Fritidsbåtslivet är bortglömt i Havs- och vattenmyndighetens förslag

  • 18 dec 2023

image: Fritidsbåtslivet är bortglömt i Havs- och vattenmyndighetens förslag

Båtorganisationerna Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet, Sweboat och Riksföreningen Gästhamnar har lämnat in ett remissvar, där man är kritiska, på Havs- och vattenmyndigheten förslag om ändrade havsplaner, med konsekvensbeskrivning, i ljuset av etablering av havsbaserad vindkraft, (Dnr2168-3)

Hur fritidsbåtarna rör sig i områdena för planerna och sjösäkerheten för fritidsbåtarna finns exempelvis inte med.

- Vi finner att utredningen och konsekvensbeskrivningen inte har utrett påverkan för fritidsbåtslivet i tillräcklig utsträckning”, säger man i remissvaret och fortsätter:

- Vi är dock positiva till utbyggnaden av fossilfri energiutvinning såsom havsbaserad vindkraft. Men vill att fritidsbåtslivet och dess sjösäkerhetsbehov tas med i planerna och att konsekvenser för fritidsbåtslivet utreds ordentligt.

I remissvaret har man lagt in kartor av fritidsbåtarnas rörelser i områden där myndigheten anser det lämpligt med havsbaserad vindkraft. Bilderna visar områdena norra Öland, Gotlands västkust, Stockholms södra skärgård och ostkust, Skagerrak och Kattegatt samt västkusten. Gemensamt för alla områden är att myndigheten i konsekvensutredningen inte undersökt om havsbaserad vindkraft hindrar fritidsbåtarnas rörelser i områdena eller tagit upp frågan om sjösäkerheten för fritidsbåtarna.

Kartorna är producerade av Sjöfartsverket för båtorganisationerna och gjorda från insamlade AIS-data från klass B-transponders på svenska fritidsbåtar.

- Vi kan se att det är många fritidsbåtar i rörelse i de områden som pekas ut som lämpliga för vindkraftsparker. De facto att fritidsbåtarna kommer att hindras där tas inte alls upp i utredningen, säger man i remissvaret.

Fritidsbåtar används både som rekreation och för transporter, samt är även en viktig näring för lokalsamhällen runt Sveriges kuster.  Enligt Transportstyrelsens båtlivsundersökning 2020 utövar 2.2 miljoner människor båtliv varje år, till detta kommer turistande fritidsbåtar från våra grannländer.

Nedan följer ytterligare punkter som båtlivsorganisationerna, båtbranschen och gästhamnsorganisationen önskar att myndigheten tar med:

  • Säkerhetsaspekt; undersök i vilken mån sjöräddning, från vatten och från luften, kan påverkas av havsbaserad vindkraft och på vilket sätt det påverkar säkerheten för fritidsbåtar och annan sjöfart.
  • Säkerhetsaspekt; utred frågan om fria färdvägar genom vindkraftsparkerna. Samt om parkerna kan hindra fritidsbåtar från att söka nödhamn vid hårt väder.
  • Undersök i vilken mån installationer i form av kablar, ställverk och transformatorer kan påverka navigationsinstrument och kommunikationsutrustning på fritidsbåtar och sjöfart.
  • Placera och utforma de havsbaserade vindkraftsparkerna på ett sådant sätt att landskapslinjen och den fria horisonten inte påverkas från land eller öar, innanför den så kallade baslinjen.

Båtorganisationerna är Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet med tillsammans drygt 300 000 medlemmar. Sweboat är båtbranschens intresseorganisation med omkring 400 medlemsföretag. Riksföreningen Gästhamnar Sverige representerar 400 gästhamnar i Sverige, vilket är ca 85% av alla gästhamnar.