Nya regler kring LOK-stöd

Nya regler kring LOK-stöd 22 mar 2023

image: Nya regler kring LOK-stöd

Från och med den 1 juli 2023 införs nya LOK-stödsregler. De möjliggör kortare tid per aktivitet, mer spontan medverkan och möjlighet till fler deltagare. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen.

Artikel ifrån Riksidrottsförbundet
Förändrat LOK-stöd - Riksidrottsförbundet (rf.se)

Nya LOK-stödsregler från 1 juli 2023
Första LOK-stödsperioden med de nya reglerna blir hösten 2023. Förändringarna i LOK-stödet berör endast beräkningsmodellen, när registrerade aktiviteter ska förvandlas till kronor och ören. Det påverkar inte föreningens rapportering.

Storlek på grupp – max 20 deltagare per ledare
Begränsningen på att för stöd för max 30 deltagare per grupp ändras till max 20 deltagare per ledare – ju fler ledare på en aktivitet, desto fler deltagare kan föreningen få LOK-stöd för. Detta innebär i sin tur att det inte finns någon övre gräns för antal deltagare en förening kan få stöd för i samma aktivitet, givet att det finns minst en ledare per 20 deltagare.

Flexibla aktivitetsformer
Kravet på en gemensam samling och avslutning tas bort. Ändringen innebär inte några undantag från övriga villkor. Det betyder att även de mer flexibla aktivitetsformerna ska vara planerade av föreningen och ske i föreningens regi, ledda av föreningsutsedd ledare och att deltagarna ska vara medlemmar i föreningen.

Aktivitet 45 minuter
För att en aktivitet ska kunna redovisas sänks kravet på aktivitetens längd från 60 minuter till 45 minuter.

Tydliggöra LOK-stödets syfte
En ny paragraf har lagts till i regelverket för LOK-stödet för att på så sätt förtydliga stödets syfte.

”Syftet med stödet är att ge föreningar förutsättningar att möjliggöra, bedriva och utveckla idrottsverksamhet för barn och ungdomar samt för vuxna med funktionsnedsättning.

Stödberättigad verksamhet ska syfta till att få barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning att må bra både i stunden och i det långa loppet. Det innebär ett aktivt arbete för en verksamhet som är inkluderande, trygg och präglas av delaktighet och de aktivas egna lust att lära och utvecklas. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar”.

Bakgrund till förändringar av LOK-stöd
Vid RF-stämman 2021 beslutades att genomföra ett utvecklingsarbete kring de olika föreningsstöden, varav LOK-stödet är ett. Utvecklingsarbetet har till stor del skett utifrån Strategi 2025 och då främst de övergripande utmaningarna inom barn- och ungdomsidrotten som kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”.

Vi vill att stödet ska nå fler och att verksamhet ska kunna bedrivas i modernare former.

Utvecklingsarbetet av LOK-stödet har innefattat en bred och gedigen involvering av både specialidrottsförbund (SF) och RF-SISU distrikt. Den 1 januari 2022 togs första steget genom att införa en begränsning i antalet deltagartillfällen per vecka en individ i en och samma idrott kan erhålla bidrag för.

Mer information om LOK-stödet hittar du på www.rf.se. Du är också välkommen att kontakta Seglarförbundets klubbstödsgrupp för mer information om LOK-stödet och andra bidrag. Vår kontaktuppgifter hittar du här: Kontakta klubbstöd (svensksegling.se)