https://www.svensksegling.se/explorer/images/4_Om_oss/4.4_Seglardagen/bild-med-klubba

Seglardagen

Extra seglardag den 26 november

Här kan du läsa en artikel av Olof Granander om varför det planeras för en extra seglardag.

Här hittar du länkarna till de öppna mötena inför Extra Seglardagen


Datum:
Söndagen den 26 november 2023

Plats:
Göteborg - Quality Hotel The Weaver
(Göteborgsvägen, 431 37 Mölndal) eller digitalt via plattformen Easymeet)

Tid:
Mötet öppnas kl 13.00 
och avslutas ca 15.00 efter förhandlingarna. 
Mötet hålls i samband med Seglarträffen, för mer info om Seglarträffen klicka här

Här anmäler du dig till Extra Seglardagen 2023


Ombud/observatör 
De organisationer inom Seglarförbundet som har rätt att delta vid Seglardagen som ombud med rösträtt/observatörer framgår av Seglarförbundets stadgar, kap III §2. Röstlängden på hemsidan anger antal röster och ombud för distriktsseglarförbund, klubbar och klassförbund. Röstlängd bifogas. 

Stadgar ud 2022

Fullmakt 
Fullmakt för röstberättigade ombud ska vara Seglarförbundets kansli tillhanda innan mötet, senast den 24 november, fullmakten kan också lämnas på plats innan mötet öppnande. 
Ombudsfullmakt, mall finns via denna länk, ska mejlas till ssf@ssf.se

Seglardagens handlingar  
Finns att läsa och ladda hem på denna sida senast två veckor innan mötet.

Anmälan 
Anmäl för samtliga deltagare (ombud och observatörer) på Seglardagen görs via detta formulär. Deltagare på Seglarträffen som vill delta som observatörer behöver inte anmäla sig igen här. Kom ihåg att ange om ni deltar på plats eller digitalt

Här anmäler du dig till Extra Seglardagen 2023

Easymeet både på plats och digitalt 
Seglardagen kommer hanteras i mötesapplikationen Easymeet, ett system som nyttjats av både Riksidrottsförbundet och ett stort antal andra idrottsförbund. Varje ombud kommer att behöva logga in. Mer information om hur systemet fungerar och hur ni som ska vara ombud kan förbereda er kommer att kommuniceras ut inför mötet.

Observatörer på Seglardagen 
Ni som inte ska agera ombud med rösträtt (vara observatörer utan rösträtt) kommer också att kunna följa mötet via Easymeet men utan rösträtt. Alla som deltar på Seglarträffen är också välkomna att följa mötet på plats i Göteborg.

Resa till Seglardagen 
Seglarförbundet står för ombudens resa (med billigaste färdsätt) för kostnader överstigande 500 kr. Vänligen använd detta formulär för reseräkning.

 

Varmt välkomna till Seglardagen! 

Olof Granander 
ordförande 
Svenska Seglarförbundet 


Vid Seglardag och extra Seglardag har:

Distriktsseglarförbund (DSF)  en (1) röst för varje påbörjat 5-tal föreningar i distriktet som enligt röstlängden senast den 30 april föregående verksamhetsår har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot
Svenska Seglarförbundet, dock högst femton (15) röster.

Varje till Seglarförbundet ansluten klubb, som enligt redovisning* senast den 31 januari föregående
verksamhetsår har min 300 medlemmar har en (1) röst och varje klubb som enligt
motsvarande redovisning har min 1000 medlemmar har två (2) röster.

Varje till Seglarförbundet anslutet klassförbund, som representerar olympisk/paralympisk klass eller
klass med SM eller JSM sanktionerat av Riksidrottsstyrelsen, har en (1) röst.

Rösträtt utövas av den som DSF, klubb eller klassförbund befullmäktigar.

DSF har rätt att sända ombud till Seglardagen i proportion till sina anslutna föreningar enligt
denna tabell: 
1-9 anslutna sällskap ett (1) ombud
10-39 anslutna sällskap två (2) ombud
40-89 anslutna sällskap tre (3) ombud
90 eller fler anslutna sällskap fyra (4) ombud

Röstberättigad klubb med 300-999 medlemmar har rätt att sända ett (1) ombud och
röstberättigad klubb med mer än 999 medlemmar har rätt att sända två (2) ombud.

Röstberättigat klassförbund så har rätt att sända ett (1) ombud.

Ombud får inte representera mer än en huvudman.

*) Föreningsrapport för föregående verksamhetsår ska lämnas senast 31 januari innevarande år.


Öppna möten inför extra Seglardagen 26 november 2023

För att svara på frågor bjuder styrelsen in till två öppna möten: