny disciplin eller återstart av verksamhet som stannat av under pandemin. 
   
 • Prova på dag med möjlighet till fortsättning, 15 000kr
  Möjlighet för nya medlemmar och icke-medlemmar att prova på segling, det ska dock finnas en plan på hur dessa personer kan fortsätta med segling inom klubben efter prova-på tillfället. 
   

Begränsningar i antalet ansökningar
För projekt 2023 kan en klubb kan ansöka om upp till fem aktiviteter (uppdaterat 18/8 2023). Sök med fördel alla projekt i en och samma ansökan så sparar ni administrationstid. 

Om ni har en idé men inte riktigt vet var den passar in eller hur ni ska genomföra den är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss i klubbstödsteamet!

Tillbaka till toppen på sidan

 


Klubbstöd via Svenska Sjö

Läs mer här 


LOK-stöd 

LOK-stödet kan sökas av varje klubb ansluten till Seglarförbundet som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja klubbdriven barn- och ungdomsidrott.

Nytt för LOK-stöd 2022
Från och med 2022 år räknas LOK-stödet ut enligt en ny modell som är framtagen för att klubbar ska tjäna på att engagera fler och nya barn och ungdomar, snarare än att engagera de redan aktiva mer. Mer information om LOK-stöd finns här på Riksidrottsförbundets hemsida: https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/   
Här hittar du lathundar för LOK-stödsrapportering. 


SISU Idrottsutbildarna - stöd i utbildning och utveckling

Genom att samarbeta med SISU Idrottsutbildarna när klubben genomför sina utbildningar, skapas en resurs.
Exempel på utbildningar /Lärgrupper inom seglingen kan var teori delen på våra seglarskolor, förarintygskurser, regelkurser, fortbildning för våra ledare, funktionärer, styrelsen eller för nya medlemmar. Men det kan också vara den tid som en projektgrupp lägger för att planera en regatta eller ett evenemang. 
För mer information kontakta klubbstödsguppen eller SISU Idrottsutbildarna i ditt distrikt så hjälper de dig vidare. 
Här hittar du lathundar för hur du skapar aktiviteter och redovisar lärgrupper. SISU Skåne har också en bra guide för hur man kommer igång med en lärgrupp. 

Tillbaka till toppen på sidan


Emelie Lindström
Emelie Lindström
Klubbstödsansvarig

Karin Knigge
Karin Knigge
Paraseglingsansvarig

Oscar Wersäll
Oscar Wersäll
Klubbkonsulent Stockholm

Raul Fuentes
Raul Fuentes
Klubbkonsulent Skåne