Frågor och Svar om SRS

/explorer/images/3_Tavling/3.1_Batteknik/SRS%20laens%202000-600.jpg

Frågor och svar om SRS

Här följer de vanligaste frågorna och svaren om SRS. Tillbaka till sidan om SRS Information

Frågor som du inte finner svar på här i informationsbanken kan du ställa direkt på vår Facebooksida, eller e-posta srs@ssf.se så svarar vi så snart vi kan.

Själva mätbreven, tabellerna, ansökningar mm, finner du inte här på hemsidan utan i Mätbrevsportalen.

Klicka på rubrikerna eller frågorna så landar du på rätt svar längre ner i texten.


Frågor om:

Generellt
Respittalet
Tabellen
Mätbrev
Vikt, skrov, köl och roder
Rigg
Segel
Flygande segel
Utrustning
Besättning
Shorthanded


Generella frågor:

Frågor om respittalet:

Frågor om tabellen:

Frågor om mätbrev:

Frågor om Vikt, skrov, Köl och roder:

 • Får jag spackla på min köl?
 • Påverkas respittalet om jag byter till ett nytt djupare roder?
 • Är det fördelaktigare med ett högre deplacement?

Frågor om riggen:

 • Kan jag använda peke istället för min spinnakerbom?
 • Gör det något att jag saknar mätband (mätmärken) på min mast och bom?
 • Kan jag byta till kolfibermast på min båt?
 • Kan jag byta till kolfiberbom på min båt?

Frågor om segel:

Frågor om flygande försegel:

Frågor om övrig utrustning:

Frågor om besättning:

 • Hur många får ingå besättningen?
 • Vid entypskappsegling med min båt får man vara maximalt tre ombord. Vad gäller i SRS?

Frågor om Shorthand:

 • Varför är mitt respittal för fulltalig besättning (full crew) samma som Shorthanded?
 • Varför finns det inte ett respittal för Singlehanded?
 • Min båt är gjord att seglas på två. varför får jag lägre respittal för shorthand? 

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Vad innebär SRSv, verifierat SRS mätbrev? 

SRS är normalt sett tänkt för att båtägaren ska mäta sin båt själv. Ett verifierat SRS kan man erhålla om man har anlitat en licensierad mätperson att kontrollera och dokumentera alla uppgifter. 

Verifierat SRS-mätbrev är frivilligt och bara ett krav vid nationellt mästerskap, som vid Mästerskapet i distanskappsegling. För att deltaga i alla andra tävlingar är det alltså inte något som behövs. Det är då alltså helt frivilligt för båtägaren att få sitt mätbrev verifierat. 

När en oberoende och licensierad mätperson kontrollmäter någon annans båt, verifierar denne alltså att samtliga mått stämmer med verkligheten. SRS formeln använder då en reducerad faktor för mätvarians, som gynnar respittalet med någon eller några tusendelar.    

Du kan läsa mer om detta i klassregeln för SRS A.6.2. 

Ett verifierat mätbrev liknar på så sätt alla andra typer av mätbrev till entyps- eller kontruktionsklasser, på så sätt att varje förändring på en båt och utrustning som ingår i ett mätbrev på nytt måste kontrolleras av en mätperson. Om man vill ha kvar den verifierade statusen alltså, och alltså bara den del som i så fall är förändrad.  

Om du anlitar en mätperson skall denne rapportera mätresultaten med hjälp av en särskild mätpersonsinloggning i mätbrevsportalen
Har du redan ett mätbrev för ORCi eller Endorsed IRC kan detta helt eller delvis utgöra underlag för SRSv. Skall SRSv-mätbrevet vara för samma konfiguration som det andra mätbrevet behöver du inte anlita någon mätman men eventuella avikelser skall verifieras av mätman. Har du ORCi mätbrev ange mätbrevets referensnummer i fritextfältet på mätbrevsansökan, har du IRC-mätbrev skall du skicka in en kopia tex. genom att scanna mätbrevet och använda bilduppladdningsfunktionen i mätbrevsvansökan. 

Båtar med verifierat SRS mätbrev ska samtliga segel, undantaget stormsegel, vara kontrollerade av en mätperson samt ha en mätdekal med seglets mått antecknade. Bild på respektive segeldekal ska finnas bifogat i SRS-ansökningen eller intygas av godkänd mätperson.  

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Medför en ändring på båten ett högre SRS-tal?  

En ändring på båt, rigg eller segelplan bedöms utifrån om denna förbättrar seglingsprestanda eller om den försämrar seglingsprestanda och kan därför ge ökning eller sänkning av SRS-talet.

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Om ett av mina mått är större än i SRS databladet 

Jag har en båt som finns i tabellen men ett av mina segel har ett breddmått som är några cm större än tillåtet. Övriga mått på seglet är klart mindre. Måste jag skaffa mätbrev? Får jag automatiskt höjt respital? 

Överskrider något mått de tillåtna i båtdatabladet måste du ha mätbrev. Respittalet baseras på seglens beräknade yta så är ett mått något större och de övriga något mindre är det sannolikt att talet blir oförändrat eller tom. sänkt. Det finns inget ”straff” för att överskrida måtten i tabelldata.

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Får jag ha fler segel än vad som anges i SRS-tabellen?  

Båtdatabladet anger antal segel enligt båtens grundstandard och vill man ha fler segel så kan man ansöka om mätbrev. 

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Jag hade tänkt att ställa upp i en shorthandedsegling i år, kan jag få ett lägre SRS-tal då

Ja, om arrangören använder SRSs. Alla SRS-mätbrev och båtdatablad innehåller SRSs-tal för shorthandedkappsegling. Dessa tal tar hänsyn till det minskade minskade rätande moment pga. den lägre besättningsvikten men innehåller ingen kompensation för eventuellt sämre båthantering, 
Om man har mätbrev till sin båt, kan man anpassa segelkonfigurationen ombord olika för "shorthandedsegling" resp standardsegling. Genom att kryssa för de segel man vill ha medräknat i respitalet för respektive shorthanded eller standard, beräknas respittalen efter detta.  

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Hur ansöker jag om ett mätbrev för "shorthandedsegling"?  

Respittal för shorthandsegling finns redan i alla mätbrev och båtdatablad. Vill man anpassa sin segelgarderob för shorthandedsegling, loggar man in och ansöker om en ändring i mätbrevsportalen.

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Stagsegel 

Vad är skillnaden på ett spinnakerstagsegel och en vanlig fock? 
Ett spinnakerstagsegel får halsas utanför centrumlinjen i motsats till en vanlig fock som måste halsas på centrumlinjen, se även KSR54.  
Ska något segel användas som spinnakerstagsegel ska det anges och vara måttsatt i mätbrevet.

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Hur stor får en hårdvindsfock vara? 

Om storm- eller hårdvindssegel inte räknas in i antalet segel, hur stort får hårdvindsfocken vara? 

En hårdvindsfock ska inte räknas med i antalet försegel som ska specificeras i SRS-mätbrevet. 

För att räknas som hårdvindsfock gäller regel 4.26.2 i World Sailing Special Regulations 

Läs mer om de säkerhetsbestämmelser som gäller via denna länk.

A heavy-weather jib (or heavy-weather sail in a boat with no forestay) with: 
i)  area of 13.5% height of the foretriangle (IG) squared 
ii) readily available means, independent of a luff groove, to attach to the stay 

Det betyder att ytan på seglet inte får vara större än förstagshöjden (benämns FH eller I) gånger sig själv gånger 0,135. Dessutom måste seglet gå att hissa även ifall eventuell förstagsprofil är trasig, dvs det ska finnas öljetter längs förliket för att kunna surra det runt ett förstag. 

En stormfock får ha en yta på maximum 5% av I x I, kortare än 65% av förstagslängden och måste vara orange. Detta segel har ingen inverkan på SRS- mätetalet utan är i så fall något som krävs i seglingsföreskrifterna beroende på säkerhetsnivån.  

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Räknas stormsegel? 

Skall storm och hårdvindssegel räknas in i antal tillåtna segel i SRS? 

Man får enligt klassreglerna för SRS alltid använda storm och hårdvindssegel enligt OSR (ISAF Offshore Safety Regulations) utöver de annars tillåtna seglen. Vill man använda sin storm- och/eller hårdvindsfock som spinnakerstagsegel skall dock seglets mått anges och räknas in i antal segel. 

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Får jag spira ett flygande segel (gennaker eller code0) i lovart? 

Nej, se klassregler för SRS C.4.3.a.iv. Flygande segel skall halsas i båtens centrumlinje till skrov eller bogspröt eller, om så anges i mätbrevet på spinnakerbom.   

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Jag har ett spinnakerstagsegel till min båt, kan jag använda detta utan att lägga ett annat segel i land?  

Ett spinnakerstagsegel är ett försegel som får halsas i lovart om båtens centrumlinje. Har du en standardbåt måste du i allmänhet ansöka om mätbrev för att få föra ett sådant segel. För en mätbrevsbåt gäller maxantalet försegel som anges i mätbrevet och spinnakerstagsseglet ingår i den kvoten. 

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Jag vill segla med "Code 0", får jag det vid SRS-kappsegling?

Regelmässigt klassar SRS en Code 0 som ett flygande segel. För standardbåtar gäller att halvbredden skall vara minst 65% av underlikslängden och segelduken skall vara av nylon. Om du har andra mått och/eller material i segelduken måste du ansöka om SRS- eller SRSv-mätbrev. Respittalet sätts i så fall med hänsyn till alla segel du anger i mätbrevsansökan. 

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Gennaker och/eller spinnaker, vad gäller?

Jag har en standardbåt och vill kappsegla med gennaker i stället för spinnaker, vad gäller?
Om båtdatabladet anger maximala mått för en gennaker så ger en sådan samma respittal som en spinnaker. Så länge gennakern håller sig inom dessa mått är det fritt fram att segla med gennaker istället för spinnaker. Observera att du inte får använda både spinnaker och gennaker under en och samma segling om detta inte står särskilt angivet. Finns det ingen gennaker angiven i båtdatabladet måste du ansöka om ett SRS- eller SRSv-mätbrev. 

Jag har en standardbåt och vill kunna använda både spinnaker och gennaker i samma SRS-kappsegling, vad gäller?  
Du måste ansöka om ett SRS- eller SRSv-mätbrev. Respittalet sätts i så fall med hänsyn till alla segel du angivit i mätbrevsansökan. 

Jag har en klassbåt vars klassregler endast tillåter spinnaker men jag vill använda en gennaker på peke i stället, vad gäller?  
Båttypen är att betrakta på samma sätt som en standardbåt som saknar mått för gennaker i båtdatabladet, se fråga ovan. Du måste alltså skaffa dig ett SRS- eller SRSv-mätbrev för att få segla med den alternativa segelkonfigurationen. 

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Varför finns det inga generella avdrag som det gjorde i LYS?  

Generella avdrag slår olika beroende på båttyp, konfiguration och båtstorlek och blir därför inte rättvisa. I LYS kunde man t.ex. segla med fock istället för genua med ”en pinnes” avdrag. Vissa hade dock större genuor och mindre fockar än andra och vice versa varför det generella avdraget på en pinne helt enkelt inte gav rättvisa. Samma sak gällde spinnakeravdraget och båtar med stora genuor och små spinnakrar tjänade därför på att anmäla sig utan spinnaker så fort prognosen inte antydde lättvind medan en båt med liten fock och stor spinnaker aldrig kunde vara konkurrenskraftig utan sitt undanvindssegel. Det ökande antalet generella avdrag blev också alltför svårt för arrangörerna att hålla reda på. 

Däremot kan man genom ett SRS Standardmätbrev enkelt och gratis anpassa sitt respittal efter antal försegel, antal flygande försegel, propellertyp och/eller ifall man har ett rullsystem med nedre rullen över däck eller inte. 

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Kan man ha fler än ett mätbrev?  

Fler än ett mätbrev skulle innebära att båtägaren skulle kunna välja utrustning efter seglingsförhållanden. SRS är ett respitsystem framtaget för breddsegling och då är det inte lämpligt att tillåta fler konfigurationer som driver kostnaderna. Därför är det inte tillåtet enligt SRS-reglerna med mer än ett mätbrev. Det fungerar på samma vis i de flesta andra respitregler inom seglingsvärlden. 

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Varför har vissa båttyper tagits ur SRS-tabellen?  

Ett antal båtar av vissa båttyper har frekvent visat sig ha avvikelser gentemot båtdatabladet. Det kan röra sig om roder, kölar, riggar, m.m. och båtar av dessa båtartyper får istället ansöka om mätbrev. I andra fall gäller det båttyper som inte kappseglats de senaste fem åren. I dessa fall saknas bedömningsunderlag. 

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Vad gäller för en båttyp som tidigare funnits med i tabell?

En båt av en sådan båttyp kan kappsegla med mätbrev. 

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Varför har nya båtar relativt höga SRS-tal?  

Nya båtar har generellt visat sig ha förbättrade seglingsprestanda vilket är ett resultat av teknisk utveckling.
För nya båtar sätts SRS-talet så ”rätt” som möjligt och inte med en viss ”säkerhetsmarginal” som var fallet med LYS. 

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Kan jag testköra olika konfigurationer på min båt likt IRC? 

Inte exakt, du kan mot en kostnad prova upp till tre olika segel och/eller riggkonfigurationer per båt och kalenderår. Möjligheten till provmätbrev avser endast variationer av segel och rigg, dvs. du kan t.ex. inte testa vad SRS-talet skulle bli med en djupare köl. Anledningen till införandet av provmätbrev är att segel är en stor investering och man kan på detta sätt få ett förhandsbesked på hur ett nytt segel påverkar respittalet.
Dock kan SSF neka provmätbrev i de fall SFF anser att det kan finnas risk för att systemet missbrukas. 

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Jag anser att mitt respittal är för lågt, vad kan jag göra? 

Om du har en standardbåt kan du hjälpa oss att få in så bra båtdataunderlag som möjligt för att sätta respittal. Stämmer t.ex. alla mått och vikter i båtdatabladet för din båttyp? Du kan också väga din båt och mäta dina segel för att sedan ta ut ett mätbrev. Deplacementet kan skilja mer eller mindre mellan lika båtar i en serie och fast extrautrustning kan också väga en hel del. Segelmåtten i båtdatabladen är maxmått som tillåts på standardbåten, kanske är dina segel något mindre? Anlitar du en mätman till att mäta och väga din båt kan du få ett SRSv-mätbrev vilket normalt sänker respittalet något. 

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Jag gör aldrig några bra resultat med min båt, varför får jag inte sänkt respittal?

SRS-sytemet syftar till att bedöma båtens maximala potential och tar inte hänsyn till varken besättningens skicklighet eller huruvida dina segel är gamla och urblåsta eller om din botten är beväxt. Det finns dock ett tillägg till SRS som heter SRSp som är till för att användas i "klubbserier" och tar då med besättningens skicklighet och övriga prestandasänkande faktorer i den beräknade seglade tiden. SRSp fungerar ungefär som ett golfhandikapp. Mer info om SRSp finns i arrangörshandledningen. 

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Får jag använda elektroniska instrument vis SRS-kappsegling?

Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får alltid användas under förutsättning att användandet inte bryter mot KSR 41. Detta gäller även för klassbåtar i vilka båttypens klassregler förbjuder sådan utrustning.

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS


Vad är definitionen för SRS? 

SRS-talet skall representera en båts maximala prestandapotential på en cirkelbana i mellanvind. En båt med SRS-talet 1,000 ska som bäst kunna segla i 5,5 knop i snitt runt en tänkt cirkelbana. En hundradel på mättalet, eller ”en pinne” som vissa säger, motsvarar alltså ca. 0,055knop i fart.

Tillbaka till toppen eller Tillbaka till SRS