Hoppa till sidans innehåll

Uppdateringar om coronasituationen


Här hittar du uppdaterad information kring utvecklingen av coronaviruset, hur den påverkar vår verksamhet närmaste tiden och generella råd till klubbar.

Svenska Seglarförbundet (SSF) följer fortsatt noggrant utvecklingen av Coronaviruset via Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. SSF:s utgångspunkt för våra riktlinjer är att begränsa smittspridningen av Covid-19 samt att följa de råd och riktlinjer som finns för idrotten och i övrigt i samhället. Med hänsyn till det försöker vi ta bästa möjliga beslut för seglingen som idrott och dess möjligheter och begränsningar under rådande situation. Vi kommer löpande utifrån hur läget utvecklar sig komma med ytterligare råd och beslut för seglingens verksamhet om så behövs. Här kan du läsa om den samlade informationen som gäller för idrottsrörelsen.  

Har du frågor kring coronasituationen och klubbens/klassförbundets verksamhet? Ring oss på SSF kansli på 08-459 09 90. 

Ladda ner Folkhälsomyndighetens affisher om covid-19 här.


Träning och tävling för barn och ungdomar

Definition av lokal verksamhet för både träning och tävling - ordet "angränsande klubbar" bytt till "närliggande klubbar" med ett tillägg där det förklaras "Med närliggande menas pendelavstånd, d.v.s. det avstånd/den tid man kan tänkas lägga på att åka till och från jobbet/skolan under samma dag." 

Speciella tävlingsregler för segling i klassen shorthanded
Samma justering som för barn och ungdomar för definition av lokal verksamhet där ordet "angränsande" är bytt (se ovan). Även ett tillägg när det gäller kappsegling "kölbåtar och flerskrov".

Snabblänkar

Generellt för all verksamhet

Råd för genomförande av SSF Seglarskola

Träning och tävling för barn och ungdomar

Träning och tävling för vuxna 

Speciella bestämmelser Shorthanded

Svenska Seglarförbundet har utifrån Folkhälsomyndighetens och RF:s nya riktlinjer förtydligat vad som gäller för träning och tävling. Dels angående skillnaden mellan barn- och ungdomssegling jämfört med vuxensegling men vi har också gett möjlighet för lokal anpassad tävling för klassen shorthanded, då detta anses säkert ur ett smittspridningsperspektiv. Vi har också uppdaterat våra råd och riktlinjer för SSF Seglarskolor med hänsyn till lägerverksamhet och tillhandahållna båtar. Tills vidare gäller följande:

Arrangerade klubb har ansvar för att organiserad verksamhet sker enligt de aktuella råd och riktlinjer som finns. Vi rekommenderar att göra en riskbedömning inför planerad aktivitet. Tips på hur man kan göra en riskbedömning utifrån Covid-19 hittar du här

GENERELLA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR ALL VERKSAMHET:

 • Alla genomgångar, samlingar, anmälan mm. skall ske utomhus. Håll avstånd, undvik folksamlingar och närkontakt mellan deltagare.
 • Deltagarna byter om hemma och tar med sig egen matsäck. Klubbens omklädningsrum skall om möjligt stängas och toaletter användas med försiktighet.
 • Ge möjlighet till god handhygien och var noga med att upprätthålla en hög hygiennivå på toaletterna.
 • Se över deltagar-/funktionärslistan och gör en bedömning om några tillhör riskgrupperna enligt Folkhälsomyndigheterna. Vi avråder denna målgrupp från att delta.
 • Vid minsta tecken på förkylning, feber eller allmänna sjukdomssymtom skall man som seglare eller ledare avstå från att deltaga.
 • Regeringens beslut angående aktiviteter med begränsningen 50 personer skall följas. Med personer menas deltagare, funktionärer och dedikerad publik. Läs gärna mer här på RF:s frågor och svar.
 • I övrigt hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

TRÄNING OCH TÄVLINGSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR
Lokal träningsverksamhet får bedrivas för barn och ungdomar. Med lokal verksamhet menas att deltagandet riktar sig till medlemmar i den arrangerande klubben och/eller medlemmar i närliggande klubbar. Med närliggande menas pendelavstånd, d.v.s. det avstånd/den tid man kan tänkas lägga på att åka till och från jobbet/skolan under samma dag. Svenska Seglarförbundets generella råd och riktlinjer för all verksamhet (se ovan) skall följas och det är upp till både deltagare och arrangerande klubb/klassförbund att säkerställa att detta sker.

Folkhälsomyndigheterna kom den 16 april ut med uppdaterade råd som tillåter tävling för barn- och ungdomar upp till 18 år. Inom seglingen så är man ungdom till och med det året man fyller 20 år (samma åldersregel som på JSM) och vi tillåter därför även seglare mellan 18 - 20 år tävla enligt följande: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/uppdateraderadtillatertavlingforbarnochungdomar/

Tävlingen skall ske lokalt, dvs i den egna klubben och/eller i närliggande klubbar (definition se ovan). Svenska Seglarförbundets generella råd och riktlinjer för all verksamhet (se ovan) skall följas och det är upp till både deltagare och arrangerande klubb/klassförbund att säkerställa att detta sker. Tävlingen behöver även ta hänsyn till regeringens beslut om max 50 deltagare.

TRÄNING OCH TÄVLING FÖR VUXNA
Träning får lov att ske i den egna klubben. I de fall träning sker i en båttyp med fler än 1 seglare så är det upp till varje rorsman/skeppare att ta ansvar för att närkontakt mellan idrottsutövare begränsas. Träningen bör ske med samma teammedlemmar hela tiden. I övrigt skall träningen ske enligt Svenska Seglarförbundets generella råd och riktlinjer för all verksamhet.

Om ni använder tillhandahållna båtar i er träningsverksamhet, tvätta gärna av dem efter varje seglingspass eller vid byte av användare samt se till att det finns möjlighet för deltagarna att tvätta händerna när de kommer iland. Äldre ungdomar/vuxna kan gärna uppmuntras till att använda handskar ombord.

Tävling får bara ske i den egna klubben i form av träningskappseglingar/klubbtävlingar/kvällskappseglingar. I de fall tävlingen sker i en båttyp med fler än 1 seglare är det upp till rorsman/skeppare att ta ansvar för att närkontakt mellan idrottsutövare begränsas. Tävlingen skall i möjligaste mån ske med samma teammedlemmar som man tränar med. I övrigt skall tävlingen ske enligt Svenska Seglarförbundets generella råd och riktlinjer för all verksamhet.
Tävlingen behöver även ta hänsyn till regeringens beslut om max 50 deltagare.

SPECIELLA TÄVLINGSREGLER FÖR SEGLING I KLASSEN SHORTHANDED (max 2 personer)
I denna klass får tävlingen ske lokalt, dvs. i den egna klubben och/eller i närliggande klubbar. Med närliggande menas pendelavstånd, d.v.s. det avstånd/den tid man kan tänkas lägga på att åka till och från jobbet/skolan under en och samma dag. Svenska Seglarförbundet ser en möjlighet att kunna arrangera kappsegling för denna kategori på ett säkert sätt utifrån ett smittspridningsalternativ om nedanstående krav uppfylls.

För att arrangera eller deltaga i tävling för kölbåtar och flerskrov i klassen shorthanded krävs följande:

 • Alla deltagande båtar seglar från sin hemmahamn, deltar i tävlingen och seglar sedan tillbaka till sin hemmahamn igen.
 • Inget rorsmansmöte eller samling får ske på land utan all kommunikation måste ske digitalt eller på annat sätt.
 • Besättningen som ska tävla, tränar också i vanligtvis tillsammans och ska båda ta ansvar för att följa Folkhälsomyndigheternas råd och riktlinjer.
 • Skepparen har ansvar för att närkontakt mellan idrottsutövare begränsas.

Hur går man tillväga som arrangör av denna typ av kappsegling?

Färre deltagare än 50 personer:
Arrangera enligt ovannämnda riktlinjer.

Fler deltagare än 50 personer:
Det krävs normalt inte tillstånd från polisen för att anordna seglingstävlingar om arrangemanget inte har några etableringar på land (läs samlingar/rorsmansmöten etc.). Ordningslagen gäller i första hand på offentlig plats vilket vattnet inte är. Dock finns rådande begränsning med max 50 deltagare enligt ordningslagen och därför behöver Polismyndigheten fastslå att ordningslagen inte är tillämpbar för evenemanget. Detta gör rättsavdelningen på den lokala Polismyndigheten. Länk till anmälan om idrottsevenemang.
För att få guidning hur ni går tillväga så kontakta Svenska Seglarförbundets kansli på Tel: 08-459 09 90.  

RÅD FÖR GENOMFÖRANDE AV SSF SEGLARSKOLA  

2020-05-20 kl. 15.30 UPPDATERADE RIKTLINJER

Följande är uppdaterat sedan 20-05-14 men i övrigt är texten samma:

Råd/riktlinjer inför planeringen och genomförandet av seglarskolan i sommar:

Lägerverksamhet:
Lägerverksamhet för barn och ungdomar är ok att genomföra enligt Folkhälsomyndighetens följande riktlinjer:

Kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Du som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Du bör också göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs.

Tänk bland annat på det här:

 • Genomför träningen och aktiviteterna utomhus om det går.
 • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
 • Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.

 Informationen om lägerverksamhet finns att hämta på Folkhälsomyndighetens frågor och svar: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 


Folkhälsomyndigheten fortsätter att poängtera vikten av fysisk aktivitet under coronapandemin, särskilt för barn och ungdomar. Svenska Seglarförbundet ser gärna att man som klubb fortsatt bedriver sin seglarskola i sommar, men i anpassad form utifrån aktuella riktlinjer. SSF har tagit fram följande råd och riktlinjer för hur man som klubb kan tänka när man planerar och genomför sin seglarskola. Vi rekommenderar er att göra en riskanalys inför seglarskolestarten enligt Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Information om detta kan du hitta här.   

Vi har gärna en dialog mer er om hur ni kan anpassa verksamheten och ändå uppfylla kriterierna för SSF Seglarskola. Om det blir en sommar där fler barn än vanligt stannar hemma på semestern, så kan seglarskolan komma att spela en ännu viktigare roll. Vilka konkreta anpassningar som behöver göras på respektive seglarskola, sett till planering och genomförande, vet varje klubb bäst själva utifrån sina egna förutsättningar med anläggningar etc.

Här följer våra råd/riktlinjer inför planeringen och genomförandet av seglarskolan i sommar:

 • Bedriv seglarskolan i små grupper (ca 5 personer) och sprid ut grupperna så mycket som möjlig utifrån vad som fungerar bäst på er anläggning. Ett tips kan vara att dela upp seglarskolan med några elever på förmiddagen och några på eftermiddagen under två veckor istället för heldagar under en vecka.
 • I dagsläget avråder vi ifrån seglarläger med övernattning utifrån att begränsa smittspridning. Kan en klubb dock säkerställa att det sker på ett tryggt sätt utifrån smittspridning och i enlighet med gällande råd och riktlinjer från våra svenska myndigheter är det upp till klubben att ta beslut om och ta ansvar för detta.
 • Var i möjligaste mån utomhus hela tiden och undvik stora gemensamma samlingar med alla elever på samma ställe. Se till att ha möjligheter att sitta utomhus för både genomgångar och fika.
 • Låt alla elever ta med egen matsäck.
 • Säkerställ att det finns möjlighet till god hygien på toaletter med handtvål och gärna handsprit samt engångs servetter för att torka händerna. Skapa rutiner för daglig rengöring av gemensamma ytor.
 • Både elever och ledare skall vara friska för att deltaga. Var flexibla och förstående för barn som avanmäler sig med kort varsel pga. sjukdom. Sker det under kursens gång så erbjud gärna extra tillfällen utifrån SSF utbildningsgaranti.
 • Dela upp huvudansvaret för seglarskolan på flera personer för att stå bättre rustade ifall den ansvarige skulle bli sjuk.
 • Utifrån den båttyp som används, se till att det finns gott om utrymme mellan de som seglar tillsammans. Utgå gärna från samma grupp som seglar tillsammans alla dagarna.
 • Om ni använder tillhandahållna båtar i er verksamhet, tänk på att dessa skall ingå i era utökade hygienrutiner. Tvätta av dem efter varje seglingspass eller vid byte av användare samt se till att det finns möjlighet för deltagarna att tvätta händerna när de kommer iland. Äldre ungdomar/vuxna kan gärna uppmuntras till att använda handskar ombord.
 • I övrigt så hänvisar vi till råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.

Ladda ner seglarskoleinformationen som pdf.

2020-04-03 KL.17.00

Övriga utbildningar, interna möten och konferenser
Vi rekommenderar att alla övriga utbildningar, konferenser och möten tills vidare genomförs i så stor utsträckning som möjligt digitalt. Möten som kan skjutas upp bör skjutas upp. Måste vi mötas så ska vi undvika större grupperingar.

Resor
Svenska Seglarförbundet rekommenderar från och med fredag 13/3 restriktivitet gällande resor. Endast verksamhetskritiska resor bör genomföras. Detta gäller såväl inrikes- som utrikes resor. Följ UD:s reserekommendationer >>

Uppdaterad: 20 APR 2020 18:39 Skribent: Marit  Söderström Nord 

Samarbetspartners

Annonser

 

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info

Lär dig segla i sommar!

En upplevelse för livet!

Läs mer
och boka!

Svenska seglarförbundet
Läs mer