Trygg & säker

Skapa en trygg kultur 
Säkerhet i praktiken
Säkerhetsplan-mall
Riskanalys
Försäkringar
Badvett
Sjövett-affisch

 


Skapa en trygg kultur

Det ska kännas tryggt att delta på Seglarskola och träningsverksamhet i klubben. Säkerhet och trygghet skapas i förväg. Ett sätt att göra det på, som är eftersträvansvärt, är att skapa en trygg kultur. Kultur beskrivs med och ger sig uttryck i följande delar: symboler, språk, värderingar, normer och artefakter. Att skapa en trygg kultur handlar alltså om det språk vi använder på klubben, vilka värderingar vi skapar, de normer vi sätter och de fysiska föremål vi har/använder. Genom att uppmuntra och förstärka alla dessa delar med ett trygghets- och säkerhetsperspektiv skapar vi alltså tillsammans en trygg miljö. Ett exempel kan vara att alla på seglarskolan, elever som ledare, har till uppgift att se till att alla alltid har flytväst på sig och att den är ytterst. 

En säker och trygg miljö handlar om att vi vill göra allt vi kan för att ingen på klubben ska fara illa vare sig fysiskt eller psykiskt. Det finns en hel del mallar och hjälp att få på detta område. 

Dessutom har Riksidrottsförbundet tagit fram en plan för hantering av olika typer av kriser som kan drabba klubbar och förbund. Krisplanen ska tjäna som ett uppslagsverk för idrottsorganisationer som befinner sig i kris eller som vill förbereda sig på sådana. I det senare fallet är förhoppningen att planen ska stimulera idrottens organisationer att skapa sin egen krisplan. Det står således alla fritt att använda innehållet som de vill. Det är viktigt att ha en krisgrupp för den dagliga verksamheten som för träning och seglarskola men även för tävlingar, event och andra aktiviteter. 

Riksidrottsförbundet har mallar och stöd kring krisarbete.  
Krisberedskap - Välkommen till Riksidrottsförbundet (rf.se) 
 
SISU Idrottsutbildarna erbjuder stöd och material åt föreningar som vill jobba förebyggande mot kränkningar och övergrepp. De har ett material som heter ”Skapa trygga idrottsmiljöer” 

Friends har mycket material för idrottsledare och föreningsledare för att skapa ett positivt och tryggt klimat för alla i din grupp/klubb. Här hittar du kunskap, övningar och material för att förebygga och minska kränkningar och mobbning, och skapa en trygg grupp och idrottsförening.

Webbkurs Trygga idrottsledare | Friends

I dokumentbanken kan ni också läsa vår Handbok Trygg Segling

Lärgruppsmaterial  
Seglingen har tagit fram lärguppsmaterial för värdegrundsarbete i klubben och träningsgruppen. Ni hittar lärgruppsmaterialet för "Värdegrundsarbete i klubben", "En bra kompis" och "En bra träning" i dokumentbanken.  

Till toppen


Säkerhet i praktiken 

Säkerhet skapas i förväg!
Ta reda på vad klubben har för regler kring säkerhet och trygghet. Vilka policys finns? Vart har klubben sin säkerhetsplan, riskanalys och badregler för träning och seglarskolan? Vem får köra vilka båtar? Se till att vara konsekvent och gemensamt följa den värdegrund och de regler som ni i klubben satt upp.

Exempel på säkerhetsregler:

  • Flytväst, alltid på ytterst! 
  • Håll koll på passformen på elevernas flytvästar. Det viktiga är inte att kiloanvisningen i västen stämmer överens med barnets vikt utan att flytvästen sitter ordentligt och inte kan åka upp över öronen om eleven skulle hamna i vattnet. Prova dra gärna i varandras västar för att vara säkra på att de sitter bra och håller. 
  • Instruktörstäthet 
  • Gå över allt material, löpande hela tiden. Både följebåtar och elevbåtar! Ta gärna fram egna checklistor som gäller för de båtar ni har i er verksamhet. 
  • Håll koll på vädret och chansa inte om det är tveksamt. 
  • Ta minst med detta som instruktör: Kniv, extra tamp, reservdelar till båtarna, öskar, dragg/ankare, solskyddsfaktor, vatten, druvsocker, första hjälpen väska, VHF eller telefon i vattentätfodral så ni kan kalla på hjälp. 

Säkerhetsplan – mall 
Det ska kännas tryggt att delta på träning och seglarskola på en klubb ansluten till Svenska seglarförbundet. Därför har klubbarna som bedriver certifierad seglarskola krav på sig att utbilda sina ledare samt att ha en instruktörstäthet som minst motsvarar följande matris:  

Båttyp / Kurstyp 

Nybörjarkurs 

Fortsättningskurs 

Grön kappseglingskurs 

1-mansjolle 

1 instr. pr 5 båtar 

1 instr. pr 6 båtar 

1 instr. pr 6 båtar 

2-mansjolle 

1 instr. pr 5 båtar 

1 instr. pr 6 båtar 

1 instr. pr 6 båtar 

Liten kölbåt 

1 instr. pr båt 

1 instr. pr båt 

1 instr. pr 3 båtar 


Vi rekommenderar var klubb att skapa sin egen säkerhetsplan. Du hittar en mall på en säkerhetsplan i dokumentbanken.

Kom ihåg att se över säkerhetsplanen minst inför varje säsong. Kanske har någon person slutat så att det är nödvändigt att uppdatera planen. 

Riskanalys  
Vi ska inte skjuta under stol med att det finns en hel del risker med segling, men om vi förbereder oss på ett bra sätt och följer våra säkerhetsplaner, utvärderar och tar hänsyn till de risker som finns kan vi göra seglingen till en trygg och rolig upplevelse. 

Inför varje pass ni planerar på seglarskola och träning är det bra att helt kort fundera på vilka risker som finns med de moment ni planerar och hur ni kan minimera dem. Denna riskanalysmall i fem steg kan vara användbar. 

Riskanalys i fem steg: 
1. Vilka faror/risker finns? 
2. Vem kan drabbas och hur? 
3. Hur stor är risken? Låg, medel, hög? Är de försiktighetsåtgärder vi har tillräckliga? 
4. Dokumentera ev. det som framkommit 
5. Utvärdera er bedömning då och då. 

Exempel: Gippövning 1 
1. Risk: Att få bommen i huvudet 
2. Vem/Hur: Elev, t.ex. vid en okontrollerad gipp. 
3. Hur stor risk: Hög->Medel 
Åtgärder/Acceptabelt: Alla våra instruktörer är medvetna om risken. Följebåt på banan där gippen ska göras, banan lagd på ett sätt så att vi vet var gippen kommer. Instruktörer ropar ”akta bommen”. Acceptabelt. 

Exempel: Gippövning 2 
1. Risk: Att få bommen i huvudet 
2. Vem/Hur: Elev, t.ex. vid en okontrollerad gipp. 
3. Hur stor risk: Hög->Låg 
Åtgärder/Acceptabelt: Alla elever bär hjälm. Acceptabelt. 

Till toppen


Försäkringar

På Seglarförbundet har vi sett till att ordna så att alla som deltar på klubben Seglarskola och träning, medlem i klubben är olycksfallsförsäkrade. Detta gäller också vid prova på aktiviteter som en klubb anordnar. Det ni behöver se till är att ni/eleven på något sätt kan visa att denne faktiskt deltagit på er aktivitet. Mer om dessa försäkringar finns att läsa på försäkringskollen. 
 

Till toppen


Badvett

Som ledare på Seglarskolan går det nästan inte undvika att eleverna en eller annan gång hamnar i vattnet. Antingen under en kapsejsningsövning eller under bad. Det ligger då ett stort ansvar på dig som ledare att hålla koll på hur många och vilka av eleverna som är i vattnet. Det är bra att ha särskilda badregler. Följs inte dessa blir det inget mer bad. Ett bra sätt för att få eleverna att lära känna vattnet där de seglar och få en bra vattenvana är att låta dem prova på att simma med kläder och flytväst i vattnet. 

Tumregeln är att vara minst en ledare på per fem barn, Läs noga igenom denna broschyr och gå igenom den med instruktörer/tränare på klubben. 

Säkerhet vid bad med barngrupp material från myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Förslag på badregler på klubben 
• Bada alltid tillsammans med någon. 
• Simma längs med stranden. 
• Hoppa eller dyk inte på okänt vatten. 
• Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet. 
• Simma inte under bryggor och hoppställningar. 
• Spring inte längs kanter eller på bryggor – du kan halka. 
• Ropa bara på hjälp om du är i nöd. 
• Lek inte med livräddningsmateriel. 
• Om du behöver livrädda någon ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”. 
• Meddela alltid innan du ska bada. 

Dessa regler är hämtade ifrån de regler kring badvett som Svenska Livräddningssällskapet tagit fram.  

Till toppen


Sjövett-affisch

Seglarförbundet har tagit fram affisch om sjövett.

På affischen finns illustrationer och förklarande text på tre språk (svenska, persiska och somaliska) som tar upp det mest essentiella inom sjövett. Det handlar om att gå försiktigt nära vatten, att ta med sig en kompis, att sitta ner i båten, använda flytväst, inte skräpa ner och att hålla koll på vädret.

I dokumentbankens mapp för seglarskolan finns de i utskriftsvänliga pdf:er. Vill ni kunna trycka dem får ni höra av er till kansliet så hjälper vi er med det.

Till mappen med dokument för seglarskolan

Till toppen


Kontakt

Jenny Axhede
Jenny Axhede
Utbildningsansvarig

Robert Strange
Robert Strange
Barn- och ungdomsansvarig