Hållbar verksamhet

Sidor: Moderna föreningen (hem) - Utbildning, kompetens och ledarskap - Tillgänglighet och jämställdhet - Medlemskap som engagerar - Hållbar verksamhet - Träning och tävling


Klubbhuset, uppställningsplatsen, ramper, bryggor och vattnet vi seglar på är vår arena, vår idrottsplats. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en hållbar verksamhet. 

Arbetsmaterial: Hållbar verksamhet - i dokumentbanken för nedladdning

 

1. Har en avfallshanteringsplan 

2. Arbetar för att skapa medvetenhet kring miljöfrågor rörande klubbens verksamhet 

3. Har och arbetar efter en miljöpolicy

 

4. Har en upparbetad relation med kommunen och är insatt i pågående anläggnings- och miljöprojekt inom idrotten och kommunen

5. Källsorterar klubbens avfall och har en återvinningsstation eller rutiner för återvinning

6. Har en funktionär/kommitté som arbetar aktivt med miljöfrågor 

 

7. Följer SSF´s checklistor för hållbara arrangemang, hållbar segling, hållbara ledare och hållbara organisationer.

8. Arbetar medvetet med att säkerställa nyttjanderätten av anläggning, mark och vattenområde där klubben är verksam.

9. Har rutiner i klubben för omhändertagande av klubbens anläggning och redskap  

 

10.Har en energiplan och gör medvetna materialval vid inköp av redskap, byggmaterial och annat till verksamheten

 

11. Redovisar miljöarbete genom full transparens

12. Zero emmission - klubb 

 


 

Insatser och exempel:

 

     1. Har en avfallshanteringsplan 

En avfallshanteringsplan är något som varje Länsstyrelse kräver att varje hamn, liten som stor, har. Planen upprättas med utgångspunkt i den verksamhet som finns i hamnen. Det viktiga är att klubben har gjort en analys av vilket avfall som genereras i hamnen och  hur det aktuella avfallet ska tas om hand. Olika länsstyrelser arbetar på olika sätt och därför är det relevant att undersöka hur det fungerar hos er. Genom att tydligt illustrera i klubblokaler hur farligt avfall ska omhändertas underlättas arbetet för alla i klubben. 

Bra exempel:

     2. Arbetar för att skapa medvetenhet kring miljöfrågor rörande klubbens verksamhet 
Det finns många sätt att i klubben arbeta med att medvetengöra föreningens och båtlivets påverkan på miljön och inspirera medlemmarna att göra medvetna val. Uppmuntra seglarskolan till att lära barnen  hur vi tar hand om vår jord genom att plocka skräp både från hav och från land. Anordna en skräpplockartävling och dra nytta av materialet från Optimist för havet som du hittar i SSF:s webbshop. 

Bra exempel:

     3. Har och arbetar efter en miljöpolicy 

Genom att upprätta en miljöpolicy blir det enklare för klubbens alla medlemmar att förhålla sig till de regler som sätts upp. 

Bra exempel:

 

     4. Har en upparbetad relation med kommunen och är insatt i pågående anläggnings- och miljöprojekt inom idrotten och kommunen
Olika kommuner har olika lokala miljöregler för just sin närmiljö.

     5. Källsorterar allt genererat avfall och har en återvinningsstation eller rutiner för återvinning

Alla klubbars anläggningar ser olika ut och har olika förutsättningar. Därför är det upp till varje klubb att utarbeta en rutin för att kunna källsortera klubbens- och medlemmarnas avfall. Det kan vara alltifrån sorteringskärl i klubbköket, en återvinningsstation på anläggningsområdet eller en rutin att alla medlemmar tar med sig avfallet hem och sorterar bland sina hushållssopor eller kör avfallet till återvinningsstationer. Det avgörande är att klubben har en plan och att den efterhålles.

     6. Har en funktionär/kommitté som arbetar aktivt med miljöfrågor 
Om det inte finns någon utsedd och det är "allas" ansvar riskerar frågan att hamna mellan stolarna. Samtidigt kan det vara tunga frågor att driva ensam och därför kan det vara bra med en kommitté som kan driva frågorna tillsammans. Kanske finns det någon i just din förening som drivs extra mycket av miljöfrågor som kan tänka sig att framställa en miljöpolicy. Om ni vill lära era medlemmar mer finns också webbkursen "Hållbar idrott"

 

     7. Följer SSF´s checklistor för hållbara arrangemang, hållbar segling, hållbara ledare och hållbara organisationer.
Checklistorna tar upp enkla punkter att tänka på för både seglaren, tränaren och funktionären. 

Bra exempel:

     8. Arbetar medvetet med att säkerställa nyttjanderätten av anläggning, mark och vattenområde där klubben är verksam.  
Få klubbar äger marken som nyttjas för klubbhus, sjösättningsslipar, uppställningsplatser etc. Därför är det viktigt att dels se till att hålla ordning på när det är dags att förhandla om arrendet, men också arbeta proaktivt för att säkerställa att klubben får bibehålla nyttjanderätten.

Bra exempel:

     9. Har rutiner i klubben för omhändertagande av klubbens anläggning och redskap  
Det ska vara enkelt för medlemmarna att ta hand om klubbens material, de flesta situationerna då saker går sönder och slits mer än nödvändigt beror på okunskap och att det är krångligt. Fundera därför igenom var och hur saker slits och inför rutiner för hur det ska skötas. Det kan handla om alltifrån att förlänga slangen på bryggan och ha skurmaterial lättillgängligt till att arrangera en kort utbildning i hur en båt lastas korrekt på en släpkärra eller hur man viker ett segel.   

 

     10. Har en energiplan och gör medvetna materialval vid inköp av redskap, byggmaterial och annat till verksamheten.
En energigenomgång av anläggningen kan bidra till både en bättre miljö och sparade slantar till klubben. 

Bra exempel:

 

     11. Redovisar miljöarbete genom full transparens

Genom att visa hur klubben arbetar med miljöfrågor skapas motivation till att följa de regler som sätts upp. Resultatet från avfallssorteringen kan tas fram från kommunens avfallsservice och skapar på så sätt möjligheten att bevaka avfallshanteringen.  

 
     12. Zero emission - klubb

Klubben arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan inom flera områden. Klubben diskuterar val av bränsle, hur man kan minska bränsleförbrukningen, undviker engångsförpackningar och väljer bra materialval vid inköp av produkter till klubben.

 


Inspiration & goda exempel

Stöd till energi- och miljöprojekt via RF

Miljösatsning i Lerberget

Hållbar sponsring (från Seglarträffen 2019)