Framtidens organisation för svensk segling

  • 20 sep 2023

image: Framtidens organisation för svensk segling

Seglarförbundets vision är att segling ska vara tillgänglig för alla. För att nå visionen krävs en välfungerande och bärkraftig organisation. En organisation som kan ge sina medlemmar den service och det stöd de behöver. För att utvärdera om dagens arbetssätt och organisation är fullgod tillsatte Seglarförbundets styrelse en utredning.

Utredningen som tillsattes 2022 fokuserade, enligt sitt uppdrag, på en utveckling av den regionala nivån och presenterade en rapport som mynnade ut i ett förslag att fortsätta arbetet utifrån tre vägledande principer:

  1. 5 till 7 bärkraftiga distrikt
  2. En likformig organisationsstruktur regionalt och centralt samt
  3. Ett väl förankrat förslag till ny organisation ska utarbetas.

Seglarförbundets årsmöte beslöt i mars att utredningsarbetet ska fortsätta och så har också skett. En projektledare har tillsatts och arbetsgrupper med en bred representation från seglare, klubbar, klassförbund och funktionärer från hela Sverige har involverats. Arbetsgrupperna har främst bidragit med underlag till frågan om vilka uppgifter som bör lösas på regional respektive central nivå.

Nu arbetar projektgruppen för fullt med att ta fram ett förslag som beskriver vilka uppgifter som en regional nivå ska lösa och hur en ekonomisk modell för det bör se ut. Förslaget kommer också stämmas av med distrikten, kommittéer och klassförbund.

Idag är det stor skillnad på hur distrikten fungerar. Vissa har stor verksamhet och anställd personal som ger stöd och service till sina medlemsklubbar. Andra distrikt har knappa resurser och därmed svårt att ge samma service som de större distrikten. Målet är att servicenivån ska vara lika för alla klubbar och medlemmar oavsett var i landet de befinner sig.

Nästa steg är ett extra årsmöte i november där förslaget om vilka uppgifter en regional nivå ska lösa, hur en enhetlig central- och regionalnivå bör se ut samt vilken ekonomisk modell som ska gälla framöver ska behandlas. Ordinarie årsmöte 2024 kommer behandla den geografiska indelningen, justering av stadgar samt demokratifrågan.

Vill du veta mer? Har du idéer, inspel eller förslag gällande detta? Då är du välkommen att ta kontakt med Theres Wolgast på Seglarförbundets kansli eller Bert Isaksson som är ordförande i projektgruppen. Du når Theres på theres@ssf.se Bert når du på bert.is@telia.com. Hemsidan www.svensksegling.se uppdateras löpande med information om detta. Du hittar det under ”om oss”.