Om oss

Västkustens Seglarförbund (VKSF) är ett distriktsförbund, anslutet till Svenska Seglarförbundet.

Vårt distrikt sträcker sig från Strömstad i norr till Halmstad i söder. Förbundet har 64 klubbar med totalt ca 20 000 medlemmar.

Vårt verksamhetsår löper från den 30 augusti till den 1 september påföljande år. Årsmöte avhålls i november månad, då också styrelsen utses. Klubbarnas rösträtt baseras på det antal medlemmar man rapporterar in till Svenska Seglarförbundet senast den 31 mars.

Styrelsen behandlar och beslutar fortlöpande i de frågor som rör verksamheten i distriktet. 

Utbildning

Vi arbetar med alla frågor som rör utbildning av funktionärer vid kappsegling men också utbildning av tränare och seglarskoleinstruktörer.

Arrangemang  

VKSF skall bidra till att föreningarna inom distriktet utvecklar segling till en bred sport som är öppen för alla åldrar och alla typer av segling. Målen för verksamheten är att deltagarantalet vid seglingarna skall öka med 10 % per år samt att minst 50 klubbar inom distriktet skall arrangera sanktionerade regattor varje år.

Arbetet sker framför allt genom att:

  • stötta med information till klubbarna
  • genomföra en jolle och en kölbåtscup.
  • motivera klubbarna att rapportera kappseglingsstatistik
  • följa upp och analysera deltagarstatistik
  • inspirera och motivera klubbar att samverka vid stora arrangemang
  • Man arbetar, tillsammans med kansliet, med sanktionering av regattor på distriktsnivå, samordning av klubbarnas arrangemang samt med distriktets kappseglingskalender, Västkustkalendern.

Bredd och Ungdom 

Den främsta målsättningen är att stödja de klubbar som har ambitionen att lära barn och ungdomar att segla. Klubbarna kan göra detta genom att t ex anordna seglarskolor och träningsläger och arbeta efter intentionerna i SSFs seglarskola.

Visionen är att genom att det finns välfungerande seglarskolor och tränings tillfällen för segling så skapas det bättre förutsättningar för rekrytering för livslångt engagemang för tävlingssegling, likväl som för nöjessegling.

Det finns många intresserade ledare och dessa skall kunna utföra sitt pedagogiska och säkerhetsmässiga uppdrag på bästa sätt.

Träningstillfällena efter läromomentet i seglarskolan kan upplevas som ett stort steg att ta. Det finns många kvalificerade tränare att tillgå, medan antalet seglingselever är vikande. Vi arbetar för att hitta sätt att entusiasmera seglare att gå vidare. Klubbarnas egna erfarenheter blir en väsentlig del i vår gemensamma framgång!

Kölbåt  

Distriktets största uppgift är att höja deltagandet och kvaliteten på kölbåts-kappsegling, både entyp och SRS.

Vi försöker med kontakter i klassförbunden att samordna cuper och distriktsmästerskap.

Vi anordnar möten där man kan hitta gemensamma frågor att debattera.

Tekniska frågor 

Vi arbetar med tekniska frågor rörande främst Entyps/Klassregler samt Respitregler. Vi bistår distriktets seglare och klubbar i mätfrågor och vid arrangemang av distans - och havskappseglingar även säkerhetsfrågor.

VKSF arrangerar seminarier och träffar där aktuella mät och tekniska frågor belyses och till dessa arrangemang inbjuds distriktets mätmän och klassförbundens representanter. Vi arbetar också med Lysfrågor, speciellt framtagning av mätbrev samt insamling och bearbetande av statistik från distriktets Lysseglingar som sedan skall ligga till grund för Svenska Seglarförbundets SRS tabell

Sponsorer, marknadsföring

VKSF har till uppgift att etablera och upprätthålla kontakter med de samarbetspartner som kan vara aktuella att arbeta tillsammans med distriktet. Syftet med dessa samarbetspartners är att stödja verksamheten inom området segling så att det ekonomiskt och verksamhetsmässigt gagnar Västkustens segling.