Idrottsmedel

På denna sida hittar ni följande:

 

Idrottsmedel 2022-2023

Utbildningsbidrag

Redskapsbidrag 

Upprustningsbidrag

Idrottsmedel från RF/SISU

Klubbstöd via Svenska Sjö

 


Idrottsmedel 2022-2023

Syfte
Seglingens del av föreningsstödet syftar till att hjälpa SSFs klubbar att skapa goda förutsättningar att bedriva seglingsverksamheter för barn och ungdomar i åldern 7-20 år inom ramen för Svenska Seglarförbundets vision ”Svensk segling – tillgänglig för alla”.

Inriktning
• Seglingens projektstöd riktar sig till att stödja segelklubbarnas verksamheter för barn och ungdomar i åldern 7-20 år.
• Verksamheterna skall genomföras i enlighet med SSFs intentioner och anvisningar för barn och ungdomssegling i åldersgruppen 7-20 år.
• Medel ur Seglingens projektstöd kan beviljas för att stödja verksamheter med inkludering av underrepresenterade grupper och skapa trygga och hållbara utvecklingsmiljöer för de aktuella åldrarna (13-20 år) för att fler ska stanna inom seglingen.

Generella villkor
Grundvillkor för att kunna erhålla stöd inom seglingens idrottsmedel är att klubben;
• är medlem i Svenska Seglarförbundet
• har gjort en självskattning inom "Moderna Föreningen" och uppnår lägst grön nivå inom samtliga områden
• redovisar samtliga medlemmar i åldern 7-25 år samt 80% eller minst 1500 av övriga klubbmedlemmar i IdrottOnline
• arrangerar SSF Seglarskola enligt gällande förutsättningar
• redovisar samtliga berättigade seglingskurser, utbildningar och aktiviteter till SISU Idrottsutbildarna respektive LOK-stöd
• redovisat tidigare erhållna bidragsmedel från SSF.

Möjliga bidrag 2022-2023:

Redskapsbidrag

Utbildningsbidrag 

Upprustningsbidrag (öppnar 1/2)

Se lathund för ansökan i Dokumentbanken "Klubbverksamhet"

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökan om bidrag ska göras på Svenska Seglarförbundets applikation för Idrottsmedel som finns på klubbens IdrottOnline-sida under rubriken ”Idrottsmedel”. 
För redskapsbidrag finns inget angivet ansökningstillfälle utan ansökan och beslut sker fortlöpande inom ramen för disponibel budget. 

Utbildningsbidraget kan sökas under perioden 25 november 2021 - 25 februari 2023.  

Ärendeprocess för ansökan till Idrottsmedel och beslut
1. SSFs ansvarige tjänsteman tar emot ansökningarna och förbereder förslag på fördelning i samråd med klubbkonsulenter. 
2. Därefter beslutas om bidragstilldelning eller avslag.
3. Beslut meddelas därefter till klubben snarast möjligt.

Utbetalningsrutiner
För redskapsköp gäller att utbetalning sker efter att bidragstagaren till SSF redovisat fakturakopia/kvitto och undertecknat Redskapsavtal.
För utbildningsbidrag sker utbetalning efter genomförd och godkänd utbildning.  

Uppföljning
Bidragstagares redovisning av projekt ska göras senast 29 januari året efter avslutat projekt på Svenska Seglarförbundets ”Idrottsmedelsapplikation” på klubbens IdrottOnlinesida ”Idrottsmedel - Återrapport”.

Läs mer om RF´s riktlinjer för fördelning av Idrottsmedel 

 

Återrapport 

Ni som har fått Idrottsmedel utbetalt under 2022 ska fylla i en återrapport senast 31 januari 2023. En lathund för hur ni hittar i Dokumentbanken "Klubbverksamhet"

 


Utbildningsbidrag

Endast för utbildningar genomförda 2022. För 2023 års utbildningar kommer samtliga tränar- och instruktörsutbildningar istället att subventioneras. 
För att återstarta efter pandemin har Seglarförbundets styrelse beslutat att kraftigt subventionera samtliga ledar- och funktionärsutbildningar under 2023. Så passa på att utbilda instruktörer, tränare, mät/besiktningspersoner, seglingsledare och domare för att tillgodose klubbens framtida behov!
I och med detta utgår utbildningsbidraget tillfälligt då samtliga kurser istället får en lägre anmälningsavgift.


Bidrag för genomförd utbildning av en ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar (7-20år).

Målgrupp
Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar. Ledaren ska fylla minst 16år det året som utbildningen genomförs. Ingen övre åldersgräns för dessa ledare.

Inriktning
Utbildningsbidraget ingår i seglingens Idrottsmedel Projektstöd IF. 
Utbildningsbidraget ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.
 

Utbildningar som beviljas av Svenska Seglarförbundet
- Tränare/Instruktör Grön 
- Tränare Blå (inkl. regelprov och godkänd praktik) 
- Tränare Röd (per delkurs)

Maximalt beviljas ett bidrag på 700kr per deltagare. Bidraget kan beviljas först efter avslutad och godkänd kurs. 

Se lathund i Dokumentbanken "Klubbverksamhet"
 

För idrottsövergripande utbildningar finns det möjlighet att ansöka om stöd hos RF/SISU
Projekt ska beviljas för:
idrottsövergripande utbildningar,vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling. För mer info, kontakta er lokala SISU-konsulent. 

 


Redskapsbidrag

För att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar och för att fler ska stanna inom seglingen.

Målgrupp
Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–20 år. 

Inriktning
Projektstödet ska användas till att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar att komma till och/eller stanna kvar i den organiserade idrotten.

För bidrag till redskap (jolle, kölbåt eller bräda) ska projektet syfta till att:
- att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
- att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.
- att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för 
målgruppen

Bidrag för redskapsinköp (klubb-ägda redskap)

Bidragets storlek är max 50% av inköpskostnaden, samt max 50 000 kr per redskap och/eller klubb per år. Bidraget beviljas även för begagnade redskap. 
Klubben argumenterar i ansökan om varför just det valda redskapet skapar möjlighet för ungdomar att börja med segling och/eller fortsätta inom seglingssporten. 
I detta fall räknas Optimisten som en instegsbåt och kan därför inte beviljas.  

Villkor för redskapsbidrag:

▪ Uppfylla generella villkoren för SSF idrottsmedel

▪ Det ska tydligt framgå att bidraget används för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper och/eller en utveckling av den ordinarie verksamheten som gör att fler stannar inom seglingen. (nytt för 2022-2023).

▪ Det ska tydligt framgå att verksamheten riktar sig till målgruppen 13-20år.
▪ Bidraget binds genom av klubben undertecknat Redskapsköpeavtal över 4 år där beviljat bidrag avskrivs med 25% per år (se redskapsavtal)
▪ Klubben är skyldig att i samband med ansökan redovisa en tydlig avskrivningsplan för båten/båtarna.
▪ Redskapsavtalet ger SSF möjlighet att nyttja redskapet/en upp till 7 dagar/båt och år
▪ Till Redskapsavtalet ska fakturakopia/kvitto biläggas

Då Seglarförbundet har en begränsad pott av Idrottsmedel kommer de som inte redan beviljades fullt bidrag 2021 att prioriteras.  
Självskattning utifrån Moderna föreningen (se Dokumentbanken "Moderna föreningen")

Läs mer på sidan om "Idrottsmedel" hur ansökan görs och går till.


Upprustningsbidrag 

Har ni en seglarskolebåt som behöver lagas eller segel och skot som sett sina bästa dagar, nu har ni chansen att söka ett upprustningsbidrag. Det kan också användas till nya låne-flytvästar, seglarkläder för utlåning eller annan icke-personlig utrustning. 

Villkor för upprustningsbidrag:

▪ Uppfylla generella villkoren för SSF idrottsmedel

▪ Det ska tydligt framgå att bidraget används för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper och/eller en utveckling av den ordinarie verksamheten som gör att fler stannar inom seglingen. (nytt för 2022-2023).

▪ Det ska tydligt framgå att verksamheten riktar sig till målgruppen 13-20år.

▪ Kvitto biläggas ansökan efter inköp

- Max 20 000kr per klubb.

 


Idrottsmedel från RF/SISU

 


Klubbstöd via Svenska Sjö

Läs mer här 

Emelie Lindström
Emelie Lindström
Klubbstödsansvarig

Karin Knigge
Karin Knigge
Paraseglingsansvarig

Oscar Wersäll
Oscar Wersäll
Klubbkonsulent Stockholm

Raul Fuentes
Raul Fuentes
Klubbkonsulent Skåne