Bidrag och projektmedel

Svenska Seglarförbundets klubbstödgrupp har samlat ihop de vanligaste bidragen som finns att söka för klubbens verksamhet i en katalog.

Bidragskatalogen 2024 

Det finns information om bidrag till:

 • Anläggning
 • Redskap (båtar, brädor, radiostyrt, osv)
 • Miljöförbättrande åtgärder
 • Verksamhet

Utöver det hittar du på denna sida mer information om:

 


Idrottsmedel Barn- och ungdomsverksamhet 2024-2025 

Generellt syfte 
Seglingens del av föreningsstödet syftar till att hjälpa SSFs klubbar att skapa goda förutsättningar att bedriva seglingsverksamheter för barn och ungdomar i åldern 7-25 år inom ramen för Svenska Seglarförbundets vision ”Svensk segling – tillgänglig för alla”. 

Inriktning 
• Seglingens projektstöd riktar sig till att stödja segelklubbarnas verksamheter för barn och ungdomar i åldern 7-25 år. 
• Verksamheterna skall genomföras i enlighet med SSFs intentioner och anvisningar för barn och ungdomssegling i åldersgruppen 7-25 år. 
 

Generella villkor 
Grundvillkor för att kunna erhålla stöd inom seglingens idrottsmedel är att klubben; 
• är medlem i Svenska Seglarförbundet  
• har gjort en självskattning inom "Moderna Föreningen (excel-fil)" och uppnår lägst grön nivå inom samtliga områden* 
• klubben bedriver, eller har för avsikt att bedriva barn- och ungdomsverksamhet 
- redovisar samtliga medlemmar i åldern 7-25 år samt 80% eller minst 1500 av övriga klubbmedlemmar i IdrottOnline* 
• arrangerar SSF Seglarskola enligt gällande förutsättningar* 
• redovisar samtliga berättigade seglingskurser, utbildningar och aktiviteter till SISU Idrottsutbildarna respektive LOK-stöd* 
• redovisat tidigare erhållna bidragsmedel från SSF och RF/SISU (inskickad och godkänd återrapport).  

*För bidraget "Nystart/omstart av barn- och ungdomsverksamhet" ska dessa kriterier uppfyllas senast vid projektets slut.  

Avgränsningar 
Följande avgränsningar gäller för projektstödet:  

• Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.  
• Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.  
• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller träningsavgifter.  

- Projektet ska avse insatser framåt i tiden, ansökningar om redan genomförda projekt beviljas ej.  

 

Möjliga bidrag 2024-2025: 

Redskapsbidrag 
Uppstart ny målgrupp/inriktning 
Nystart/omstart av barn- och ungdomsverksamhet 
Se lathund för ansökan i Dokumentbanken "Klubbverksamhet" 

 
ANSÖKNINGSFÖRFARANDE 

Ansökan om bidrag ska göras på Svenska Seglarförbundets applikation för Idrottsmedel som finns på klubbens IdrottOnline-sida under rubriken ”Idrottsmedel”. 
 
Ärendeprocess för ansökan till Idrottsmedel och beslut 
1. SSFs ansvarige tjänsteman tar emot ansökningarna och förbereder förslag på fördelning i samråd med klubbkonsulenter.  
2. Därefter beslutas om bidragstilldelning eller avslag. 
3. Beslut meddelas därefter till klubben snarast möjligt. 

 
Utbetalningsrutiner 
För redskapsköp gäller att utbetalning sker efter att bidragstagaren till SSF redovisat fakturakopia/kvitto och undertecknat Redskapsavtal. 

Uppföljning 

Ni som beviljats bidrag under 2024-2025 ska fylla i en återrapport inom en månad efter projektets slut, dock senast 31 januari 2026. En lathund för hur ni hittar i Dokumentbanken "Klubbverksamhet"  

Ingen klubb beviljas ett nytt stöd om klubben har en obesvarad återrapport. 
 
Läs mer om RF's riktlinjer för fördelning av Idrottsmedel  

 

Tillbaka till toppen på sidan 

Redskapsbidrag 

För att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar och för att fler ska stanna inom seglingen. 

Målgrupp 
Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–25 år.  

Inriktning 
Projektstödet ska användas till att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar att komma till och/eller stanna kvar i den organiserade idrotten. 

För bidrag till redskap (jolle, kölbåt eller bräda) ska projektet syfta till att: 
- att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar i åldern 13-25år. 
- att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för  
målgruppen 

Bidragets storlek är max 50% av inköpskostnaden, dock max 50 000 kr per klubb/år. Bidraget beviljas även för begagnade redskap.  
Klubben argumenterar i ansökan om varför just det valda redskapet skapar möjlighet för ungdomar att börja med segling och/eller fortsätta inom seglingssporten.  
I detta fall räknas Optimisten som en instegsbåt och kan därför inte beviljas.   

 
Villkor för redskapsbidrag: 

 • Uppfylla generella villkoren för Seglarförbundets idrottsmedel 
 • Det ska tydligt framgå att bidraget används för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper och/eller en utveckling av den ordinarie verksamheten som gör att fler stannar inom seglingen.  Bidraget ska bidra till att fler kan vara med (utöka verksamheten) och kan inte användas för att ersätta uttjänta redskap. 
 • Det ska tydligt framgå att verksamheten riktar sig till målgruppen 13-25år. 
 • Bidraget binds genom av klubben undertecknat Redskapsköpeavtal över 4 år där beviljat bidrag avskrivs med 25% per år (se redskapsavtal) 
 • Klubben är skyldig att i samband med ansökan redovisa en tydlig avskrivningsplan för båten/båtarna. 
 • Redskapsavtalet ger SSF möjlighet att nyttja redskapet/en upp till 7 dagar/båt och år 
 • Till Redskapsavtalet ska fakturakopia/kvitto biläggas 
 • Då Seglarförbundet har en begränsad pott av Idrottsmedel kommer de som inte redan beviljades fullt bidrag 2023 att prioriteras.  

Läs mer under "Idrottsmedel" hur ansökan görs och går till. 
 

Uppstart ny målgrupp/inriktning 

Projektstöd för uppstart av verksamhet för att inkludera en ny målgrupp.  
Om klubben vill starta upp en ny seglarskolegrupp eller träningsgrupp för en disciplin, redskap, inriktning eller målgrupp som idag är underrepresenterad kan klubben söka ett stöd för detta.  
 
Målgrupp 
Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–25 år.  

Villkor för bidraget: 

 • Uppfylla generella villkoren för Seglarförbundets idrottsmedel 
 • Det ska tydligt framgå att bidraget används för att inkludera underrepresenterade grupper och/eller en utveckling av verksamheten som gör att fler stannar inom seglingen.  
 • Det ska tydligt framgå att verksamheten riktar sig till målgruppen 13-25år. 
 • Bidraget kan inte användas för ordinarie verksamhet.  
 • Max 15 000kr per klubb 

Nystart/omstart av barn- och ungdomsverksamhet 

Startpaket för nystartade/omstartade föreningar som avser att bedriva seglingsverksamhet för barn och ungdomar. Syftet med projektet är att stötta klubben i att starta upp en barn- och ungdomsverksamhet (7-25år).  

Målgrupp 
Målgruppen ska vara barn- och ungdomar i åldern 7–25 år.  

Detta stöd söks inte av klubben via IdrottOnline utan genom någon av medarbetarna i Klubbstödsgruppen. Klubben gör tillsammans med konsulenten en plan för uppstarten och genomförandet av projektet. Kontakta någon av oss så berättar vi mer. 

Villkor för bidrag Nystart/omstart av barn- och ungdomsverksamhet: 

 • Klubben har betalat medlemsavgift till Seglarförbundet 
 • Klubben har inte bedrivit någon barn- och ungdomsverksamhet senare än 2021.  
 • Kan sökas max en gång per klubb. 
 • Bidraget söks i förskott, innan genomfört projekt. 
 • Max 15 000 kr per klubb.  

Tillbaka till toppen på sidan


Idrottsmedel + 65 projekt  

Stödet syftar till att utveckla verksamheten i klubbarna i enlighet med idrottens strategi 2025 för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regelbundet idrotta och delta i klubbaktiviteter.    

 
Målen med Idrott 65+ projekten är att öka:  

 • Antalet personer, 65+, som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.    
 • Antalet IF som bedriver idrottsverksamhet för 65+  
 • Antalet IF som erbjuder 65+ föreningsarbete och social samvaro.  

Målgrupp 
Målgruppen ska vara seniorer i åldern +65 år. 

Inriktning 

Projektstödet kan användas till en eller flera av dessa aktiviteter: 
Uppstart av seglarskola för 65+ 
Uppstart av träningsgrupp för 65+ 
Uppstart av lärgrupper på klubben för 65+ 
Sociala regelbundna träffar som skapar ett socialt sammanhang för målgruppen på klubben 
Uppstart/anpassning av tävlingsverksamhet för 65+ 

Maxbelopp 15 000kr per klubb.  

Avgränsningar:  
Bidraget kan inte användas till:  

 • Läger 
 • Individuella kostnader 
 • Annan huvudanordnare 

Handledning seniorsegling (länk) 

Läs mer om RF's riktlinjer för fördelning av Idrottsmedel 

Återrapport 

Ni som har fått Idrottsmedel utbetalt under 2022 ska fylla i en återrapport senast 31 januari 2024. En lathund för hur ni hittar i Dokumentbanken "Klubbverksamhet"

Ni som beviljats bidrag under 2024-2025 ska fylla i en återrapport inom en månad efter projektets slut, dock senast 31 januari 2026. Ingen klubb beviljas ett nytt stöd om klubben har en obesvarad återrapport. Vid händelse av försenad återrapport riskerar klubben att bli återbetalningsskyldig för hela projektbidraget. Har ni frågor kontakta bidragets handläggare. 

Tillbaka till toppen på sidan


Anläggning

För att bygga nytt, renovera eller utveckla anläggningen och den byggda klubbmiljön. Det kan handla om allt från omklädningsrum och förråd till solpaneler och energieffektivisering. 

Mer information, tips och checklistor för att börja med anläggningsprojekt i klubben hittar du i denna Checklista för anläggningsprojekt (framtagen genom projektet Arena Vattnet, uppdaterad 2024). Även inspiration och tips i konceptmaterialet från Arena Vattnet.

Här kan klubben söka bidrag: (det finns även fler, men dessa är de vanligaste)

 • RF-SISU distrikt
 • Kommunen
 • Allmänna Arvsfonden

 

Så funkar anläggningsbidrag:

(fungerar olika beroende på var i landet klubben ligger, och om projektet har något särskilt syfte - ta reda på exakt hur det fungerar i ert fall för att ha bästa möjlighet att få stödet beviljat)

 • I första hand till verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning - men det går såklart bra även för anläggningar som nyttjas av alla åldrar och variationer.
 • Prioriteras till ansökningar för ytor där idrotten utövas, eller direkt kopplade till idrotten (såsom omklädningsrum eller förråd).
 • Kan även sökas för investering i energi- och miljöprojekt, säkerhetsprojekt och utrustning för parasport. 
 • Oftast ges endast stöd upp till 50% av totalt kostnad, men flera olika stöd och finansiering kan kombineras och läggas ihop.

Kontakta gärna oss på Seglarförbundet för mer tips och råd om hur ni kan söka anläggningsstöd för just er klubbanläggning.

 


Tillbaka till toppen på sidan

 


Klubbstöd via Svenska Sjö

Läs mer här 


LOK-stöd 

LOK-stödet kan sökas av varje klubb ansluten till Seglarförbundet som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja klubbdriven barn- och ungdomsidrott.

Nytt för LOK-stöd 2022
Från och med 2022 år räknas LOK-stödet ut enligt en ny modell som är framtagen för att klubbar ska tjäna på att engagera fler och nya barn och ungdomar, snarare än att engagera de redan aktiva mer. Mer information om LOK-stöd finns här på Riksidrottsförbundets hemsida: https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/   
Här hittar du lathundar för LOK-stödsrapportering. 


SISU Idrottsutbildarna - stöd i utbildning och utveckling

Genom att samarbeta med SISU Idrottsutbildarna när klubben genomför sina utbildningar, skapas en resurs.
Exempel på utbildningar /Lärgrupper inom seglingen kan var teori delen på våra seglarskolor, förarintygskurser, regelkurser, fortbildning för våra ledare, funktionärer, styrelsen eller för nya medlemmar. Men det kan också vara den tid som en projektgrupp lägger för att planera en regatta eller ett evenemang. 
För mer information kontakta klubbstödsguppen eller SISU Idrottsutbildarna i ditt distrikt så hjälper de dig vidare. 
Här hittar du lathundar för hur du skapar aktiviteter och redovisar lärgrupper. SISU Skåne har också en bra guide för hur man kommer igång med en lärgrupp. 

Tillbaka till toppen på sidan

Emelie Lindström
Emelie Lindström
Klubbstödsansvarig

Karin Knigge
Karin Knigge
Paraseglingsansvarig

Oscar Wersäll
Oscar Wersäll
Klubbkonsulent Stockholm

Raul Fuentes
Raul Fuentes
Klubbkonsulent Skåne