Styrelsen informerar 4 2024

  • 16 maj 2024

image: Styrelsen informerar 4 2024

Seglarvänner, Välkommen till en ny säsong
Full fart framåt. Det känns så nu när värmen äntligen kommit till oss. Så klart kommer solen att lysa lite extra på vårt landslag som nu formar sig för OS. Höjdpunkten i år för landslaget. Efter ett par spännande regattor så får vi slutligen gratulera Johanna Hjertberg, Emil Järrud och Hanna Jonsson till den senaste uttagningen av OS seglare. Men det är mycket annat som händer runt om i Seglarsverige. Förberedelse för regattor, mästerskapsseglingar i olika klasser, Allsvenskan i segling inleds och inte minst fylls nu fjärdarna runt våra kuster med seglande vänner och familjer. 
 

Efterarbetet från Seglardagen har inletts

Styrelsen har inlett det nya året genom att samla ihop intrycken från Seglardagens diskussioner. Vi har påbörjat arbetet med stöd av Jens Lindquist (som några av mötte på Seglardagen) och en liten grupp som styrelsen utsett. Vi kallar den för Ag-struktur (arbetsgrupp struktur). Gruppens uppdrag är att analysera och utveckla några förslag till hur vi bör utveckla vår struktur utgående från de arbeten som gjorts.

Underlaget som är framtaget under Seglardagen 2024 är analyserat av AG-struktur tillsammans med Jens Lindquist, Anders Larzon och Bert Isaksson. Tre möten har genomförts och utöver att analysera underlaget har den fortsatta processen utvecklats. Vid förra veckans styrelsemöte beslutades inriktning för det fortsatta arbetet som planeras ske i sex steg varav det första är genomfört.

Nedanstående bild utvisar förslag till process fram till Seglardagen 2025 och en beskrivning återfinns som bilaga till denna information.

 

 

Årsmöten och ordförandekonferenser.

Svenska Seglarförbundet och vissa Distriktsseglarförbund har den senaste månaden deltagit i flera årsmöten. Ordförande och vår Förbundsdirektör Marie Björling Duell deltog på SOK:s årsmöte i Stockholm. En positiv stämning och optimism präglade mötet som bl.a. innehöll information om sommarens OS och planeringsläget för detta samt en uppdatering om arbetet med Elitidrott 2030 och hur det arbetet fortskrider. Elitidrott 2030 är Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) samt Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) gemensamma arbete för att stärka förutsättningarna för svensk internationell elitidrott.

Detta ämne var också något som fanns på agendan på den ordförandekonferens för alla Specialidrottsförbund som RF genomförde första helgen i maj. Vår ordförande deltog även där och rapporterar att även där fanns en bra stämning och att de frågor som Riksidrottsstämman 2023 uppdrog till Riksidrottsstyrelsen framskrider på ett bra sätt. En viktig fråga som på sikt påverkar Seglarförbundet är det arbete som ska leda fram till en reviderad strategi för RF.

Även RF/SISU-distrikt har haft årsmöten. I Västra Götaland har Kerstin Holmberg från Västkustens distriktsseglarförbund och GKSS valts in i styrelsen. Stort grattis säger vi från styrelsen. Vi tycker det är bra och det är strategiskt viktigt att vi från seglingen är med och kan påverka. Inte bara centralt utan även regionalt. Vår förhoppning är att flera seglare kan finnas representerade i RF/SISU distriktens styrelser. Det är också ett bra sätt att få bra information som kan stödja svensk segling regionalt.

Digitalisering, ett omfattande och viktigt område

Vårt IT-råd har nu kommit i gång och har haft tre möten. Rådet, där Johnie Berntsson från styrelsen ingår tillsammans med 6 ideella representanter från olika klubbar samt några från kansliet har definierat några områden som är relevanta att jobba med i ett första steg.

  • Sailarena – utveckla och prioritera
  • Sailarena - utbilda (så allt nyttjas, exempel guider)
  • Informationsutbyte – dela info mellan system (API gränssnitt)
  • Hur skapa enkla gastbankar och kalendrar?

Vill ni veta mer om vad som är på gång kontakta Johnie eller Theres Wolgast på kansliet.

Avslutning

Har ni frågor eller inspel är ni närsomhelst välkomna att höra av er till ssf@ssf.se eller direkt till olof.granander@ssf.se.

 

Olof Granander

Ordförande

 

 

 

Bilaga till Styrelsen informerar 4/2024

 

Övergripande beskrivning av processen.

 

 

Processen för att utveckla, förankra och utarbeta förslag till Seglardagen 2025 är uppdelad i sex steg.

Steg 1
En analys av arbetsläget och det kunskapsläge som vi nu har att utgå från genomförs och en plan för hur vi ska omhänderta underlagen för att kunna presentera ett utvecklat förslag till beslut på Seglardagen 2025. Analysen och planen förankras i styrelsen. Detta steg är genomfört.

Steg 2.
Utsedd arbetsgrupp Ag-struktur tillsammans med processtöd (Jens), och representanter för distrikts- och klassförbundsutredningen (Bert och Anders) utarbetar en målbild för förbundets struktur och demokratiska principer. I målbilden ska ansvar och roller för distrikt och klassförbund tydligt framgå. Gruppen tar samtidigt fram förslag till ambition för hur ett första beslut vid Seglardagen 2025. AG-Struktur ansvarar för framtagande av målbild för hur förbundet som utvisar bl.a. förbundet som organisation, medinflytande, demokratiska strukturen inom förbundet, utvecklingen av vår verksamhetsbeskrivning.

Ag-struktur initierar ett antal arbeten som redan nu har identifierats i detta steg som inte påverkar målbilden. Klassförbundsutredning som ska jobba vidare med förankring av uppgifter och sammanslagning/kluster och ta fram förslag på hur man kan minska admin för klassförbund. Målet är att vid en planerad klassförbundskonferens diskutera detta och förankra detta med klassförbunden. 

Kappseglingssamordning – Kansli tillsammans med Arrangörs- och Regelkommittéerna och klassförbunden ges i uppdrag att titta över hur vi kan utveckla samordning av vår tävlingsverksamhet, bl.a hur sanktionering ska gå till inom ramen för föreslagen målbild. 

I nästa steg (efter juni) kan flera arbetsgrupper behöva komma att organiseras, t.ex. Justering av framtida röstlängd för att utveckla och modernisera förbundets demokratiska processer.

Ag-struktur påbörjar också i detta steg intern kommunikation till distrikt, klassförbund och klubbar hur styrelsen avser att gå vidare efter seglardagen.

Steg 3
Genom att kalla till digitala träffar möta distrikt och klassförbund i syfte att visa målbilden samt diskuterar distrikt respektive klassförbunds uppgifter och ansvar. Målet är att innan slutet på september ha träffat alla distrikt och huvuddelen av klassförbunden. Syftet med mötena är att efterhöra synpunkter och kunna ta med dessa till steg 4 våra konferenser i slutet på september.

Steg 4
Insamling av underlag för att fortsätta att utveckla en remiss. Insamlingen sker genom fyra parallella konferenser den sista helgen i september för att möjliggöra deltagande från både klubbar, distrikt och klassförbund. En konferens är för klassförbunden. De andra tre konferenserna planeras att erbjuda regionalt deltagande i norr, mitt och söder. Målet med konferenserna är att förankra målbilden och ansvarsfördelning inom förbundet samt redovisa och diskutera övriga frågor som identifierats inom ramen för arbetet.

Steg 5
Utveckling av underlag för styrelsens delbeslut. Utifrån möten med distrikt, klassförbund och klubbar utarbetas förslag till beslut som styrelsen sedan diskuterar under oktober. Ett preliminärt beslut fattas av styrelsen som sedan utges som remiss till samtliga inom SSF. (Distrikt, klassförbund och klubbar.)

Steg 6 
Remissbehandling och slutligt förslag till Seglardagen. Efter att en remiss skickats ut och svar inkommit slutbehandlas inkomna remissunderlag. Ett arbete initieras som ska utveckla styrelsens proposition till Seglardagen 2025. I förslaget ska målbilden för strukturomvandlingen finnas med samt de beslut som styrelsen anser behöver fattas 2025 för att starta omställningen mot den framtida strukturen inom förbundet. Steget avslutas med att Seglardagen 2025 fattar beslut.

Här kan du läsa de andra numren av "Styrelsen informerar"