Stadgar

Stockholms seglarförbunds stadgar antagna vid årsmöte 2020-11-05 

KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  

§ 1  Uppgift

Stockholms seglarförbund (StSF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Seglarförbundets (SSF) stadgar verka såsom SSF:s regionala organ i Stockholmsdistriktet och arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål. Se § 1 i SSF:s stadga.

Vårt syfte är att ge fler människor möjlighet att främja hälsa, välmående och glädje genom segling.
StSF utgör en länk mellan SSF och förbundssällkapen samt företräder Stockholmsseglarna på såväl regional som nationell nivå.
StSF erbjuder stöd, samordning och utvecklingsinsatser för medlemsklubbarna och bevakar seglingsidrottens intressen i Stockholmsdistriktet.
StSF främjar klubbarnas breddverksamhet och arbetar för seglarna inom distriktet. Därmed skapar vi förutsättningar för kappsegling på nationell och internationell nivå.  

§ 2 Sammansättning

StSF omfattar de förbundssällskap som är medlemmar i SSF och som har hemvist inom distriktets geografiska område. 

§ 3 Verksamhetsområde  

StSF:s verksamhet utövas inom Stockholms distrikt, som enligt 36§ SSF:s stadgar omfattar Riksidrottsförbundets (RF) Stockholmsdistrikt.

§ 4 Stadgar  

Ändring eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av StSF:s årsmöte och skall godkännas av SSF.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid mötet. 

§ 5 Beslutande organ

StSF:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och StSF:s styrelse. 

StSF:s styrelse får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom StSF-styrelsens arbetsområde.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår  

StSF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

§ 7 Sammansättning av styrelse mm

Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män, balanserad åldersfördelning  samt  geografisk spridning av funktionärernas förbundssällskapstillhörighet uppnås.

KAP 2 ÅRSMÖTET

§ 8 Sammansättning och beslutsmässighet 

StSF:s årsmöte och extra allmänt StSF-möte är StSF:s högsta beslutande organ.

StSF-möte består av ombud för StSF:s förbundssällskap. Ett förbundssällskap får utse högst två  ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i förbundssällskapet. 

Ombud får representera endast ett förbundssällskap och får inte vara ledamot av StSF:s styrelse.  StSF-möte  är beslutsmässigt  med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

§ 9 Yttrande- och förslagsrätt mm  

Yttrande- och förslagsrätt vid StSF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av StSF:s styrelse, StSF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärende som rör valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF:s, SSF:s och distriktsidrottsförbundets (DF) representanter, StSF:s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande. 

§ 10 Kallelse mm

Årsmöte hålls årligen senast i februari månad på dag som StSF:s styrelse bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår. 

Kallelse till mötet utfärdas av StSF:s styrelse genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan eller i SSF:s egna kungörelseorgan (Svensk Segelsport) senast sex  veckor före mötet samt genom brev eller e-brev till förbundssällskapen senast sex  veckor före mötet.

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings- verksamhets- och revisionsberättelser, StSF-styrelsens förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade förbundssällskap senast två veckor före mötet. 

§ 11 Rösträtt

Rösträtten vid StSF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SSF:s styrelse att gälla för tiden den 1 januari t.o.m.den 31 december. 

Röstlängden upptar de förbundssällskap som senast den 31 december har fullgjort  sina stadgeenliga förpliktelser mot SSF samt de förpliktelser mot StSF som kan ha bestämts av StSF-mötet. Röstlängden gäller oförändrat till dess ny röstlängd har tillställts StSF.

Varje röstberättigat förbundssällskap har en (1) röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar i sällskapet. 

Ökning av förbundssällskaps röstetal utöver en  röst får inte ske i sådan utsträckning att röstetalet överstiger 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.

Om förbundssällskap deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förbundssällskapet över fler än en röst, äger förbundssällskapet bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. 

Förbundssällskap skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva förbundssällskapets rösträtt anges. Fullmakten skall vara utfärdad av förbundssällskapets firmatecknare

§ 12 Årsavgift

Förbundssällskap skall erlägga sådan årsavgift som Årsmötet bestämmer. 

§ 13 Ärenden vid Årsmötet

Vid Årsmötet skall följande ärenden förekomma 

1.  upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SSF-styrelsen har upprättat för StSF,

2.  fastställande av föredragningslista för mötet, 

3.  fråga om mötets behöriga utlysande, 

4.  val av ordförande för mötet, 

5.  val av sekreterare för mötet, 

6.  val av två  protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare,

7.  behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

a)      StSF:s styrelses verksamhetsberättelser för tiden 1/1 – 31/12,
b)      StSF:s styrelses förvaltningsberättelse för samma tid som i a),
c)      StSF:s revisorers berättelse för samma tid som i a),

8.  fråga om ansvarsfrihets för StSF:s styrelses förvaltning, 

9.  val av ordförande i StSF, tillika ordförande i StSF:s styrelse för en tid av ett  år,

10. val av lägst fem och högst nio övriga ledamöter för en tid av två  år. Varje ledamot erhåller ett ordningsnummer. Udda år väljs ledamöter med udda nummer, jämna år väljs ledamöter med jämna nummer.

11. val av minst en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom StSF för en tid av ett  år, se 18§

12. val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år, 

13. val av två ledamöter och två suppleanter i valberedningen för en tid av två  år. Varje ledamot och varje suppleant erhåller ett ordningsnummer   Udda år väljs ledamot och suppleant med  udda nummer, jämna år väljs ledamot och suppleant med jämna nummer.

14. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen,

15. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet,

16. fastställande av årsavgift och andra avgifter 

17. fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsåret, 

18. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 14§ samt av StSF-styrelsen förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot i StSF:s styrelse är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i StSF. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kap 3 § RF:s stadgar. 

§ 14  Förslag till ärenden att behandlas vid Årsmötet

Förslag till ärende att behandlas vid Årsmötet skall vara StSF:s styrelse tillhanda senast fyra veckor före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer StSF tillhörande röstberättigat förbundssällskap samt röstberättigad medlem i sådant sällskap. Förslag från medlem insänds genom vederbörande sällskap tillsammans med dess utlåtande. 

§ 15  Extra StSF-möte

StSF:s styrelse eller minst 10% av antalet röstberättigade förbundssällskap får sammankalla extra StSF-möte. Sådant möte får inte äga rum under tid då DF-möte pågår. Vid extra StSF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju  dagar före mötet.

KAP 3 StSF:s  STYRELSE  

§ 16  Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet  

StSF:s styrelse är, när StSF-möte inte är samlat, STSF:s beslutande organ.

StSF:s styrelse består av ordförande samt de övriga ledamöter som valts enligt 13§ 10 punkten.

StSF:s styrelse utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller minst halva antalet ledamöter. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner erforderligt kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telesammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

§ 17 Åligganden

StSF:s styrelse skall

 1. verkställa StSF:s årsmötes eller extra StSF-mötes beslut,

 2. hålla sig väl orienterad om verksamheten i de anslutna förbundssällskapen och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,

 3. handha seglingsidrotten inom distriktet i enlighet med gällande stadgar och bestämmelser,

 4. verka för seglingsidrottens utveckling och i övrigt tillvarata seglingsidrottens intressen inom distriktet,

 5. föranstalta om DM-tävlingar i aktuella klasser enligt RF:s och SSF:s bestämmelser,

 6. fastställa (sanktionera) tiderna för nationella öppna kappseglingar inom distriktet,

 7. bistå kappseglingsarrangörer med råd, svara för upplysnings- och rådgivningsverksamhet samt erforderlig utbildning.

 8. förvalta och ansvara för Stockholms Seglarförbunds medel,

 9. förelägga distriktsseglarförbundets årsmöte ekonomisk plan för nästkommande år och övrigt bereda de ärenden som skall föreläggas distriktsseglarförbundets årsmöte,

 10. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RF, Riksidrottsnämnden (RIN), SSF och vederbörande distriktsförbund med upplysningar och yttranden, 

 11. utöva prövningsrätt i ärenden om vilka stadgas i kap 13 och 14 RF:s stadgar,

 12. bestämma om organisationen av och i förekommande fall tjänster vid StSF:s kansli samt tillsätta eventuella tjänstemän inom distriktsseglarförbundet med iakttagande av arbetsrättsliga bestämmelser,

 13. föra protokoll och erforderliga räkenskaper mm samt sköta löpande ärenden

 14. i övrigt påminna valberedningen om dess åligganden enligt 20§.

KAP 4  REVISORER, REVISION  

§ 18  Revisorer och revision

StSF:s revisorer, av vilka en valts av DF-mötet enligt 11 kap 7§ RF:s stadgar, skall granska StSF-styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före StSF-mötet och skall efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast två veckor  före mötet. 

KAP 5 VALBEREDNING  

§ 19 Sammansättning mm

Valberedningen består av ordföranden och två övriga ledamöter med två suppleanter.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 

§ 20 Åligganden

Valberedningen skall senast sex veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Detta kan ske i samband med styrelsesammanträde eller på annat sätt.

Senast sex veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade förbundssällskap uppgift om vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

Senast två veckor före mötet skall valberedningen tillställa röstberättigade förbundssällskap sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer. Valberedningens förslag bör biläggas kallelsen till mötet.

§ 21 Förslagsrätt

Förbundssällskap bör senast fyra veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 9-11 i 13§.

§ 22 Kandidatnominering

Innan kandidatnomineringen börjar vid StSF-mötet skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 9-11 i 13 §. Därefter får de röstberättigade ombuden för förbundssällskapen meddela sina förslag beträffande varje sådant val.

-----------

Stadgarna som pdf dokument hittar ni här.