Hoppa till sidans innehåll

2. Allmänna bestämmelser


Ladda ner TR 2017 (PDF). Ändringar är markerade med rött.

2.1 Arrangera en tävling
En tävling ska arrangeras av en arrangör i enlighet med KSR 89.1 och vid Nationella mästerskap i samråd med respektive klassförbund.
Vid behov kan även samråd ske med SSF:s arrangörskommitté.

2.2 Sanktion
a) Tävlingar som är öppna för deltagare från mer än en klubb ska ha sanktion.
Sanktion ges generellt inte för flera mästerskap för samma klass under en och samma regatta. Dock ges sanktion i seniorklasser för SM/IntSM i kombination med NoM som genomförs i Sverige.
Sanktion ska sökas för respektive tävling. Separata resultatlistor och mästerskapsrapporter upprättas. (Seglardagsbeslut 2017)

b) SSF beviljar sanktion för följande tävlingar:

• Internationella tävlingar.
• Nationella mästerskap enligt 1.18 - 1.21.
• Tävlingar som är kval till mästerskap enligt 1.18 - 1.21. Klassförbund som har nationella kvaltävlingar skall, i samråd med SSF, senast den 30/9 publicera de datum då de planerar att kvaltävlingarna för nästkommande år ska hållas.
• Tävlingar i Sverige som är kval till NoM, EM och VM.
• Tävlingar där arrangören ansöker om en World Sailing ”Grade WC-3” för matchracing.

c) DSF beviljar sanktion för följande tävlingar:
• Nationella och regionala tävlingar som inte angetts under 2.2 b.
• Distriktsmästerskap enligt 1.17. • Tävlingar där arrangören ansöker om en World Sailing ”Grade 4 - 5” för matchracing.

d) En lokal tävling beviljas automatiskt sanktion i tävlingsadministrationsverktyget (Sailarena) när ansökan gjorts.

e) För en klubbtävling krävs ingen sanktion men beviljas automatiskt i tävlingsadministrationsverktyget (Sailarena) om ansökan görs.

2.3 Ansökan om sanktion
a) Ansökan om sanktion ska, för de tävlingar som SSF sanktionerar, lämnas senast den 31/10 året före tävlingen via tävlingsadministrationsverktyget (Sailarena).
För de tävlingar som DSF sanktionerar skall sanktionen lämnas senast den
30/11 året innan tävlingen, eller senast 31/10 om distriktets egna planeringskrav kräver detta.

b) Sanktionsansökan ska innehålla de i tävlingsadministrationsverktyget (Sailarena) obligatoriska uppgifterna samt de licensierade funktionärerna seglingsledare och domare för de tävlingskategorier som enligt tabell 2.9 har detta krav.

c) Är sanktionsansökan ofullständig efter den 31 mars kan sanktionen upphävas.

d) Ändring av uppgifter i godkänd sanktion kan endast ske i samråd med SSF eller det SDF som godkänt den inlämnade sanktionen.

e) Byte av licensierad funktionär i godkänd sanktion får endast ske i samråd med SSF eller det SDF som godkänt den inlämnade sanktionen.

f) Tävling, t.ex. MR Grade, VM och EM, som ska anmälas till World Sailing:s kalender ska vara SSF tillhanda senast 15 juni året före tävlingen.

g) Arrangörer av NoM ska, förutom normal sanktionsansökan i Sailarena även, anmäla detta till Nordiska Seglarförbundet senast 31 maj eller minst två månader före mästerskapet. Se svensksegling.se.

2.4 Regler
a) En sanktionerad tävling ska genomföras enligt KSR med tillämpliga appendix.
Vid brädkappsegling gäller appendix B.
Vid matchracing gäller appendix C.
Vid lagkappsegling gäller appendix D.
Vid kappsegling med radiostyrda båtar gäller appendix E.
Vid kappsegling med Kitebrädor gäller appendix F.

b) Vid mästerskap ska inbjudan och seglingsföreskrifter utformas enligt någon av de mallar som finns på SSF: s webbplats, www.svensksegling.se. Vid övriga tävlingar är mallarna en rekommendation.

Information
Mallarna utgör en del av SSF:s Tävlingsreglemente och i mallarna finns anvisningar för hur de ska användas, vilka krav som finns på domare, format etc. och vilka avsteg som får göras.

2.5 Ledning
a) En tävling ska ledas av en tävlingsledare utsedd av arrangerande klubb. Det är dock alltid arrangörens styrelse som har det övergripande ansvaret för tävlingens genomförande.

b) En kappsegling ska ledas av en seglingsledare med en licensnivå enligt tabell 2.9.

2.6 Dömning
a) En tävling ska dömas av en protestkommitté. Protestkommitténs ordförande ska ha en licensnivå enligt tabell 2.9. Vid tävlingar där det ställs krav på en internationell jury ska den uppfylla kraven i KSR/RRS Appendix N.

b) Beslut från en protestkommitté sammansatt enligt de förutsättningar som anges i mallarna enligt 2.4b kan inte överklagas, om så anges i respektive mall. Vid andra tävlingar, då en arrangör önskar att protestkommitténs beslut inte ska kunna överklagas, ska en ansökan vara SSF:s kansli tillhanda senast två veckor innan tävlingens inbjudan lämnas till tryckning eller publiceras. Se även KSR 70.5.

c) Vid mästerskap ska domare finnas på banan.
Vid övriga tävlingar bör domare finnas på banan.

d) Vid tävlingar där KSR P gäller skall lämpligt antal domare finnas på banan.

e) Se vilka krav som gäller i tabellen under 2.9 samt vilka minimikrav som finns i respektive mall.

2.7 Besiktning
a) Vid en tävling utses en besiktningsman med licensnivå enligt tabell 2.9.

b) Vid mästerskap ska en besiktningsplan upprättas enligt kapitel 7.

c) Mätbrev och/eller certifikat skall kontrolleras av arrangören med avseende på giltighet. Kontrollen kan delegeras till besiktningsman eller annan som besiktningsmannen utser.

2.8 Säkerhet
a) Vid varje sanktionerad tävling ska det finnas en säkerhetsledare.

b) En säkerhetsplan ska upprättas vid alla tävlingar enligt kapitel 8.

2.9 Krav på funktionärer
Tabellen nedan anger minimum krav på licensnivå för funktionärer med ansvar för respektive funktion. Kraven gäller också för motsvarande ungdoms och juniortävlingar.
Med ”domare” avses i tabellen lägst annan regelkunnig person. Se även i mallarna för inbjudan och seglingsföreskrifter vilka ytterligare krav avseende funktionärer som kan gälla.

 

Tävling

Tävlingsledare

Seglingledare1

Protestkommitté

Matchdomare

BM

Internationella och Nationella tävlingar som inte är mästerskap

Int. Tävling

 

NSL

ND+2 domare

 

BM4

Nat. Tävling

 

NSL

ND+2 domare

 

 

Reg. Tävling4

 

RSL6

RD+2 domare

 

 

 

Mästerskap – fleetracing

VM

 

IRO

Int jury

 

BM4

EM

 

IRO

Int jury

 

BM4

NoM

 

NSL

ND+2 domare2

 

BM4

SM/Int SM

 

NSL

ND+2 domare

 

BM4

KLM

 

NSL

ND+2 domare

 

 

DM

 

RSL

RD+2 domare

 

 

 

Direktdömd fleetracing / Sprint/ Fleetracing med förhandling & med dömningsmöjlighet på vattnet

Alla

Krav enligt resp tävlingsnivå

Krav enligt SSF:s mallar

Krav enligt resp tävlingsnivå

 

Mästerskap – lagkappsegling

Lag-VM

 

IRO

Int jury5

BM4

Lag-EM

 

IRO

Int jury5

BM4

Lag-SM

 

NSL

Krav enligt SSF:s mallar

 BM4

Lag-DM

 

RSL

Krav enligt SSF:s mallar

 

 

Matchracing

MR Grade 1+WC

 

IRO

Int jury

IU+NMD3

 

MR Grade 2

 

NSL

Int jury

IU+NMD3

 

MR Grade 3

 

NSL

IJ+2 domare

IU+NMD3

 

MR Grade 4

 

RSL

>2 RMD

RMD

 

MR Grade 5

 

RSL

>2 RMD

RMD

 

 

Kvaltävlingar till nationella och internationella mästerskap

Kval enl. 2.2

 

NSL

ND+2 domare

 

BM5

Noter:
1. Krav på seglingsledare avser per bana.

2. Ytterligare krav på domare kan finnas i Nordiska Seglarförbundets bestämmelser för Nordiska Mästerskap.

3. Krav på domare anges mer detaljerat i World Sailing´s Regulations.

4. Enligt respektive klassförbunds direktiv, behöver inte anges vid sanktionsansökan.

5. Eller enligt berört klassförbunds krav.

6. Radiosegling är undantagna detta krav.

2.10 Ansvar för funktionärer
Arrangerande klubb är gentemot funktionär som anlitats i samband med kappsegling skyldig
a) att hålla funktionären skadeslös vid eventuell skada som inte uppkommit genom grov vårdslöshet eller genom funktionärens uppsåt att vålla skadan, och

b) att med i pkt a) angivna begränsningar svara för de eventuella anspråk som kan komma att ställas från ägare av sådan utrustning med anledning av åtgärd som funktionären vidtagit eller underlåtit att vidta under eller i samband med uppdraget.

Svenska Seglarförbundet
c) Svarar i förhållande till funktionären för självrisken i den subsidiära ansvarsförsäkring som för klubbarnas räkning har tecknats för skada som kan uppkomma i samband med funktionärs brukande av båt, men

d) har rätt att kräva uppkommen självrisk av arrangerande klubb.

2.11 Rekommendationer avseende anmälningsavgifter
Deltagare, som anmält sig till tävling skall betala anmälningsavgift för alla klasser han/hon anmält sig till enligt de anvisningarna som finns i Inbjudan, oberoende av om han/hon kommer till start eller inte. Om inget annat anges ska avgiften betalas samtidigt med anmälan.
Anmälan kan återtas senast en vecka före tävlingens början.
Tävlande som inte kan starta på grund av skada/sjukdom bör återfå anmälningsavgiften minus en administrativ avgift även om skadan/sjukdomen inträffar efter anmälningstidens utgång. Läkarintyg bör i så fall krävas.

2.12 Klassförbundsavgifter vid arrangemang
Enligt Seglardagsbeslut 2006 får en eventuell klassförbundsavgift inte överstiga 25 % av anmälningsavgiften. Avgiften skall redovisas separat i Inbjudan.

2.13 Tävlingsavgift
I enlighet med Seglardagsbeslut 2015:
För regionala, nationella och internationella tävlingar tar Svenska Seglarförbundet (SSF) ut en tävlingsavgift på 10 % av anmälningsavgiften per deltagande båt,
dock max 100 kr/deltagande båt. Se svensksegling.se för avgiftens hantering.

Uppdaterad: 29 SEP 2017 09:43 Skribent: Patrik Schander
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info