Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Blekinge Seglarförbund

Stadgarna i pdf

Antagna på årsmötet 1994-11-19

Kap 1 Allmänna bestämmelser

§ 1     Uppgift

Blekinge distriktsseglarförbund (DSF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Seglarförbundets stadgar, såsom Svenska Seglarförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

Ändamål

Förbundet har till huvudsakligt ändamål att:
Inom distriktet leda och administrera seglingsidrotten och föra dess talan.
Befordra seglingsidrottens gemensamma intressen.
Verka för utvecklingen av likformiga och enhetliga regler för kappseglings- idrottens bedrivande.
Samt att företräda medlemmarna vid Svenska Seglarförbundets seglardag.

Uppgift

Att aktivt stödja klubbarna i deras arbete med att främja segelsporten till glädje och nytta för ungdomar och vuxna.
Att genom kraftfulla satsningar ge ungdomar möjlighet att pröva på segelsporten och därmed lägga grunden till en sund och aktiv fritid.
Att stödja, uppmuntra och hjälpa alla de som vill satsa på segling som tävlingsidrott.
Att arbeta med segelsporten även som form av ren fritidsverksamhet med bred bas djupt förankrad hos oss blekingebor.

Medlemskap i Blekinge Seglarförbund ger

Riksidrottsförbundets försäkring
Lägre försäkringspremie i Svenska Sjö - Båtägarnas eget försäkringsbolag
Rätt att anordna kappseglingar.

§ 2     Sammansättning

Blekinge (DSF:et) omfattar de förbundssällskap som är medlemmar i Svenska Seglarförbundet och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

§ 3     Verksamhetsområde

DSF:ets verksamhet utövas inom K distrikt, som enligt 36 § Svenska Seglarförbundets stadgar omfattar Blekinge.

§ 4     Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av DSF-möte och skall godkännas av Svenska Seglarförbundet.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid mötet.

§ 5     Beslutande organ

DSF:s beslutande organ är DSF-mötet, extra DSF-möte och DSF-styrelsen. DSF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom DSF-styrelsens arbetsområde.

§ 6     Verksamhets- och räkenskapsår

DSF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 oktober till och med den 30 september.

§ 7     Sammansättning av styrelse m.m.

Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.

Kap 2 DSF-mötet

§ 8     Sammansättning och beslutsmässighet

DSF-mötet och extra DSF-möte är DSF:s högsta beslutande organ.

DSF-möte består av ombud för DSF:s förbundssällskap. Förbundssällskap får utse högst två (2) ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i förbundssällskap.

Ombud får representera endast ett förbundssällskap och får inte vara ledamot av DSF-styrelsen. DSF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

§ 9     Yttrande- och förslagsrätt m.m.

Yttrande och förslagsrätt vid DSF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av DSF-styrelsen, DSF:s revisor, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF:s, SSF:s och DF:s representanter, DSF:s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

§ 10   Kallelse m.m.

DSF-mötet hålls årligen under november eller december månad på dag, som DSF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.

Kallelse till mötet utfärdas av DSF-styrelsen genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan eller i Svenska Seglarförbundets egna kungörelseorgan (Svensk Segelsport) senast sex (6)veckor före mötet (samt genom brev till förbundssällskapen senast sex (6) veckor före mötet).

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelse, DSF-styrelsens förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade förbundssällskap senast 14 dagar före mötet.

§ 11   Rösträtt

Rösträtten vid DSF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av förbundsstyrelsen att gälla för tiden I januari till 3l december.

Röstlängden upptar de förbundssällskap som senast den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Seglarförbundet samt de förpliktelser mot DSF som kan ha bestämts av DSF-mötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts DSF.

Varje röstberättigat förbundssällskap har en (1) röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar i sällskapet.

Ökning av förbundssällskapets röstetal utöver en (1) röst får inte ske i sådan utsträckning att röstetalet överstiger 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.

Om förbundssällskap deltar i mötet med två (2) ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förbundssällskapet över fler än en röst, äger förbundssällskapet bestämma rösternas fördelning mellan ombuden.

Förbundssällskap skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva förbundssällskapets rösträtt anges.

§ 12   Årsavgift

Förbundssällskap erlägger sådan årsavgift som distriktsseglarförbundets årsmöte beslutar.

§ 13   Ärenden vid DSF-mötet

Vid DSF-mötet skall följande ärenden förekomma

1)  upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SSF-styrelsen har upprättat för DSF,

2)  fastställande av föredragningslista för mötet,

3)  fråga om mötets behöriga utlysande,

4)  val av sekreterare för mötet,

5)  val av två (2) protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,

6)  behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 
     a)  DSF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/10 - 30/9, 
     b)  DSF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/ 10 – 30/9, 
     c)  DSF:s revisorers berättelse för samma tid.

7)  fråga om ansvarsfrihet för DSF-styrelsens förvaltning,

8)  val av ordförande i DSF, tillika ordförande i DSF-styrelsen för en tid av ett (1) år,

9)  val av lägst fem (5) och högst nio (9) övriga ledamöter för en tid av två (2) är, hälften väljs på ett (1) år, övriga på två (2) år.

10) val av minst en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom DSF för en tid av ett (1) år,

11) val av ordförande och lägst två (2) och högst fyra (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år,

12) beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter för Seglardagen,

13) beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet,

14) behandling av förslag till DSF:s verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till DSF, och

15) behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 14 § samt av DSF-styrelsens förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.

Valbar är varje i Sverige permanent boende person. Ledamot eller suppleant i DSF-styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i DSF. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 Kap 3 § RF:s stadgar.

§ 14   Förslag till ärenden att behandlas vid DSF-mötet

Förslag till ärende att behandlas vid DSF-mötet skall vara DSF-styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer DSF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

§ 15 Extra DSF-möte

DSF-styrelsen får sammankalla extra DSF-möte. Sådant möte får inte äga rum under tid då DF-möte pågår. Vid extra DSF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju (7) dagar före mötet.

Kap 3 DSF-styrelsen

§ 16   Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet

DSF-styrelsen är, när DSF-möte inte är samlat, DSF:s beslutande organ. DSF-styrelsen består av ordförande samt de övriga ledamöter, som valts enligt 13 § 9 punkten.

DSF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

§ 17   Åligganden

DSF-styrelsen skall

1) verkställa DSF-årsmötets beslut,

2) hålla sig väl orienterad om verksamheten i de anslutna förbundssällskapen och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,

3) handha seglingsidrottens utveckling och i övrigt tillvarata seglingsidrottens intressen inom distriktet,

4) verka för seglingsidrottens utveckling och i övrigt tillvarata seglingsidrottens intressen inom distriktet,

5) föranstalta om DM-tävlingar i aktuella klasser enligt RF:s och SSF:s bestämmelser,

6) fastställa (sanktionera) tiderna för nationella öppna kappseglingar inom distriktet,

7) bistå kappseglingsarrangörerna med råd m.m. samt i övrigt svara för upplysnings- och rådgivningsverksamheten,

8) förvalta och ansvara för distriktsseglarförbundens medel,

9) förelägga distriktsseglarförbundets årsmöte ekonomisk plan för nästkommande år och i övrigt bereda de ärenden som skall föreläggas distriktsseglarförbundets årsmöte,

10) avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SSF och vederbörande distriktsförbund med upplysningar och yttranden,

11) utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i kap 13 och 14 RF:s stadgar,

12) bestämma om organisationen av och, i förekommande fall, tjänster vid DSF:s kansli samt tillsätta eventuella tjänstemän inom distriktsseglarförbundet,

13) föra protokoll och erforderliga räkenskaper m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

Kap 4           Revisorer, revision

§ 18   Revisorer och revison

DSF:s revisorer, av vilka en valts av DF-mötet enligt 11 Kap 7 § RF:s stadgar, skall granska DSF-styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas, till revisorerna, senast en månad före DSF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Kap 5 Valberedning

§ 19   Sammansättning m.m.

Valberedningen består av ordföranden och de övriga ledamöter som valt av DSF-mötet.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

§ 20   Åligganden

Valberedningen skall senast två (2) månader före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid DSF-mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast sex (6) veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade förbundssällskap uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

§ 21   Förslagsrätt

Förbundssällskap får senast två (2) veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 9-11 i 13 §.

Valberedningen skall senast två {2) veckor före mötet tillställa röstberättigade förbundssällskap sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

§ 22   Kandidatnominering

Innan kandidatnomineringen börjar vid DSF-mötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 9-11 i 13 §.

 

Uppdaterad: 08 NOV 2015 19:08 Skribent: Marcus Borg
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Blekinge Seglarförbund
Ulf Karlsson, Orredalsvägen 21
373 32 Nättraby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

Framsida2-01