Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan Allsvenskan 2020


Inbjudan i pdf-format, klicka här.

Tävling:        Allsvenskan Segling 2020

Datum:         Deltävling 1: 14 – 16 augusti, Örnsköldsvik
                     Deltävling 2: 4 – 6 september, Västerås

Arrangör:     Svenska Seglarförbundet i samarbete med Örnsköldsviks Segelsällskap, ÖSS
                     Jollekappseglarna Västerås, JKV

 

Allsvenskan Segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Denna inbjudan upphäver tidigare utgiven inbjudan med datum 2020-01-21

1.                  Regler

1.1            Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Addendum Q. Klassreglerna gäller inte. Vid eventuell konflikt mellan regler har Addendum Q företräde.

 

1.2       Alla båtar ska, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören. Tävlandes utrymme för reklam är begränsat till kläder på tävlande, som kappseglar för den deltagande klubben, samt enligt 2.9.

                          

1.3       En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt (DP).

 

2.                  Villkor för att delta

2.1       Rätt att delta i Allsvenskan Segling 2020 har de 18 klubbar som inbjudits av SSF.

 

2.2       Varje anmäld klubb åtar sig att delta vid samtliga deltävlingar i Allsvenskan Segling 2020.

 

2.3       Deltagande klubbs lag ska bestå av minst 6 tävlande. Samtliga tävlande i klubbens lag ska delta på minst en deltävling, men ingen tävlande får delta på samtliga deltävlingar. Ingen tävlande får ingå i fler än ett Allsvenskt klubblag under innevarande säsong.

 

2.4       Samtliga tävlande ombord ska vara medlemmar i klubben de representerar sedan senast den 1 april innevarande år samt inneha en giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. Kravet på tävlingslicens gäller från och med det år en tävlande fyller 12 år. Kravet gäller den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs.

2.5       Besättningen i varje kappsegling ska bestå av fyra tävlande och det ska ingå minst en person av varje kön. Besättningen ska också bestå av minst en ungdom (t.o.m. det år individen fyller 25 år) av valfritt kön, som ska delta i samtliga kappseglingar under minst två tävlingsdagar i deltävlingen. Kappseglingskommittén får besluta om undantag för enstaka kappseglingar vid skada, sjukdom eller annat tungt vägande skäl.

2.6       Till respektive deltävling registreras varje tävlande i besättningen och därutöver får ytterligare en avbytare registreras. Besättningen kan ändras bland de registrerade tävlande inför varje kappsegling.

2.7       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

 

2.8       Vid varje deltävling tillhandahålls båtar av arrangören. Deltagande klubb kommer att faktureras för eventuella skador på båt, rigg, segel och annan utrustning som orsakas av klubbens lag, dock max 15.000 kr per enskild händelse.

 

2.9       Tävlande klubblag uppmanas att bära enhetlig klädsel samt ska under kappsegling bära en väst (bib) där klubbens namn och logotyp ska dominera på baksidan och bör finnas på framsidan.

 

3.                  Anmälan

3.1       Inbjuden klubb anmäler sig till Allsvenskan Segling 2020 genom att betala in deltagaravgiften på 15.000 kr till SSF senast den 30 april 2020. Eventuellt redan inbetalt belopp som överskrider 15.000 kr, kommer att återbetalas.

 

4.                  Registrering

4.1       Vid ankomst till tävlingsplatsen för deltävlingen ska klubbens lag registrera sig på regattasexpeditionen senast kl. 11.00 första tävlingsdag.

 

4.2       Senast vid registreringen på regattaexpeditionen ska klubben anmäla sina tävlande på SailArena för deltävlingen. Anmälan ska innehålla tävlandes för- och efternamn, födelseår och e-postadress samt vem som är ansvarig ombord. Vid registrering på regattaexpeditionen ska den som är ansvarig ombord kunna bestyrka att besättningen uppfyller kraven i punkterna 2.4 och 2.5. Kappseglingskommittén får besluta om ändring av registrerade tävlande vid skada, sjukdom eller annat tungt vägande skäl.

 

4.3       Varje deltävling erbjuder möjlighet för de tävlande att beställa lunch alla tävlingsdagar. Beställning av lunch görs enligt de anvisningar som ges av respektive arrangör på https://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/Allsvenskan/fordeltagare/. Lunchbeställning ska vara gjord senast måndagen i den vecka deltävlingen genomförs. Betalning görs till arrangören enligt anvisningarna.

 

5.                  Seglingsföreskrifter

5.1       Seglingsföreskrifterna kommer att publiceras på Allsvenskan Seglings officiella anslagstavla, www.svensksegling.se/SSFtavlingar/Allsvenskan/fordeltagare/Anslagstavla/ senast en vecka före varje deltävling.

 

6.                  Tidsprogram

6.1                 Program

                      Fredag
                      09.00 – 18.00         Regattaexpeditionen är öppen

                      11.00                      Skepparmöte med genomgång av domarna

                      12.00                      Varningssignal för första start

                      After Sail efter dagens kappseglingar.
                                                                

                      Lördag
                      08.00 – 18.00          Regattaexpeditionen är öppen

                       08.15                      Skepparmöte med genomgång av domarna

                       09.00                      Varningssignal för första start
                                                      Arrangören kan komma att göra uppehåll i seglingarna för lunch.

                                                      Regattamiddag efter dagens kappseglingar.

                                                                                                

                      Söndag
                      08.00 – 16.00           Regattaexpeditionen är öppen

                      08.15                      Skepparmöte med genomgång av domarna

                      09.00                      Varningssignal för första start

                      14:30                      Finalsegling

                      Prisutdelning och After Sail efter dagens kappseglingar.

 

7.                  Tävlingsformat

7.1       Deltävlingarna är planerade att genomföras som ett antal korta kappseglingar i olika grupper, i en serie, som avslutas med en finalsegling för de sex bäst placerade klubblagen från grundomgången.

 

7.2       Kappseglingarna genomförs i båtar av typ J/70 som tillhandahålls av arrangören, med en besättning på fyra tävlande inklusive rorsman. Ingen viktbegränsning.

 

7.3       Under träning och kappsegling får inga ändringar av båtarna göras och inga extra beslag eller utrustning får tillföras. Regler och villkor för handhavande av båtarna framgår av seglingsföreskrifterna.

 

8.                  Kappseglingsområde

8.1                 Kappseglingsområdet beskrivs i seglingsföreskrifterna.

 

9.                  Banan

9.1                 Banan beskrivs i seglingsföreskrifterna.

 

10.                Protester och straff

10.1     Addendum Q gäller.

 

10.2               Straffet för brott mot punkt 2.3 är nedflyttning två placeringar i den slutliga resultatlistan för Allsvenskan Segling.

11.                Poängberäkning

11.1     Vid respektive deltävling tillämpas KSR appendix A med undantaget att samtliga kappseglingar räknas. För att en deltävling ska vara giltig ska minst tre kappseglingar för vardera deltagande klubblag ha genomförts.

 

11.2     Om endast en kappsegling har genomförts när en omgång måste avslutas, stryks den kappseglingen. Om två kappseglingar har genomförts när en omgång måste avslutas, tilldelas de klubblag som skulle deltagit i den tredje kappseglingen en genomsnittlig poäng baserad på tidigare genomförda kappseglingar.

11.3     Om Kappseglingskommittén beslutar att starta en kappsegling med färre båtar än enligt kappseglingsschemat, ska den eller de klubblag som är tilldelade en utebliven båt tilldelas en genomsnittlig poäng baserad på tidigare genomförda kappseglingar eller enligt Protestkommitténs beslut.

 

11.4     Efter genomförd deltävling erhåller respektive klubb poäng för Allsvenska-

serien enligt följande:

1:a = 1 poäng
2:a= 2 poäng
3:a = 3 poäng
o.s.v.
18:e = 18 poäng

Samtliga deltävlingar räknas och lägst sammanlagda poäng vinner.

            Skulle flera lag hamna på samma poäng avgörs placering enligt KSR A8.

 

11.5     Om en deltagande klubb inte deltar i en deltävling ges denna klubb 20 poäng för den deltävlingen. Vid uteblivelse krävs denna klubb på en extra avgift på 2 500 kr.

 

11.6     De bäst placerade klubbarna i Allsvenskan Segling är kvalificerade att delta i Sailing Champions League påföljande säsong. Antalet klubbar beslutas av International Sailing League Association, ISLA.
Vinnande klubb av Allsvenskan 2020 är kvalificerad att delta i Nord Stream Race 2021.

 

11.7               De klubblag som är placerade på platserna 16, 17 och 18 i Allsvenskan Segling får lämna Allsvenskan, men erbjuds möjlighet att innevarande säsong delta på kval till Allsvenskan för påföljande säsong. Den 3 – 4 oktober 2020 i Marstrand genomförs kval till Allsvenskan 2021.                  

 

12.                Priser

12.1               Priser delas ut till placering 1, 2 och 3 vid vardera deltävling. Priser för hela serien delas ut efter deltävling 4 till placering 1, 2 och 3. Vandringspris till vinnare av Allsvenskan Segling 2020 delas ut efter deltävling 4.

13.      Kommunikation

13.1     Varje deltagande klubblag ska ta med sig VHF, för kommunikation med kappseglingskommittén samt möjlighet att kommunicera med stödperson. Kommunikation med stödpersonen får inte ske när båten kappseglar.

 

14.      Mediarättigheter, kameror och elektronisk utrustning

14.1               I och med deltagande i Allsvenskan Segling överlåter vardera deltagande klubbs tävlande automatiskt till arrangören, SSF och Allsvenskan Seglings sponsorer rätten att producera, använda, visa och förmedla – när som helst efter eget val – foto, bilder, filmupptagning eller live-upptagning till TV eller internet av personen och i förbindelse med deltävlingen, utan någon form av kompensation. Det åligger deltagande klubb att informera tävlande (och i händelse av minderåriga tävlande: deras målsman) härom. Detta gäller också visning av deltagande klubbs och dennes sponsorers logotyper, namn och annat som kan vara rättighetsskyddat.

 

14.2               Arrangören och av denne utsedd tredje part har rätt att montera och använda kameror, mikrofoner och/eller positioneringssystem ombord på båtarna.

 

14.3               Besättningarna eller enskilda tävlande kan uppmanas och ska i största möjliga mån delta på presskonferenser och intervjuer.

 

15.                Regler för stödpersoner

15.1     Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

 

15.2     Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar från arrangören.

15.3     Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot KSR 41.

15.4     Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1.

Bilaga 1: Övrig information

 

Datum: 2020-03-31

 

 

                         

Uppdaterad: 11 JUL 2018 11:20

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info