Distriktsöversyn

Här kan du läsa mer om det pågående arbetet med distriktsutredningen.

Uppdatering november 2023

Styrelsen har presenterat sitt förslag till den extra Seglardagen 26 november. Utredningsgruppens rapport är en bilaga till det förslaget. Både rapporten och förslaget finns att läsa på sidan för "Seglardagen". Seglardagen (svensksegling.se)

Uppdatering oktober 2023

Alla klubbar bjöds till ett informationsmöte där projektgruppen presenterade ett utkast för en ny organisation inom svensk segling.

Du kan se den presentationen i inspelningen här:

 

Uppdatering september 2023

Projektgruppen har arbetat fram ett utkast som presenteras under ett antal dialogmöten under vilka deltagarna får möjlighet att komma med inspel och synpunkter. Inbjudna till dessa dialogmöten har Seglarförbundets kommittéer, distrikt och klassförbund varit. Projektgruppen avser nu arbeta vidare med utkastet.

Det har också publicerats en artikel i tidningen Båtliv och på www.svensksegling.se som informerar om läget. Den artikeln finns att läsa här: Framtidens organisation för svensk segling

Uppdatering juni 2023

Under maj och juni har sju arbetsgrupper varit igång och diskuterat seglingens framtidsfrågor och viktiga uppgifter för Seglarförbundet såväl centralt som regionalt. I mitten av juni hölls en process där arbetsgrupperna fick presentera sina slutsatser och också processa vidare olika frågeställningar t.ex. ett distrikts uppgifter samt en SWOT-analys. Vill du ta del av materialet ta kontakt med theres@ssf.se.

Projektgruppen arbetar nu vidare med att utarbeta utkast till förslag samt bjuda in till dialogmöten under hösten.

Ur Seglardagens protokoll 2023: 

Styrelsen identifierade behov av att se över nuvarande distriktsorganisation. Efter Seglardagen 2022 och i dialog med våra distrikt tillsattes en distriktsutredning med följande uppdrag; Klargöra uppgifter och uppdrag för den regionala nivån inom SSF. Genomföra en genomlysning av nuvarande organisation och lämna förslag till Förbundsstyrelsen på en effektiv organisationsmodell för framtida verksamhet på den regionala nivån. Utredningen skall dessutom lämna förslag på uppdrag till förbundsstyrelsen som beslutas av Seglardagen för att införa föreslagen organisationsmodell samt andra åtgärder som identifierats under utredningen. Uppdraget kompletterades med önskade målsättningar i form av riktlinjer för vad som på sikt ska åstadkommas.

Efter diskussion beslöts

  • att genomföra Distriktsorganisationsutredningen 2022 med styrelsens tillägg nedan.
  • att för genomförandet tillsätta en projektledare och organisera arbetsgrupper.
  • att vid behov sammankalla till en extra seglardag 2023.
  • Det planeras för en process med de tillsatta arbetsgrupperna i juni.

Ovanstående beslut kompletteras med följande riktlinjer:

Om det ska heta kommittéer, nämnder eller arbetsgrupper på regional nivå bör diskuteras vidare när rollen på central och regional nivå (distriktsnivå) tydliggjorts. De centrala kommittéerna, både expert- (dagens) och de gemensamma som organiseras bör ha representation från respektive region i syfte att det ska finnas en hög delaktighet inom förbundet och att klubbarnas kompetens och vilja kan återspegla SSF arbete. Dagens kommittéer utgör grunden för den centrala nivån och den kompetens som byggts upp under lång tid ska tas tillvara. De har också en viktig koppling till WS och det nordiska och internationella samarbetet som SSF har idag. SSF är idag en erkänd och välrenommerad deltagare i WS olika kommittéer och grupper.

Ett förslag för finansiering ska utarbetas genom att en bred översyn genomförs av avgifter, kostnader, tillgångar med mera som möjliggör att SSF och distriktens uppdrag kan utföras i en utvecklad organisation. Förslaget ska innebära att balanserad finansiering för de framtida distrikten åstadkoms och ett likartat stöd lämnas till alla föreningar som är medlemmar i SSF.

Utredningen ska samverka med klassförbundsutredningen för att se till att även klassförbunden inlemmas i Svensk seglings organisatoriska struktur på ett tydligt och bra sätt.


Bland dokumenten på denna sida finner ni ett brev där styrelsen informerar om läget, utredningsgruppens (UG) rapport från 2022.

Har du frågor, förslag eller vill veta mer om detta kontakta: 

Theres Wolgast
Theres Wolgast
Verksamhetsutvecklare