Distriktsöversyn

Här kan du läsa mer om det pågående arbetet med distriktsutredningen.

Uppdatering maj 2024

Styrelsen har inlett det nya året genom att samla ihop intrycken från Seglardagens diskussioner. Vi har påbörjat arbetet med stöd av Jens Lindquist (som några av mötte på Seglardagen) och en liten grupp som styrelsen utsett. Vi kallar den för Ag-struktur (arbetsgrupp struktur). Gruppens uppdrag är att analysera och utveckla några förslag till hur vi bör utveckla vår struktur utgående från de arbeten som gjorts.

Underlaget som är framtaget under Seglardagen 2024 är analyserat av AG-struktur tillsammans med Jens Lindquist, Anders Larzon och Bert Isaksson. Tre möten har genomförts och utöver att analysera underlaget har den fortsatta processen utvecklats. Vid förra veckans styrelsemöte beslutades inriktning för det fortsatta arbetet som planeras ske i sex steg varav det första är genomfört.

Nedanstående bild utvisar förslag till process fram till Seglardagen 2025 och en beskrivning återfinns som bilaga till denna information.

 

Läs mer under Styrelsen informerar 4 2024.

Uppdatering mars 2024

Efter den extra Seglardagen 2023 fick gruppen i uppdrag av styrelsen att ta fram och beskriva tre alternativa distriktsindelningar med en konsekvensanalys som ett första steg inför nästa seglardag. Projektgruppen har hållit ett antal möten där arbetets upplägg diskuterats. För att på bästa sätt belysa alternativen hölls en workshop den 13 januari med projektgruppen och inbjudna deltagare för att få en så bred representation in i arbetet som möjligt. Efter det togs en rapport till styrelsen fram som grundar sig på det arbetet och de diskussioner som förts med och i projektgruppen före och i viss mån efter workshoppen. Rapporten finns att läsa bland handlingarna inför Seglardagen 2024.

Uppdatering november 2023

Styrelsen har presenterat sitt förslag till den extra Seglardagen 26 november. Utredningsgruppens rapport är en bilaga till det förslaget. Rapporten finns att läsa bland dokumenten på denna sida.

Uppdatering oktober 2023

Alla klubbar bjöds till ett informationsmöte där projektgruppen presenterade ett utkast för en ny organisation inom svensk segling.

Du kan se den presentationen i inspelningen här:

 

Uppdatering september 2023

Projektgruppen har arbetat fram ett utkast som presenteras under ett antal dialogmöten under vilka deltagarna får möjlighet att komma med inspel och synpunkter. Inbjudna till dessa dialogmöten har Seglarförbundets kommittéer, distrikt och klassförbund varit. Projektgruppen avser nu arbeta vidare med utkastet.

Det har också publicerats en artikel i tidningen Båtliv och på www.svensksegling.se som informerar om läget. Den artikeln finns att läsa här: Framtidens organisation för svensk segling

Uppdatering juni 2023

Under maj och juni har sju arbetsgrupper varit igång och diskuterat seglingens framtidsfrågor och viktiga uppgifter för Seglarförbundet såväl centralt som regionalt. I mitten av juni hölls en process där arbetsgrupperna fick presentera sina slutsatser och också processa vidare olika frågeställningar t.ex. ett distrikts uppgifter samt en SWOT-analys. Vill du ta del av materialet ta kontakt med theres@ssf.se.

Projektgruppen arbetar nu vidare med att utarbeta utkast till förslag samt bjuda in till dialogmöten under hösten.

Ur Seglardagens protokoll 2023: 

Styrelsen identifierade behov av att se över nuvarande distriktsorganisation. Efter Seglardagen 2022 och i dialog med våra distrikt tillsattes en distriktsutredning med följande uppdrag; Klargöra uppgifter och uppdrag för den regionala nivån inom SSF. Genomföra en genomlysning av nuvarande organisation och lämna förslag till Förbundsstyrelsen på en effektiv organisationsmodell för framtida verksamhet på den regionala nivån. Utredningen skall dessutom lämna förslag på uppdrag till förbundsstyrelsen som beslutas av Seglardagen för att införa föreslagen organisationsmodell samt andra åtgärder som identifierats under utredningen. Uppdraget kompletterades med önskade målsättningar i form av riktlinjer för vad som på sikt ska åstadkommas.

Efter diskussion beslöts

  • att genomföra Distriktsorganisationsutredningen 2022 med styrelsens tillägg nedan.
  • att för genomförandet tillsätta en projektledare och organisera arbetsgrupper.
  • att vid behov sammankalla till en extra seglardag 2023.
  • Det planeras för en process med de tillsatta arbetsgrupperna i juni.

Ovanstående beslut kompletteras med följande riktlinjer:

Om det ska heta kommittéer, nämnder eller arbetsgrupper på regional nivå bör diskuteras vidare när rollen på central och regional nivå (distriktsnivå) tydliggjorts. De centrala kommittéerna, både expert- (dagens) och de gemensamma som organiseras bör ha representation från respektive region i syfte att det ska finnas en hög delaktighet inom förbundet och att klubbarnas kompetens och vilja kan återspegla SSF arbete. Dagens kommittéer utgör grunden för den centrala nivån och den kompetens som byggts upp under lång tid ska tas tillvara. De har också en viktig koppling till WS och det nordiska och internationella samarbetet som SSF har idag. SSF är idag en erkänd och välrenommerad deltagare i WS olika kommittéer och grupper.

Ett förslag för finansiering ska utarbetas genom att en bred översyn genomförs av avgifter, kostnader, tillgångar med mera som möjliggör att SSF och distriktens uppdrag kan utföras i en utvecklad organisation. Förslaget ska innebära att balanserad finansiering för de framtida distrikten åstadkoms och ett likartat stöd lämnas till alla föreningar som är medlemmar i SSF.

Utredningen ska samverka med klassförbundsutredningen för att se till att även klassförbunden inlemmas i Svensk seglings organisatoriska struktur på ett tydligt och bra sätt.


Bland dokumenten på denna sida finner ni ett brev där styrelsen informerar om läget, utredningsgruppens (UG) rapport från 2022.

Har du frågor, förslag eller vill veta mer om detta kontakta: 

Theres Wolgast
Theres Wolgast
Verksamhetsutvecklare