Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan Allsvenskan 2019


Inbjudan i pdf-format, klicka här.

Tävling:    Allsvenskan Segling 2019 
Datum:      Deltävling 1: 17 – 19 maj, Strängnäs
                  Deltävling 2: 31 maj – 2 juni, Malmö
                  Deltävling 3: 23 – 25 augusti, Örnsköldsvik
                  Deltävling 4: 13 – 15 september, Västerås
Arrangör: Svenska Seglarförbundet i samarbete med
                  Strängnäs Segelsällskap, SäSS               
                  Malmö Segelsällskap, MSS
                  Örnsköldsviks Segelsällskap, ÖSS
                  Jollekappseglarna Västerås, JKV

Allsvenskan Segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

1.                  Regler
1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Addendum Q. Klassreglerna gäller inte. Vid eventuell konflikt mellan regler har Addendum Q företräde.

1.2  Alla båtar ska, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören. Tävlandes utrymme för reklam är begränsat till: kläder på seglarna, som startar för den deltagande klubben.

1.3  Vid protest används en röd flagga, som arrangören tillhandahåller. (Se Addendum Q)

1.4  En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt (DP).

2.                  Villkor för att delta
2.1  Rätt att delta i Allsvenskan Segling 2019 har de 18 klubbar som inbjudits av SSF.

2.2  Varje Allsvensk klubb åtar sig att delta vid samtliga Allsvenska deltävlingar.

2.3  Deltagande klubbs lag ska bestå av minst 12 tävlande. Samtliga tävlande i klubbens lag ska delta på minst en deltävling, men ingen tävlande får delta på samtliga deltävlingar. Ingen tävlande får ingå i fler än ett Allsvenskt eller Division 1 klubblag under innevarande säsong.

2.4  Besättningen i varje kappsegling ska bestå av fyra eller fem tävlande och det ska ingå minst en person av varje kön. Till respektive deltävling anmäls besättningen och därutöver får ytterligare en avbytare anmälas. Besättningen kan ändras bland de anmälda tävlande inför varje kappsegling, men antalet ombord ska vara samma i alla kappseglingar.

2.5  Besättningen på varje deltävling ska bestå av minst en ungdom (13 år t.o.m. det år individen fyller 25 år), av valfritt kön som ska delta i minst fem kappseglingar i deltävlingen.

2.6  Samtliga tävlande ombord ska vara medlemmar i klubben sedan senast den 1 januari innevarande år samt inneha en giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. Kravet på tävlingslicens gäller från och med det år en tävlande fyller 12 år. Kravet gäller den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs.

2.7  Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.8  Vid varje deltävling tillhandahålls båtar av arrangören. Deltagande klubb ska vara införstådd med att eventuella skador på båt, rigg, segel och annan utrustning som orsakas av klubbens lag kommer att faktureras i efterhand, dock max 15 000 kr per enskild händelse.

2.9  Laget uppmanas att bära enhetlig klädsel.

3.                  Anmälan
3.1  Bekräftelse om deltagande i Allsvenskan Segling ska ske av klubben till SSF senast 31 januari 2019, via mail till This is a mailto link.

3.2  Slutlig anmälan ska göras senast 7 april 2019 till SSF via Sailarena och innehålla uppgifter om klubbens namn, namn på kontaktperson och medieansvarig med kontaktuppgifter. Klubben ska senast vid registrering på respektive deltävling uppge namn, personnummer och mejladress på de tävlande.

3.3  Deltagaravgiften, 30 000 kr, ska vara SSF tillhanda senast 14 april 2019. Denna betalas in via Sailarena. Deltagaravgiften är inte återbetalningsbar såvida inte SSF avvisar anmälan.

4.                  Registrering
4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl. 13.00 första tävlingsdag för respektive deltävling.

4.2  Senast vid registreringen ska klubben anmäla sina tävlande på besättningsformuläret på Allsvenskans hemsida. Anmälan ska innehålla tävlandes för- och efternamn, personnummer och mejladress samt vem som är ansvarig ombord. Vid registreringen ska den som är ansvarig ombord kunna bestyrka att besättningen uppfyller kraven i punkterna 2.4, 2.5 och 2.6. De anmälda tävlande kan endast ändras vid undantagsfall och bara efter godkännande av kappseglingskommittén.

5.                  Seglingsföreskrifter
5.1  Seglingsföreskrifterna kommer att publiceras på Allsvenskan Seglings officiella anslagstavla, senast en vecka före varje deltävling.

6.                  Tidsprogram
6.1  Program

Fredag
09.00 – 18.00           Tävlingsexpeditionen är öppen
09.30 – 12.30           Träning enligt särskilt program
13.00                        Skepparmöte med genomgång av domarna
14.00                        Tid för första start
After Sail efter dagens seglingar

Lördag
08.00 – 18.00           Tävlingsexpeditionen är öppen
08.15                        Skepparmöte med genomgång av domarna
09.00                        Tid för första start*
Arrangören kan komma att pausa seglingarna för lunch
After Sail efter dagens seglingar

Söndag
08.00 – 16.00            Tävlingsexpeditionen är öppen
08.15                         Skepparmöte med genomgång av domarna
09.00                         Tid för första start
Ingen start av ny omgång efter kl. 14.30
Prisutdelning och After Sail efter dagens seglingar

7.                  Tävlingsformat
7.1  Deltävlingarna genomförs som ett antal korta kappseglingar i olika grupper, i en serie.

7.2  Kappseglingarna genomförs i båtar av typ J/70 som tillhandahålls av arrangören, med en besättning på fyra eller fem tävlande inklusive rorsman. Ingen viktbegränsning.

7.3  Under träning och kappsegling får inga ändringar av båtarna göras och får heller inte tillföras några extra beslag eller utrustning. Regler och villkor för handhavande av båtarna framgår av seglingsföreskrifterna.

8.                  Kappseglingsområde
8.1  Kappseglingsområdet beskrivs i seglingsföreskrifterna.

9.                  Banan
9.1  Banan beskrivs i seglingsföreskrifterna.

10.                Protester och straff
10.1  Addendum Q gäller.

10.2  Straffet för brott mot punkt 2.3 är nedflyttning två placeringar i den slutliga resultatlistan för Allsvenskan Segling.

10.3  Straffet för brott mot punkt 2.4 och 2.6 är DSQ i varje kappsegling där respektive regelbrott förekommer.

10.4  Straffet för brott mot punkt 2.5 är nedflyttning två placeringar i den slutliga resultatlistan för deltävlingen.

11.                Poängberäkning
11.1  För att en deltävling ska vara giltig ska minst tre kappseglingar för vardera deltagande klubb ha genomförts. Om de deltagande klubbarna har genomfört olika antal kappseglingar i en omgång när omgången avslutas, kommer de klubblag som har färre genomförda kappseglingar att tilldelas poäng enligt KSR A10a i den omgången.

11.2  Om Kappseglingskommittén beslutar att starta en kappsegling med färre båtar än enligt kappseglingsschemat, ska den eller de besättningar som är tilldelade en utebliven båt tilldelas en genomsnittlig poäng baserad på tidigare genomförda kappseglingar eller enligt Protestkommitténs beslut.

11.3  Vid respektive deltävling tillämpas KSR appendix A med undantaget att samtliga kappseglingar räknas.

11.4  Efter genomförd deltävling erhåller respektive klubb poäng för Allsvenska-serien enligt följande:
1:a = 1 poäng 
2:a= 2 poäng 
3:a = 3 poäng 
o.s.v. 
18:e = 18 poäng
Samtliga deltävlingar räknas och lägst sammanlagda poäng vinner. Skulle flera lag hamna på samma poäng avgörs placering enligt KSR A8.

11.5  Om en deltagande klubb inte deltar i en deltävling ges denna klubb 20 poäng för den deltävlingen. Vid uteblivelse krävs denna klubb på en extra avgift på 2 500 kr.

11.6  De fem främsta klubblagen i Allsvenskan Segling blir kvalificerade att delta i Sailing Champions League, den internationella ligaserien, påföljande säsong. Detta kan komma att ändras.
Placerade 15, 16, 17 och 18 i den totala sammanställningen efter deltävling 4 flyttas ned till Division 1 påföljande säsong. 
Vinnaren av Allsvenskan Segling 2019 får delta på Nord Stream Race 2020. Detta kan komma att ändras.

12.                Priser
12.1  Priser delas ut till placering 1, 2 och 3 vid vardera deltävling. Priser för hela serien delas ut efter deltävling 4 till placering 1, 2 och 3. Vandringspris till vinnare av Allsvenskan Segling 2019 delas ut efter deltävling 4.

13.      Kommunikation
13.1  Varje deltagande klubblag ska ta med sig VHF, för kommunikation med kappseglingskommittén samt möjlighet att kommunicera med stödperson. Kommunikation med stödpersonen får inte ske när båten kappseglar.

14.      Mediarättigheter, kameror och elektronisk utrustning
14.1  I och med deltagande i Allsvenskan Segling överlåter vardera deltagande klubbs tävlande automatiskt till arrangören, SSF och Allsvenskan Seglings sponsorer rätten att producera, använda, visa och förmedla – när som helst efter eget val – foto, bilder, filmupptagning eller live-upptagning till TV eller internet av personen och i förbindelse med deltävlingen, utan någon form av kompensation. Det åligger deltagande klubb att informera tävlande (och i händelse av minderåriga tävlande: deras målsman) härom. Detta gäller också visning av deltagande klubbs och dennes sponsorers logotyper, namn och annat som kan vara rättighetsskyddat.

14.2  Arrangören och av denne utsedd tredje part har rätt att montera och använda kameror, mikrofoner och/eller positioneringssystem ombord på båtarna.

14.3  Besättningarna eller enskilda tävlande kan uppmanas och ska i största möjliga mån delta på presskonferenser och intervjuer.

15.                Regler för stödpersoner
a)          Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.
b)          Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar från arrangören.
c)          Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot KSR 41.
d)          Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1.

Möjliggörare: 

SPL_logo_2013_FC

Samarbetspartners

            Liros

Leverantörer

NS  Musto Sebago                           

Uppdaterad: 11 JUL 2018 11:20

Postadress:
Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Besöksadress:
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Kontakt:
Tel: 084590990
E-post: This is a mailto link

Se all info

segling-ad