Nyheter från förbundsstyrelsen

  • 21 feb 2024

image: Nyheter från förbundsstyrelsen

Med ett återkommande informationsbrev vill Seglarförbundets styrelse presentera och redovisa vilka frågor som ligger på förbundsstyrelsens bord och som är aktuella för oss i seglarsverige. Du hittar det senaste alltid under styrelsen på vår webbplats här.

STYRELSEN INFORMERAR

Förbundsstyrelsens informationsbrev 1 - 2024

 

Seglarvänner,

Kommunikation och dialog - en nyckelfråga

2024 har inletts och vi har redan hunnit med två styrelsemöten. Vi vill med detta informationsbrev presentera och redovisa vilka frågor som ligger på förbundsstyrelsens bord och som är aktuella för oss i seglarsverige. Även annan information som vi i styrelsen vill sprida kan såklart ingå. I november förra året sa vi upp avtalet vi hade med tidningen Båtliv, som en följd av utvärderingen av de enkäter som både vi och Svenska Båtunionen gjort. Därmed har vi beslutat att pausa ”Svensk segelsport” vilket som en del i tidningen, varit en kanal för att sprida information om SSF. Genom detta nyhetsblad hoppas vi på en ökad och snabbare dialog genom att frågor aktualiseras.

Från och med årsskiftet kommer förbundets olika nyhetsbrev att utvecklas samtidigt som vi kommer att ta fram en ny kommunikationsstrategi. Arbetet med vår kommunikationsstrategi kommer att ske i två steg. Dels kommer fokus fram till OS i sommar vara just att kommunicera OS. Ett antal kommunikationskanaler att testas och utvärderas. I steg två kommer strategi och plan för 2025 att tas fram. Målet med arbetet är att bredda vår kommunikation för att inkludera mer av vår fantastiska idrott.

Inför Seglardagen 13-14 april
Styrelseåret börjar som vanligt med att vi har ett antal motioner att bereda inför Seglardagen i april. Utöver motionerna som finns publicerade på hemsidan arbetar vi med ett förslag till justering av förbundets stadgar beträffande Disciplin- och överklagandenämnden som initierats av Disciplin- och överklagandenämnden. Parallellt sker det relativt omfattande arbetet med att bereda de två organisationsfrågorna som både förra Seglardagen i april 2023 och den extra Seglardagen i november 2023 beslutade. Det sker ett bra arbete inom ramen för både distrikts- och klassförbundsutredningarna. Från styrelsens sida hoppas vi att de båda utredningarna kan presenteras och att vi under Seglardagen tillsammans kan föra en diskussion om nästa steg. Underlag och handlingar ska vara klara och tillgängliga på hemsidan senast den 15 april.

Strax före jul antog vi en tvåårig verksamhetsplan för 2024 och 2025. Den följer Riksidrottsförbundets planering och är kopplad till hur förbundet får stöd för till exempel olika projekt. Planen är nu bra kopplad till vår strategi och våra fyra fokusområden. Till verksamhetsplanen är också ekonomi kopplat. Eftersom vi först efter årsskiftet får de senaste uppgifterna om vilka bidrag vi erhåller slutligt så fastställde styrelsen budgeten vid senaste mötet. Verksamhetsplan och budget kommer att som vanligt redovisas vid Seglardagen.

Det kommer alltså hända mycket på Seglardagen, ta chansen att delta på en spännande Seglardag på Bosön i Stockholm 13-14 april.

Inför OS 2024

Utöver motioner och propositioner händer det en del saker på den internationella arenan. På landslagssidan har bland annat VM för ILCA herrar och damer avgjorts i Australien respektive i Argentina. Också ILCA VM Master har seglats liksom VM för iQFOiL. För SWE Sailing Team fortsätter nu försäsongen med träningsläger, mästerskap och viktiga kappseglingar som del i förberedelser inför OS respektive kval.

På den internationella arenan fortsätter vi att bevaka den svenska idrottsrörelsens ställningstagande om hur vi ser på ryskt och belarusiskt deltagande i skuggan av det angreppskrig som inleddes 2022 av Ryssland med stöd av Belarus. Inom seglingen är vår hållning tydlig tillsammans med övriga nordiska länder att vi anser att atleter och ledare från dessa länder inte ska tillåtas att delta i arrangemang och tävlingar. IOK har beslutat annat och därefter har World Sailing öppnat för deltagande under neutral flagg under OS 2024. Här kan ni läsa mer om beslutet.

Båtliv Sverige
Under drygt ett år har dialogen mellan båtorganisationerna i Sverige utvecklats. För oss är det ett sätt att tillvarata och bevaka frågor som berör våra medlemsföreningar direkt eller indirekt. Det kan röra sig om sjösäkerhetsfrågor, rätten att ha tillgång till våra vatten, hållbarhetsfrågor i alla perspektiv för att ge några exempel. Tillsammans med Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen, SweBoat, Riksföreningen Gästhamnar Sverige står vi bakom samarbetet Båtliv Sverige. Genom en utvecklad dialog och samarbete bevakar vi båtlivets frågor med gemensam röst. Ett exempel är att vi strax före jul lämnade in ett gemensamt yttrande till Havs- och vattenmyndigheterna och den kartläggning över vattenområden som lämpar sig för havsbaserad vindkraft. Från styrelsens sida ser vi det värdefullt att samverka och på det sättet kunna göra lite mer.

Avslutningsvis vill vi passa på att hälsa Mattias Berg från Uppland-Gästriklands Seglarförbund välkommen som ordförande i en av våra viktiga kommittéer, Barn- och Ungdomskommittén. Han tar över efter Malin Rydbeck, tack Malin för dina insatser!

Har du frågor eller inspel är du närsomhelst välkommen att höra av dig till ssf@ssf.se eller direkt till olof.granander@ssf.se.

Seglarhälsningar,

Olof Granander

Ordförande